dr inż. Marta Łapuszek


dr inż. Marta Łapuszek
pok. 212 WISiE PK
tel. +48 12 628 2889
email: marta.lapuszek@pk.edu.pl


Publikacje
Tematyką moich badań są objęte następujące zagadnienia :
 • Przebieg zmienności położenia koryt rzek karpackich w obszarze Polski w długim okresie czasu, jako że rzeki tego obszaru charakteryzuje naturalna tendencja do pogłębiania koryt i zmian położenia w planie. Ze względu na wielokierunkową działalność antropogeniczną obserwowaną w obszarach koryt, dolin rzecznych i zlewniach intensywność procesu erozji dennej koryt rzecznych i ich mobilności bocznej uległy znacznemu przyspieszeniu, co podlega analizom również przy wykorzystaniu modelowania matematycznego deformacji koryt rzecznych.
 • Kształtowanie bliskiego naturze koryta i doliny rzeki górskiej w warunkach zachowania równowagi hydrodynamicznej.
 • Analizy przebiegu procesów korytowych polegających na określeniu kierunku ewolucji koryta i czasu potrzebnego do osiągnięcia równowagi hydrodynamicznej w wyniku przebudowy, ewentualnie likwidacji zapór przeciwrumowiskowych. Istotą analiz i wniosków są tutaj obserwacje terenowe oraz modelowanie matematyczne przebiegu erozji i akumulacji rumowiska w korycie cieku w celu sporządzenia prognozy zmian geometrii koryta.
 • Analiza wpływu uwolnionego rumowiska z czasz przebudowywanych (likwidowanych) zapór na morfologię koryta recypienta danego potoku.
 • Ocena wpływu utworzonych w ramach rewitalizacji korytarzy swobodnej migracji na procesy korytowe rzeki: analiza efektywności swobodnego kształtowania koryta w obrębie wyznaczonego korytarza w zakresie zwiększenie retencji wód webraniowych na skutek formowania nisko położonych terenów zalewowych podczas migracji rzeki oraz zmniejszenie zdolności transportowej rzeki w wyniku wzrostu oporów przepływu towarzyszącego uformowaniu się koryta o naturalnym zróżnicowaniu morfologicznym.
 • Analiza trwałości i efektywności stosowanych budowli regulacyjnych w korytach rzek górskich przy wykorzystaniu metodyki związanej z analizą archiwalnych zdjęć lotniczych.
 • Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w mieście: efektywność retencji parków rzecznych.
Projekty
 • „Renaturyzacja wód – Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych, Podręcznik opracowano w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”, na zamowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zespół pod kierownictwem Ilony Biedroń. REDAKCJA: Paweł Pawlaczyk, Kraków 2020 (wspołautorstwo). – Opracowanie wytycznych postępowania w procesie renaturyzacji rzek
 • Lokalizacja i kształtowanie obiektów dla zwiększenia retencji wody w zlewniach rzek Górnej Wisły. (Ś-1/285/DS./2012) – Studium
 • Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega., Kraków 2011 – Studium
 • Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej Wisły’’ (PB 5546/B/T02/2010/38) – Projekt badawczy
 • Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj.Śląskiego’’, Ś-1/649/2008 (udział w opracowaniu) – Studium
 • Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj.Podkarpackiego na na obszarze zlewni górnej Wisły’’, Ś-1/403/2008 (udział w opracowaniu) – Studium
 • EcoNet 2007-2008: pt.,, Dry dams and use of Floodplains for diversion and temporary storage : towards more operational and multidisciplinary approaches’’, (finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – EGIDE, Francja) – Projekt badawczy
 • Studium ochrony przed powodzią województwa Małopolskiego, (Projekt zrealizowany na zamówienie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kraków 2006) – Studium
 • Opracowanie studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj.Świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły’’, Ś-1/343/2008 (udział w opracowaniu) (udział w opracowaniu) – Studium
 • EcoNet 2004-2005: pt.,, Simulation of the effect of dry reservoirs on flood mitigation at catchment scale’’, (finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – EGIDE, Francja) – Projekt badawczy
 • EcoNet 2004-2005: pt.,, Evolution of mountain river morphology due to works and flood events’’, (finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – EGIDE, Francja) – Projekt badawczy
 • Określenie przepływu nieszkodliwego dla rzeki Skawy poniżej zbiornika wodnego Świnna Poręba’’, marzec 2004 (udział w opracowaniu), zlecenie – RZGW – Kraków – Studium
 • Metodyka określania i prognoza intensywności procesu erozji dennej koryt rzecznych (PB 1492/T07/2004/26) – Projekt badawczy
 • Określenie przepływu nieszkodliwego dla doliny Dunajca poniżej zbiornika w Czchowie’’, luty 2004 (udział w opracowaniu), zlecenie – RZGW – Kraków – Studium
 • Opinia dotycząca oceny prawidłowośi merytorycznej i formalnej przedmiotowych opinii w sprawie przebudowy kolektora sanitarnego w rejonie posesji przy ul. Szkolna 7 w Zakopanem’’, współautor J.Ratomski), zlecenie Prokuratury Rejonowej w Zakopanem (ul. Gimnazjalna 13 b, 34 – 500 Zakopane), nr umowy Ś-1/475/2003, Kraków, sierpień 2003 – Ekspertyza
 • Opinia dotycząca stanu koryta i ubezpieczeń skarp potoku Młyniska w okolicach posesji przy ul. Szkolna 7 w Zakopanem oraz oceny zagrożenia katastrofą w postaci zalewu wodami potoku w/w nieruchomości’’, (współautor J.Ratomski), zlecenie Prokuratury Rejonowej w Zakopanem (ul. Gimnazjalna 13 b, 34 – 500 Zakopane), nr umowy Ś-1/475/2003, Kraków, sierpień 2003 – Ekspertyza
 • Ocena projektu technicznego regulacji potoku ,,N’’ w rejonie ulic Waryńskiego i Reja w Libiążu’’, (współautor J.Ratomski), zlecenie Urzędu Miasta w Libiążu GKOŚiR-70341-6/2000, Kraków, kwiecień 2000 – Ekspertyza
Dyplomy
 • 2021/22 Synoczek Małgorzata – Koncepcja rewitalizacji terenów nadrzecznych z przeznaczeniem do celów rekreacyjnych na odcinku rzeki Wisły w mieście Toruń (dzienne inż.)
 • 2021/22 Kurnik Jakub – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Zasypnica w miejscowości Zasypnica (dzienne inż.)
 • 2021/22 Piórecki Konrad – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Pewlica Mała w miejscowości Pewel Ślemieńska w celu ochrony terenów przybrzeżnych przed powodzią (dzienne inż.)
 • 2021/22 Stasiewska Aleksandra – Koncepcja regulacji odcinka potoku Kamienica Zabrzeska w km od 6+783 do 6+310 systemem ramp kamiennych (dzienne inż.)
 • 2021/22 Pieprzyk Artur – Koncepcja regulacji odcinka potoku Paleczka w Budzowie systemem ramp kamiennych na odcinku w km od 9+504 do 10+204 (dzienne inż.)
 • 2021/22 Broźny Mateusz – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Krzyżówka w miejscowości Krzyżówki w celu ochrony przed powodzią terenów przybrzeżnych (dzienne inż.)
 • 2021/22 Dąbrowski Adrian – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Czaczowskiego w miejscowości Czaczów (dzienne inż.)
 • 2021/22 Pustułka Mariusz – Koncepcja regulacji odcinka potoku Wankowka w Wankowej systemem ramp kamiennych (dzienne inż.)
 • 2021/22 Pawłowski Jarosław – Koncepcja regulacji odcinka potoku Trzemeśnianka w miejscowości Łęki systemem ramp kamiennych (dzienne inż.)
 • 2021/22 Czarnecki Damian – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Trzemeśnianka na odcinku w km od 8+305 do 8+703 (dzienne inż.)
 • 2021/22 Dudek Wojciech – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Roztoczanka w miejscowości Rytro (dzienne inż.)
 • 2020/21 Budzyn Katarzyna – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Stryszówka na terenie Gminy Stryszów z remontem istniejących ubezpieczeń brzegowych(dzienne inż.)
 • 2020/21 Grombczewska Paula – Problematyka regulacji potoków górskich na przykładzie potoku Paleczka(dzienne inż.)
 • 2020/21 Pyrek Krzysztof – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Cedron w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu ochrony zabudowy historycznej przed podtopieniem(dzienne inż.)
 • 2020/21 Sikora Oliwia – Remont koryta odcinka potoku Żylica w Szczyrku w celu zabezpieczenia terenów przybrzeżnych przed podtopieniem(dzienne inż.)
 • 2020/21 Skoczylas Wojciech – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Pisarzówka w Pisarzowicach w celu ochrony terenówprzybrzeżnych przed podtopieniem(dzienne inż.)
 • 2020/21 Nowak Albert – Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zaporyprzeciwrumowiskowej na potoku górskim Jaszczurówka(dzienne inż.)
 • 2020/21 Sędzimir Sławomir – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Siary w miejscowości Siary celem ochrony przed powodzią terenów zurbanizowanych(dzienne inż.)
 • 2020/21 Sulima Natalia – koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Grajcarek w Szczawnicy(dzienne inż.)
 • 2020/21 Więcek Kamil – Koncepcja regulacji technicznej potoku Zubrzyca w Zubrzycy Górnej w celu zabezpieczenia terenów przyległych przed podtopieniem(dzienne inż.)
 • 2020/21 Wojtas Piotr – Koncepcja rewitalizacji odcinka potoku Krzyżówka w Krzyżowej z możliwością odtworzenia korytarza ekologicznego(dzienne inż.)
 • 2020/21 Zuba Piotr – Zabudowa techniczna odcinka potoku Tarnawka w miejscowości Tarnawa Dolnaw celu ochrony lokalnej infrastruktury przed powodzią(dzienne inż.)
 • 2020/21 Chłodnicka Klaudia – Zabudowa techniczna odcinka potoku Tarnawka w miejscowości Tarnawa Dolnaw celu ochrony lokalnej infrastruktury przed powodzią(dzienne inż.)
 • 2020/21 Jankowski Robert – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Żegiestowskiego w Żegiestowie w celu ochrony terenów przybrzeżnych przed podtopieniem(dzienne inż.)
 • 2020/21 Warchoł Anna – Koncepcja rewitalizacji odcinka potoku Roztoczanka w miejscowości Rytro w celu zwiększenia retencji dolinowej(dzienne inż.)
 • 2020/21 Yarytskyi Anton – Koncepcja zabudowy technicznej odcinka potoku Sopotnia Wielka w miejscowości Średnówka(dzienne inż.)
 • 2019/20 Tomala Paulina – Regulacja odcinka potoku Krzeczkowski w miejscowości Krasiczyn z zabudową systemem ramp(dzienne inż.)
 • 2019/20 Ścibor Klaudia – Regulacja odcinka potoku Krzeczkowski w miejscowości Kasinka Mała w celu zabezpieczenia lokalnej infrastruktury drogowej(dzienne inż.)
 • 2019/20 Wojnarska Aleksandra – Koncepcja regulacji technicznej potoku Kasinka w miejscowości Kasinka Mała w celu zabezpieczenia lokalnej infrastruktury drogowej(dzienne inż.)
 • 2019/20 Marek Karol – Koncepcja regulacji technicznej odcinka ujściowego potoku Kotowskiego w miejscowości Kotów(dzienne inż.)
 • 2019/20 Mazur Zuzanna – Koncepcja regulacji technicznej ujściowego odcinka Zubrzycy w miejscowości Puchałówka(dzienne inż.)
 • 2019/20 Włochowski Mateusz – Koncepcja regulacji technicznej potoku Kamienica Zaburska w miejscowości Kamienica systemem bystrzy kamiennych(dzienne inż.)
 • 2019/20 Dobrzyńska-Sałek Marta – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Kamienica w Łabowej z uwzględnieniem zagospodarowania terenów przybrzeżnych(dzienne inż.)
 • 2018/19 Rówińska Jolanta – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Krzyżówka w km od 3+756 do 4+239(dzienne inż.)
 • 2017/18 Piwoński Piotr – Koncepcja regulacji potoku Kamienica Zabrzeska w miejscowości Kamienica systemem żłobu z elementami zabudowy bulwarowej(dzienne inż.)
