Dyplomowanie


ZASADY WYBORU PRAC DYPLOMOWYCH
Tematy prac dyplomowych, zgodnie z regulaminem studiów PK,  studenci wybierają najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. W celu potwierdzenia swojego wyboru należy złożyć w Dziekanacie deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej w terminie do:

  • 30 października – dla studiów I stopnia
  • 31 marca – dla studiów II stopnia

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej prowadzi dyplomy dla studentów następujących kierunków studiów I i II stopnia:

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH)
Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb studenta


Promotor: dr hab. inż. Marta Cebulska
1. Ekstremalne opady atmosferyczne w zlewni Soły w latach 2000-2020
2. Susza atmosferyczna na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej w latach 2010-2022
3. Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranej zlewni kontrolowanej/niekontrolowanej
4. Zmienność przepływów charakterystycznych w dorzeczu Skawy na potrzeby hydrotechniki

Promotor: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
1. Badania geofizyczne wybranych obiektów hydrotechnicznych.
2. Geofizyczny monitoring procesów sufozyjnych.
3. Wizualizacja 2D/3D/4D wyników badań geofizycznych prowadzonych dla wybranych zagadnień hydrogeologicznych. (p. Gabriela Trybuch)

Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska
1. Projekt stawu do retencji wody deszczowej w warunkach miejskich
2. Analiza zużycia wody w rolnictwie w oparciu o ślad wodny na tle zasobów wody w Polsce.

Promotor: dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK
1. Mapa batymetryczna zbiornika wodnego.
2. Wyznaczenie parametrów morfometrycznych misy zbiornika wodnego.

Promotor: dr inż. Beata Baziak lub dr inż. Marek Bodziony
1. Opracowanie charakterystyki hydrologicznej cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
2. Opracowanie teoretycznej i praktycznej krzywej objętości przepływu dla cieku (np.: Wielka Puszcza lub Sudół).
3. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do opracowania stref zalewowych dla cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
4. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do analiz archiwalnych danych hydro-meteorologicznych dla zlewni cieku Wielka Puszcza.

Promotor: dr inż. Izabela Godyń
1. Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na wybranym osiedlu
2. Ocena opłacalności systemu przydomowej retencji (wykorzystania deszczówki)
3. Ocena ryzyka powodziowego (strat powodziowych) na wybranym obszarze

Promotor: dr inż. Agnieszka Grela
1. Raport oceny oddziaływania na środowisko stawów pstrągowych w miejscowości … (produkcja … t/ha)
2. Raport OOŚ parku rozrywki w miejscowości …
3. Raport oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości …
4. Koncepcja ochrony i rekultywacji wybranego zbiornika wodnego

Promotor: dr inż. Elżbieta Jarosińska
1. Wpływ zmiany użytkowania terenu w zlewni ….. na kształt fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej
2. Ocena wpływu rozkładu czasowego opadu na charakterystyki fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

Promotor: dr Joanna Korpak
1. Ocena równowagi hydrodynamicznej potoku Mszanka w odcinku z korekcją stopniową.
2. Ocena równowagi hydrodynamicznej rzeki Biały Dunajec w odcinku z korekcją stopniową.
3. Wpływ regulacji rzeki na jej stan hydromorfologiczny.

Promotor: dr inż. Anna Lenar-Matyas
1. Koncepcja jazu stałego na rzece ??? z wbudowaną przepławką
2. Remont jazu zlokalizowanego na rzece …
3. Remont/modernizacja istniejącej zabudowy na potoku ….
4. Koncepcja małej budowli piętrzącej/regulacyjnej (może to być jaz stały, stopień regulacyjny, zapora przeciwrumowiskowa).

Promotor: dr inż. Karolina Łach
1. Koncepcje projektowe rozwiązania zabezpieczenia wykopu przed dopływem wód gruntowych – praca obliczeniowa, odwodnienie za pomocą studni, ścianki szczelne itp. (2 prace)
2. Strefy przemarzania gruntu – praca przeglądowa, nowe podejście do wyznaczania stref przemarzania w Polsce. (1 praca)
3. Określenie wysadzinowości gruntu – praca laboratoryjna (badanie gruntu za pomocą wskaźnika piaskowego oraz metod pośrednich). (1 praca)

Promotor: dr inż. Marta Łapuszek
1. Koncepcja zabudowy technicznej wybranego odcinka potoku górskiego.
2. Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.
3. Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.
4. Koncepcja bystrotoku umożliwiającego bezpieczne obejście budowli piętrzącej organizmom wodnym.

Promotor: dr inż. Andrzej Mączałowski
1. Ocena działania fragmentu układu kanalizacji z przepompownią w mieście … (Starachowice) wraz z propozycją podniesienia jego efektywności
2. Ocena przepustowości koryta … (Sudołu Dominikańskiego) wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa powodziowego

Promotor: dr inż. Krzysztof Muszyński
1. Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.
2. Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi opadowej w wybranej jednostce administracyjnej.
3. Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej.
4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce osadniczej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań.

Promotor: dr inż. Krzysztof Radzicki
Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz filtracji w wale przeciwpowodziowym w  ????? na rzece ????? celem dobrania optymalnych elementów i parametrów modernizacyjnych (po wybraniu tematu przez studenta, materiały i dane dotyczące jednego z istniejących wałów przekaże promotor pracy)

Promotor: dr inż. Bernard Twaróg
Tematy o charakterze uogólnionym, ostateczne uzgodnienie po wyborze
W ramach prac dyplomowych wsparcie i możliwości wykorzystania dowolnego oprogramowania:
ZSOIL, MODFLOW, HEC-RAS, HEC-HMS, QGIS, EPA SWMM, Matlab, SIMULINK, SCILAB i wiele innych
1. Koncepcja zapory/zbiornika w wybranym przekroju doliny
2. Ocena efektywności ochrony przeciwpowodziowej. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce, Dobczyce, Besko, Klimkówka, Świnna Poręba)
3. Optymalizacja parametrów reguły sterowania zbiornikiem ze względu na wybrane kryterium (alimentacyjne/energetyczne lub powodziowe)
4. Model matematyczny kaskady zbiorników simulink/scilab. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce)

Promotor: dr inż. Andrzej Wolak
1. Projekt poszerzenia wału przeciwpowodziowego w celu budowy ścieżki rowerowej
2. Projekt koncepcyjny polderu zalewowego na Wiśle w miejscowości Czernichów
3. Projekt mikrozbiornika retencyjnego na obszarze miejskim.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH)
Kierunek: GEOINFORMATYKA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb studenta

Promotor: dr hab. Mariola Kędra, prof. PK
1. Analiza termiki wybranych jezior w kontekście zmian klimatu z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab.
2. Analiza termiki wybranych rzek w kontekście zmian klimatu z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab.

Promotor: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
1. Modelowanie numeryczne elektromagnetycznego pola falowego
2. Przygotowanie aplikacji do cyfrowego przetwarzania danych GPR

Promotor: dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK
1. Badania testowe echosondy Humminbird HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4 w warunkach terenowych.
2. Określenie objętości kopaliny wydobytej spod lustra wody na podstawie wykonanych pomiarów batymetrycznych w wybranym zakładzie górniczym.

Promotor: dr inż. Cezary Toś
1. Inwentaryzacja architektoniczna z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych
2. Wykorzystanie bibliotek Pythona w fotogrametrii
3. Porównanie metod klasyfikacji zobrazowań na przykładzie map pokrycia terenu….
4. Wykorzystanie Sentinel API w teledetekcji.
5. Wykorzystanie sentinelhub Python package w teledetekcji.

Promotor: dr inż. Bernadetta Pasierb
1. Ocena warunków podpowierzchniowych na podstawie analizy geodanych.
2. Formy wizualizacji geodanych na podstawie wyników badań geofizycznych.

