Laboratorium geologiczno-geotechniczne


Opiekun:
dr inż. Karolina Łach
e-mail: Karolina.Lach@pk.edu.pl
tel: +48 12 628 2864
WIŚiE p. 111

Laboratorium mieści się w budynku WIŚiE: w sali 116 – sprzęt laboratoryjny, pomieszczenie 029 – sprzęt polowy.
Laboratorium wykorzystywane jest przede wszystkim w dydaktyce dla ćwiczeń studentów, ale także pozwala na przeprowadzenie podstawowych badań geotechnicznych, które mogą być wykorzystywane do prac dyplomowych, a także badań naukowych.
W laboratorium można zbadać właściwości fizyczne gruntów: wilgotność, gęstość objętościową, porowatość, stan gruntu. Wstrząsarka z zestawem sit umożliwia wykonanie analizy granulometrycznej, określenie frakcji gruntowych oraz rodzaju gruntów gruboziarnistych. Możliwe jest zbadanie wodoprzepuszczalności podłoża dla gruntów gruboziarnistych przy stałym spadku hydraulicznym oraz drobnoziarnistych – przy zmiennym spadku hydraulicznym. Z badań parametrów mechanicznych da się tylko pomierzyć kąt tarcia wewnętrznego i kohezję w dwudzielnej skrzynce, przy wymuszonej płaszczyźnie ścinania. Edometry pozwalają na oznaczenie parametrów ściśliwości gruntu: osiadania i pęcznienia. Przetestować można wilgotność optymalną oraz wskaźnik piaskowy, które wykorzystywane są w budownictwie ziemnym i drogowym. W celu oszacowania sytuacji panującej w warunkach in situ nie ma przeszkód, by robić wiercenia ręczne do głębokości 4-5m i pobrać próbki gruntu, celem określenia jego rodzaju i właściwości, a także wykonać obok otworów wiertniczych sondowań statycznych i dynamicznych gruntu.
Sprzęt, którym dysponuje laboratorium:

 • wstrząsarka z zestawem sit,
 • aparat Casagrande,
 • penetrometr stożkowy,
 • cylinder z tłoczkiem i widełkami wibracyjnymi,
 • edometr,
 • aparat AB,
 • zestaw do określania wskaźnika piaskowego,
 • aparat Proctora,
 • aparat K2,
 • suszarka,
 • wagi,
 • drobny sprzęt konieczny do wykonania badań laboratoryjnych.

Do badań polowych w laboratorium znajduje się:

 • penetrometr ręczny,
 • sonda statyczna Vikstond,
 • sonda dynamiczna lekka.

Dopasuj wyświetlanie