HHiGWŚ – konferencja 2023


TEMATYKA KONFERENCJI
Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi, stąd zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Wpływ antropopresji na jakość i stosunki wód podziemnych i wód powierzchniowych
 • Innowacyjne metody i techniki badań w hydrogeologii
 • Hydrogeofizyka
 • Eksploatacja zasobów wód podziemnych
 • Antropogeniczne zanieczyszczenia wód podziemnych i remediacja środowiska gruntowo-wodnego
 • Ocena stanu i ochrona wód podziemnych
 • Hydromorfologia koryt rzecznych naturalnych i uregulowanych
 • Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
 • Konstrukcje hydrotechniczne – projektowanie, remonty, monitoring, interakcja konstrukcja-podłoże
 • Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziałanie niedoborom wody i skutkom suszy
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym i podnoszenie bezpieczeństwa powodziowego obszarów miejskich
 • Zwiększanie retencji obszarów miejskich i podnoszenie skuteczności retencji zbiornikowej/polderowej w ochronie przed powodzią
 • Renaturyzacja, rewitalizacja rzek dla zapewnienia równowagi geomorfologicznej i usuwania barier migracyjnych
 • Analizy ekonomiczne i wielokryterialne w gospodarce wodnej
 • Rola opłat za usługi wodne w adaptacji do zmian klimatycznych
 • Zabezpieczenie ciągłości dostawy wody
 • Niezawodność i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w sytuacjach kryzysowych
 • Renowacja podziemnej infrastruktury komunalnej
 • Organizacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Rozwój metod i technologii modelowania matematycznego i komputerowego w inżynierii oraz w gospodarce wodnej i ściekowej
 • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
 • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska

Temat gospodarowania wodą w warunkach rozwoju i zmian klimatu obecnie staje się coraz bardziej istotnym dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Bezpieczeństwo ciągłości dostawy wody i usuwania ścieków odgrywa tutaj szczególną rolę. Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody i usuwania ścieków jest jednym z głównych tematów wiodących Konferencji.

MIEJSCE OBRAD
Hotel Dobczyce
ul. Jałowcowa 30
32-410 Dobczyce

FORMY UCZESTNICTWA

 • Referaty w sesji plenarnej i sekcjach tematycznych
 • Panele dyskusyjne:
  Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych z okresu pandemii
 • Postery
 • Wystąpienia promocyjne firm, ekspozycja stoisk firmowych, reklamy firm

TERMINARZ KONFERENCJI
Zgłoszenie temat referatu wraz ze streszczeniem (max 250 słów) do 15.02.2023 r.
Termin przesyłania pełnego tekstu w zależności od periodyki zostanie przekazany w następnym komunikacie.
Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji do 15.04.2023 r. Rejestracja na konferencję on-line na stronie internetowej: https://forms.gle/TZT2dS7UoTjqE4y8A

PUBLIKACJE REFERATÓW
Planowane jest wydanie książkowe abstraktów przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawnictwa czasopisma, będą publikowane odpowiednio do tematyki w niżej wymienionych periodykach:

 • Geology, Geophysics and Environment – 100 pkt. MEiN (bez dodatkowych kosztów)
 • Water – MDPI, Special Issue – 100 pkt. MEiN, IF 3.1
 • INSTAL – 70 pkt. MEiN (koszt wydania ponosi autor)
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna – 20 pkt. MEiN (koszt wydania ponosi autor)
 • Gospodarka Wodna – 40 pkt. MEiN (bez dodatkowych kosztów)
 • Geoinformatica Polonica – 20 pkt (bez dodatkowych kosztów)

Istnieje możliwość opublikowania artykułu w Desalination and Water Treatment (DWT), 100 pkt MEiN, szczegóły przekazane zostaną w następnym komunikacie.

KOSZT UCZESTNICTWA
2400 zł (brutto) – pełny pakiet (obejmuje: zakwaterowanie, uczestnictwo, materiały, imprezy towarzyszące)
2600 zł
(brutto) – pełny pakiet wraz z stoiskiem promocyjnym

Opłatę za udział w Konferencji proszę kierować na konto Politechniki Krakowskiej:
Politechnika Krakowska
Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
numer konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem:
„hydroinżynieria, hydromorfologia i gospodarka wodno-ściekowa”
imię i nazwisko uczestnika

ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie