Dyplomowanie


ZASADY WYBORU PRAC DYPLOMOWYCH
Tematy prac dyplomowych, zgodnie z regulaminem studiów PK,  studenci wybierają najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. W celu potwierdzenia swojego wyboru należy złożyć w Dziekanacie deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej w terminie do:

  • 30 października – dla studiów I stopnia
  • 31 marca – dla studiów II stopnia

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej prowadzi dyplomy dla studentów następujących kierunków studiów I i II stopnia:

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH)
Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb studenta


Promotor: dr hab. inż. Marta Cebulska
1. Ekstremalne opady atmosferyczne w zlewni Soły w latach 2000-2020
2. Susza atmosferyczna na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej w latach 2010-2022
3. Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranej zlewni kontrolowanej/niekontrolowanej
4. Zmienność przepływów charakterystycznych w dorzeczu Skawy na potrzeby hydrotechniki

Promotor: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
1. Badania geofizyczne wybranych obiektów hydrotechnicznych.
2. Geofizyczny monitoring procesów sufozyjnych.
3. Wizualizacja 2D/3D/4D wyników badań geofizycznych prowadzonych dla wybranych zagadnień hydrogeologicznych. (p. Gabriela Trybuch)

Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska
1. Projekt stawu do retencji wody deszczowej w warunkach miejskich
2. Analiza zużycia wody w rolnictwie w oparciu o ślad wodny na tle zasobów wody w Polsce.

Promotor: dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK
1. Mapa batymetryczna zbiornika wodnego.
2. Wyznaczenie parametrów morfometrycznych misy zbiornika wodnego.

Promotor: dr inż. Beata Baziak lub dr inż. Marek Bodziony
1. Opracowanie charakterystyki hydrologicznej cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
2. Opracowanie teoretycznej i praktycznej krzywej objętości przepływu dla cieku (np.: Wielka Puszcza lub Sudół).
3. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do opracowania stref zalewowych dla cieku (np.: Wielka Puszcza, Sudół).
4. Wykorzystanie narzędzi GIS i CAD do analiz archiwalnych danych hydro-meteorologicznych dla zlewni cieku Wielka Puszcza.

Promotor: dr inż. Izabela Godyń
1. Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na wybranym osiedlu
2. Ocena opłacalności systemu przydomowej retencji (wykorzystania deszczówki)
3. Ocena ryzyka powodziowego (strat powodziowych) na wybranym obszarze

Promotor: dr inż. Agnieszka Grela
1. Raport oceny oddziaływania na środowisko stawów pstrągowych w miejscowości … (produkcja … t/ha)
2. Raport OOŚ parku rozrywki w miejscowości …
3. Raport oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości …
4. Koncepcja ochrony i rekultywacji wybranego zbiornika wodnego

Promotor: dr inż. Elżbieta Jarosińska
1. Wpływ zmiany użytkowania terenu w zlewni ….. na kształt fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej
2. Ocena wpływu rozkładu czasowego opadu na charakterystyki fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

Promotor: dr Joanna Korpak
1. Ocena równowagi hydrodynamicznej potoku Mszanka w odcinku z korekcją stopniową.
2. Ocena równowagi hydrodynamicznej rzeki Biały Dunajec w odcinku z korekcją stopniową.
3. Wpływ regulacji rzeki na jej stan hydromorfologiczny.

Promotor: dr inż. Anna Lenar-Matyas
1. Koncepcja jazu stałego na rzece ??? z wbudowaną przepławką
2. Remont jazu zlokalizowanego na rzece …
3. Remont/modernizacja istniejącej zabudowy na potoku ….
4. Koncepcja małej budowli piętrzącej/regulacyjnej (może to być jaz stały, stopień regulacyjny, zapora przeciwrumowiskowa).

