Dyplomowanie

ZASADY WYBORU PRAC DYPLOMOWYCH
Tematy prac dyplomowych, zgodnie z regulaminem studiów PK,  studenci wybierają najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. W celu potwierdzenia swojego wyboru należy złożyć w Dziekanacie deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej w terminie do:

  • 30 października – dla studiów I stopnia
  • 31 marca – dla studiów II stopnia

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej prowadzi dyplomy dla studentów następujących kierunków studiów I i II stopnia:

  • Gospodarka Przestrzenna
  • Geoinformatyka
  • Inżynieria i Gospodarka Wodna

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb studenta


Promotor: dr hab. inż. Marta Cebulska
1. Ekstremalne opady atmosferyczne w zlewni Soły w latach 2000-2020
2. Susza atmosferyczna na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej w latach 2010-2022
3. Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranej zlewni kontrolowanej/niekontrolowanej
4. Zmienność przepływów charakterystycznych w dorzeczu Skawy na potrzeby hydrotechniki

Promotor: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
1. Badania geofizyczne wybranych obiektów hydrotechnicznych.
2. Geofizyczny monitoring procesów sufozyjnych.
3. Wizualizacja 2D/3D/4D wyników badań geofizycznych prowadzonych dla wybranych zagadnień hydrogeologicznych. (p. Gabriela Trybuch)

Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska
1. Projekt stawu do retencji wody deszczowej w warunkach miejskich
2. Analiza zużycia wody w rolnictwie w oparciu o ślad wodny na tle zasobów wody w Polsce.

Promotor: dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK
1. Mapa batymetryczna zbiornika wodnego.
2. Wyznaczenie parametrów morfometrycznych misy zbiornika wodnego.

Promotor: dr inż. Beata Baziak lub dr inż. Marek Bodziony
1. Opracowanie charakterystyki hydrologicznej cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
2. Opracowanie teoretycznej i praktycznej krzywej objętości przepływu dla cieku (np.: Wielka Puszcza lub Sudół).
3. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do opracowania stref zalewowych dla cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
4. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do analiz archiwalnych danych hydro-meteorologicznych dla zlewni cieku Wielka Puszcza.

Promotor: dr inż. Izabela Godyń
1. Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na wybranym osiedlu
2. Ocena opłacalności systemu przydomowej retencji (wykorzystania deszczówki)
3. Ocena ryzyka powodziowego (strat powodziowych) na wybranym obszarze

Promotor: dr inż. Agnieszka Grela
1. Raport oceny oddziaływania na środowisko stawów pstrągowych w miejscowości … (produkcja … t/ha)
2. Raport OOŚ parku rozrywki w miejscowości …
3. Raport oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości …
4. Koncepcja ochrony i rekultywacji wybranego zbiornika wodnego

Promotor: dr inż. Elżbieta Jarosińska
1. Wpływ zmiany użytkowania terenu w zlewni ….. na kształt fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej
2. Ocena wpływu rozkładu czasowego opadu na charakterystyki fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

Promotor: dr Joanna Korpak
1. Ocena równowagi hydrodynamicznej potoku Mszanka w odcinku z korekcją stopniową.
2. Ocena równowagi hydrodynamicznej rzeki Biały Dunajec w odcinku z korekcją stopniową.
3. Wpływ regulacji rzeki na jej stan hydromorfologiczny.

Promotor: dr inż. Anna Lenar-Matyas
1. Koncepcja jazu stałego na rzece ??? z wbudowaną przepławką
2. Remont jazu zlokalizowanego na rzece …
3. Remont/modernizacja istniejącej zabudowy na potoku ….
4. Koncepcja małej budowli piętrzącej/regulacyjnej (może to być jaz stały, stopień regulacyjny, zapora przeciwrumowiskowa).

Promotor: dr inż. Karolina Łach
1. Koncepcje projektowe rozwiązania zabezpieczenia wykopu przed dopływem wód gruntowych – praca obliczeniowa, odwodnienie za pomocą studni, ścianki szczelne itp. (2 prace)
2. Strefy przemarzania gruntu – praca przeglądowa, nowe podejście do wyznaczania stref przemarzania w Polsce. (1 praca)
3. Określenie wysadzinowości gruntu – praca laboratoryjna (badanie gruntu za pomocą wskaźnika piaskowego oraz metod pośrednich). (1 praca)

Promotor: dr inż. Marta Łapuszek
1. Koncepcja zabudowy technicznej wybranego odcinka potoku górskiego.
2. Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.
3. Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.
4. Koncepcja bystrotoku umożliwiającego bezpieczne obejście budowli piętrzącej organizmom wodnym.

Promotor: dr inż. Andrzej Mączałowski
1. Ocena działania fragmentu układu kanalizacji z przepompownią w mieście … (Starachowice) wraz z propozycją podniesienia jego efektywności
2. Ocena przepustowości koryta … (Sudołu Dominikańskiego) wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa powodziowego

Promotor: dr inż. Krzysztof Muszyński
1. Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.
2. Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi opadowej w wybranej jednostce administracyjnej.
3. Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej.
4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce osadniczej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań.

Promotor: dr inż. Krzysztof Radzicki
Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz filtracji w wale przeciwpowodziowym w  ????? na rzece ????? celem dobrania optymalnych elementów i parametrów modernizacyjnych (po wybraniu tematu przez studenta, materiały i dane dotyczące jednego z istniejących wałów przekaże promotor pracy)

Promotor: dr inż. Bernard Twaróg
Tematy o charakterze uogólnionym, ostateczne uzgodnienie po wyborze
W ramach prac dyplomowych wsparcie i możliwości wykorzystania dowolnego oprogramowania:
ZSOIL, MODFLOW, HEC-RAS, HEC-HMS, QGIS, EPA SWMM, Matlab, SIMULINK, SCILAB i wiele innych
1. Koncepcja zapory/zbiornika w wybranym przekroju doliny
2. Ocena efektywności ochrony przeciwpowodziowej. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce, Dobczyce, Besko, Klimkówka, Świnna Poręba)
3. Optymalizacja parametrów reguły sterowania zbiornikiem ze względu na wybrane kryterium (alimentacyjne/energetyczne lub powodziowe)
4. Model matematyczny kaskady zbiorników simulink/scilab. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce)

Promotor: dr inż. Andrzej Wolak
1. Projekt poszerzenia wału przeciwpowodziowego w celu budowy ścieżki rowerowej
2. Projekt koncepcyjny polderu zalewowego na Wiśle w miejscowości Czernichów
3. Projekt mikrozbiornika retencyjnego na obszarze miejskim.

Dopasuj wyświetlanie