Promotor: dr hab. inż. Marta Cebulska, prof. PK
1. Rozkład przestrzenny maksymalnych opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły w świetle pomiarów instrumentalnych w latach 2010-2023
2. Wykorzystanie bazy danych hydro-meteorologicznych w praktyce inżynierskiej – przykłady zastosowań

Promotor dr inż. Marek Bodziony lub dr inż. Beata Baziak (do wyboru przez studentów)
1. Opracowanie bazy archiwalnych danych  hydro-meteorologicznych wraz z wizualizacją dla posterunków pomiarowych zlewni potoku Wielka Puszcza
2. Opracowanie bazy archiwalnych danych klimatycznych wraz z wizualizacją rozkładów przestrzennych dla posterunków pomiarowych zlewni potoku Wielka Puszcza
3. Opracowanie strony internetowej wraz z wirtualna bazą danych dla automatycznego systemu pomiarowego zlewni potoku Wielka Puszcza

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH)
Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb student

Promotor: Dr inż. Krzysztof Muszyński
1 Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.
2 Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi rzecznej, deszczowej oraz flash flood w wybranej jednostce administracyjnej.
3 Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce administracyjnej.
4 Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce administracyjnej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i infrastruktury smart.

Promotor: Dr inż. Karolina Łach
1. Koncepcja technicznej rekultywacji nieużytku poprzemysłowego. Praca obliczeniowa
2. Badanie wysadzinowości gruntów dla wybranych obszarów. Praca doświadczalna, należy wykonać badania gruntu w laboratorium

Promotor: Dr inż. Agnieszka Grela
1. Ocena efektów rekultywacji na przykładzie jeziora …
2. Rekultywacja jeziora … – analiza zastosowanych metod.

Promotor: Dr inż. Marta Łapuszek
1. Koncepcja przebudowy istniejącego systemu korekcji stopniowej na odcinku potoku górskiego w celu przywrócenia ciągłości korytarza ekologicznego.
2. Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.
3. Koncepcja odtworzenia korytarza migracyjnego dla ryb reofilnych na wybranym odcinku potoku górskiego.
4. Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.
5. Koncepcja bystrotoku umożliwiającego bezpieczne obejście budowli piętrzącej organizmom wodnym.

Promotor: Dr inż. Izabela Godyń
1. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na wybranym osiedlu mieszkaniowym
2. Analiza opłacalności systemu przydomowej retencji wody opadowej
3. Zastosowanie metody AHP/DEMATEL do wyboru wariantu inwestycji p.pow./do oceny ryzyka powodzi opadowej

Promotor: Dr inż. Andrzej Mączałowski
1. Działanie przelewu w stopniu regulacyjnym – badania modelowe

Promotor: Dr hab. inż. MARTA CEBULSKA
1. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania – metody bezpośrednie i pośrednie ich wyznaczania
2. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania – charakterystyki na potrzeby ich praktycznego wykorzystania
3. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania w Krakowie – wybrany

Promotor: Dr inż. Anna Lenar-Matyas
1. Dobór parametrów koryta stabilnego uwzględniających wymagania środowiskowe.

Promotor: Dr inż. Marek Bodziony
1. Model transformacji opad odpływ dla zlewni rzeki Wielka Puszcza z uwzględnieniem danych archiwalnych

Promotor: Dr inż. Beata Baziak
1. Analiza zmian klimatu na przykładzie wybranych parametrów w zlewni

Promotor: Dr inż. Krzysztof Radzicki
1. Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz pola filtracji wału przeciwpowodziowego XXX* na rzece YYY*, w stanie istniejącym oraz po wprowadzeniu rozwiązań modernizacyjnych celem dobrania ich optymalnych parametrów.
(* XXX, YYY – konkretny istniejący wał zostanie dobrany po wybraniu tematu przez studenta. Wszystkie materiały i dane potrzebne do wykonania pracy dostarcza promotor)

Dopasuj wyświetlanie