Promotor: dr inż. Karolina Łach
1. Koncepcje projektowe rozwiązania zabezpieczenia wykopu przed dopływem wód gruntowych – praca obliczeniowa, odwodnienie za pomocą studni, ścianki szczelne itp. (2 prace)
2. Strefy przemarzania gruntu – praca przeglądowa, nowe podejście do wyznaczania stref przemarzania w Polsce. (1 praca)
3. Określenie wysadzinowości gruntu – praca laboratoryjna (badanie gruntu za pomocą wskaźnika piaskowego oraz metod pośrednich). (1 praca)

Promotor: dr inż. Marta Łapuszek
1. Koncepcja zabudowy technicznej wybranego odcinka potoku górskiego.
2. Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.
3. Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.
4. Koncepcja bystrotoku umożliwiającego bezpieczne obejście budowli piętrzącej organizmom wodnym.

Promotor: dr inż. Andrzej Mączałowski
1. Ocena działania fragmentu układu kanalizacji z przepompownią w mieście … (Starachowice) wraz z propozycją podniesienia jego efektywności
2. Ocena przepustowości koryta … (Sudołu Dominikańskiego) wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa powodziowego

Promotor: dr inż. Krzysztof Muszyński
1. Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.
2. Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi opadowej w wybranej jednostce administracyjnej.
3. Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej.
4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce osadniczej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań.

Promotor: dr inż. Krzysztof Radzicki
Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz filtracji w wale przeciwpowodziowym w  ????? na rzece ????? celem dobrania optymalnych elementów i parametrów modernizacyjnych (po wybraniu tematu przez studenta, materiały i dane dotyczące jednego z istniejących wałów przekaże promotor pracy)

Promotor: dr inż. Bernard Twaróg
Tematy o charakterze uogólnionym, ostateczne uzgodnienie po wyborze
W ramach prac dyplomowych wsparcie i możliwości wykorzystania dowolnego oprogramowania:
ZSOIL, MODFLOW, HEC-RAS, HEC-HMS, QGIS, EPA SWMM, Matlab, SIMULINK, SCILAB i wiele innych
1. Koncepcja zapory/zbiornika w wybranym przekroju doliny
2. Ocena efektywności ochrony przeciwpowodziowej. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce, Dobczyce, Besko, Klimkówka, Świnna Poręba)
3. Optymalizacja parametrów reguły sterowania zbiornikiem ze względu na wybrane kryterium (alimentacyjne/energetyczne lub powodziowe)
4. Model matematyczny kaskady zbiorników simulink/scilab. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce)

Promotor: dr inż. Andrzej Wolak
1. Projekt poszerzenia wału przeciwpowodziowego w celu budowy ścieżki rowerowej
2. Projekt koncepcyjny polderu zalewowego na Wiśle w miejscowości Czernichów
3. Projekt mikrozbiornika retencyjnego na obszarze miejskim.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH)
Kierunek: GEOINFORMATYKA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb studenta

Promotor: dr hab. inż. Marta Cebulska
1.Ocena warunków wiatrowych w polskich Karpatach w świetle pomiarów instrumentalnych w latach 2010-2021 
2.Czasoprzestrzenny rozkład ekstremalnych opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły 

Promotor: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
1. Wizualizacja i analiza 3D/4D wybranych geodanych.
2. Badania tomograficzne dla wybranej sytuacji geoinżynieryjnej.
3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dla danych zarejestrowanych w elektromagnetycznym polu falowym.
4. „Opracowanie programu do cyfrowego przetwarzania danych georadarowych – K. Guca”
5. Przygotowanie aplikacji komputerowej do analizy danych elektrooporowych – N. Nikita

Promotor: dr hab. inż. Paweł Hachaj, prof. PK
Implementacja numerycznego modelu ruchomego dna w programie PTM dla Zbiornika Włocławskiego

Promotor: dr hab. Mariola Kędra, prof. PK
1. Analiza termiki wybranych jezior w kontekście zmian klimatu z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab.
2. Analiza termiki wybranych rzek w kontekście zmian klimatu z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab.

Promotor: dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK
Projekt i stabilizacja pomiarowej sieci geodezyjnej.

Promotor dr inż. Marek Bodziony lub dr inż. Beata Baziak (do wyboru przez studentów)
1. Opracowanie bazy archiwalnych danych  hydro-meteorologicznych wraz z wizualizacją dla posterunków pomiarowych zlewni potoku Wielka Puszcza
2. Opracowanie bazy archiwalnych danych klimatycznych wraz z wizualizacją rozkładów przestrzennych dla posterunków pomiarowych zlewni potoku Wielka Puszcza
3. Opracowanie strony internetowej wraz z wirtualna bazą danych dla automatycznego systemu pomiarowego zlewni potoku Wielka Puszcza

Promotor: dr inż. Elżbieta Jarosińska
Wizualizacja danych hydro-meteorologicznych w zlewni badawczej potoku Sudół w Krakowie

Promotor: dr inż. Karolina Łach
1. Wizualizacja i interpretacja geodanych z otworów celem wykorzystania gruntów jako dolnego źródła dla pompy ciepła na wybranym obszarze.
2. Analiza nośności gruntu na wybranym obszarze na podstawie geodanych zaczerpniętych z map i otworów geologicznych.

Promotor: dr inż.. Andrzej Mączałowski
HYDRO-ENG aplikacja do obliczeń podstawowych parametrów hydraulicznych obiektu piętrzącego

Promotor: dr inż. Krzysztof Muszyński
Budowa hydrodynamicznego modelu gospodarowania wodami na obszarze wybranej jednostki administracyjnej.

Promotor: dr inż.. Bernadetta Pasierb
1.  Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej w poszukiwaniach wody.
2.  Geofizyczne modelowania numeryczne podziemnych pustek

Promotor: mgr inż. Adam Piwowarczyk
Zagadnienie do pracy: przetwarzanie i analiza obrazu, bazy danych, programowanie i możliwe rozszerzenie o analizę statystyczną danych. (Grądalska Anna)

Promotor: dr inż. Krzysztof Radzicki
Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz pola filtracji wału przeciwpowodziowego XXX* na rzece YYY*, w stanie istniejącym oraz po wprowadzeniu rozwiązań modernizacyjnych celem dobrania ich optymalnych parametrów.
(* XXX, YYY – konkretny istniejący wał zostanie dobrany po wybraniu tematu przez studenta. Wszystkie materiały i dane potrzebne do wykonania pracy dostarcza promotor)

Promotor: dr inż.. Monika Szlapa
Implementacja przestrzennego rozkładu źródeł rumowiska w modelu PTM na Zbiorniku Włocławskim

Promotor: dr inż. Cezary Toś
1. Analiza zmian temperatury radiacyjnej dzielnicy………. Krakowa na podstawie zobrazowań satelitarnych landsata
2. Analiza zmian gęstości zabudowy w dzielnicy…… Krakowa na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel
3. Budowa modelu 3D obiektu z wykorzystaniem metody fotogrametrycznej Structure From Motion (SFM).
4. Wykorzystanie bibliotek pythona (np. CV2) do realizowania zadań fotogrametrycznych. (temat ogólny do uszczegółowienia)
5. Wykorzystanie bibliotek pythona do realizacji zadań z zakresu teledetekcji. (temat ogólny do uszczegółowienia)

Promotor: dr inż. Bernard Twaróg
Proponowane tematy prac dyplomowych dla GI I/IIst
1. Optymalizacja zaopatrzenia wybranej ekociepłowni
2. Optymalizacja zaopatrzenia w energię dla wybranego odbiorcy
3. Optymalna dywersyfikacja źródeł energii dla wybranego odbiorcy
4. Optymalizacja parametrów sterowania hydroelektrownią Solina/Czorsztyn/Rożnów/Porąbka-Żar
5. Optymalizacja parametrów (wybranych elementów) wybranej hydroelektrowni simulink/scilab
6. Ocena efektywności ochrony przeciwpowodziowej. (Rożnów-Czchów, Solina-Myczkowce, Tresna-Porąbka–Czaniec, Czorsztyn-Sromowce, Dobczyce, Besko, Klimkówka, Świnna Poręba)
7. Optymalizacja parametrów reguły sterowania zbiornikiem ze względu na wybrane kryterium (alimentacyjne/energetyczne lub powodziowe)
8. Interakcyjna strona internetowa wsparta algorytmami AI dla potrzeb inteligentnego zarządzania miastem (lub innymi wybranymi aspektami życia społecznego)

Promotor: Tematy prac z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Porównanie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych w analizie hydrologicznych danych przestrzennych (lub innych)
Aplikacja do analizy i wizualizacji danych meteorologicznych (lub innych) z wykorzystaniem …. API
Zastosowanie QGIS/ArcGIS itp. do analizy danych przestrzennych na przykładzie ….
Zastosowanie bibliotek (wybranych) języka Python do analizy i wizualizacji danych przestrzennych (tu konkretnie jakich)/hydrologicznych, geograficznych, z obrazów satelitarnych, meteorologicznych itp.
Zastosowanie PostGIS do analizy i wizualizacjo danych przestrzennych (tu konkretnie jakich)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH)
Kierunek: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
tematy prac stanowią propozycję (przykład) i mogą zostać zmienione i dopasowane do potrzeb student

Promotor: Dr inż. Krzysztof Muszyński
1 Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.
2 Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi rzecznej, deszczowej oraz flash flood w wybranej jednostce administracyjnej.
3 Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce administracyjnej.
4 Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce administracyjnej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i infrastruktury smart.

Promotor: Dr inż. Karolina Łach
1. Koncepcja technicznej rekultywacji nieużytku poprzemysłowego. Praca obliczeniowa
2. Badanie wysadzinowości gruntów dla wybranych obszarów. Praca doświadczalna, należy wykonać badania gruntu w laboratorium

Promotor: Dr inż. Agnieszka Grela
1. Ocena efektów rekultywacji na przykładzie jeziora …
2. Rekultywacja jeziora … – analiza zastosowanych metod.

Promotor: Dr inż. Marta Łapuszek
1. Koncepcja przebudowy istniejącego systemu korekcji stopniowej na odcinku potoku górskiego w celu przywrócenia ciągłości korytarza ekologicznego.
2. Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.
3. Koncepcja odtworzenia korytarza migracyjnego dla ryb reofilnych na wybranym odcinku potoku górskiego.
4. Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.
5. Koncepcja bystrotoku umożliwiającego bezpieczne obejście budowli piętrzącej organizmom wodnym.

Promotor: Dr inż. Izabela Godyń
1. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na wybranym osiedlu mieszkaniowym
2. Analiza opłacalności systemu przydomowej retencji wody opadowej
3. Zastosowanie metody AHP/DEMATEL do wyboru wariantu inwestycji p.pow./do oceny ryzyka powodzi opadowej

Promotor: Dr inż. Andrzej Mączałowski
1. Działanie przelewu w stopniu regulacyjnym – badania modelowe

Promotor: Dr hab. inż. MARTA CEBULSKA
1. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania – metody bezpośrednie i pośrednie ich wyznaczania
2. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania – charakterystyki na potrzeby ich praktycznego wykorzystania
3. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania w Krakowie – wybrany

Promotor: Dr inż. Anna Lenar-Matyas
1. Dobór parametrów koryta stabilnego uwzględniających wymagania środowiskowe.

Promotor: Dr inż. Marek Bodziony
1. Model transformacji opad odpływ dla zlewni rzeki Wielka Puszcza z uwzględnieniem danych archiwalnych

Promotor: Dr inż. Beata Baziak
1. Analiza zmian klimatu na przykładzie wybranych parametrów w zlewni

Promotor: Dr inż. Krzysztof Radzicki
1. Modelowanie numeryczne modelem ZSOIL stateczności oraz pola filtracji wału przeciwpowodziowego XXX* na rzece YYY*, w stanie istniejącym oraz po wprowadzeniu rozwiązań modernizacyjnych celem dobrania ich optymalnych parametrów.
(* XXX, YYY – konkretny istniejący wał zostanie dobrany po wybraniu tematu przez studenta. Wszystkie materiały i dane potrzebne do wykonania pracy dostarcza promotor)

Dopasuj wyświetlanie