 • 2017/18 Firek Wojciech – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Kamienica Zabrzeska w km od 3+950 do 3+500(dzienne inż.)
 • 2017/18 Kopacz Dominika – Koncepcja regulacji technicznej potoku Cicha Woda w Zakopanym za pomocą korekcji stopniowej(dzienne inż.)
 • 2017/18 Świętoniowski Mateusz – Regulacja potoku Zubrzyca na odcinku w km od 0+000 do 0+493,36 z zastosowaniem ramp kamiennych(dzienne inż.)
 • 2017/18 Gizicki Karol – Koncepcja udrożnienia korytarza ekologicznego na potoku Trześnianka w km od 2+100 do 2+900(dzienne mgr)
 • 2016/17 Wałęga Joanna – Koncepcja zabudowy echnicznej potoku Kamienica Zabrzeska w km 5+910 do 4+846(dzienne inż.)
 • 2016/17 Krzan Edyta – Koncepcja regulacji technicznej potoku Łukowica w km od 1+345 do 2+050(dzienne inż.)
 • 2016/17 Gizicki Karol – Koncpecja regulacji technicznej potoku Chcha Woda w Zakopanem(dzienne inż.)
 • 2016/17 Kaproń Mateusz – Koncepcja regulacji potoku Zubrzyca w km od 0+000 do 0+627(dzienne inż.)
 • 2016/17 Hałas Angelika – Analiza przyczyn powstawania odkładu rumowiska wleczonego pod budynkiem na potoku Foluszowy w Zakopanym(dzienne mgr)
 • 2016/17 Szewczuk Maciej – Koncepcja regulacji potoku Czaczowski systemem żłobu z elementów Kosteckiego w km od 4+215 do 4+640(dzienne inż.)
 • 2016/17 Zięba Kacper – Koncepcja regulacji technicznej potoku Trzemeśnianka w km od 1+247 do 1+912()
 • 2016/17 Grzywa Michał – Regulacja techniczna odcinka rzeki Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz(zaoczne inż.)
 • 2013/14 Stoga Martyna – Koncepcja regulacji technicznej potoku Ponikiewka w km 0+243 do 0+707(dzienne mgr)
 • 2013/14 Warta Ewelina – Koncepcja regulacji technicznej potoku Zasypnica w Suchej Beskidzkiej na odcinku w km od 0+274 do 0+760 z uwzględnieniem aspektów ekologicznych(dzienne inż.)
 • 2013/14 Żurek Joanna – Projekt koncepcji regulacji technicznej potoku Cicha Woda w Zakopanem na odcinku od 1+004,53 do 1+643,02 z uwzględnieniem istniejących murów oporowych(dzienne inż.)
 • 2013/14 Jachymiak Katarzyna – Projekt regulacji technicznej potoku Poroniec w km od 5+949,1 do 4+940,5 z uwzględnieniem istniejących obiektów hydrotechnicznych(dzienne inż.)
 • 2013/14 Całek Mateusz – Koncepcja regulacji technicznej potoku Sucha Swolina w km od 0+285 do 0+728 z uwzględnieniem modernizacji istniejącej zapory przeciwrumowiskowej(dzienne inż.)
 • 2013/14 Makiel Monika – Koncepcja regulacji technicznej potoku Cicha Woda zlokalizowanego w części Zakopanego i Kościeliska(dzienne inż.)
 • 2013/14 Paciorek Katarzyna – Koncepcja regulacji technicznej potoku Cicha Woda w km 4+011 do 5+815(dzienne inż.)
 • 2012/13 Grudzień Kamil – Koncepcja regulacji potoku Kamienica Mała(zaoczne inż.)
 • 2012/13 Millan Mariusz – Koncepcja regulacji technicznej potoku Sopotnia Mała na odcinku w km 0+877 do 1+670(dzienne inż.)
 • 2012/13 Jeż Justyna – Koncepcja regulacji technicznej potoku Paleczka w km od 5+540 do 6+386(dzienne inż.)
 • 2012/13 Wolański Krzysztof – Koncepcja jazu z upustem płuczącym na potoku Grajcarek w km 0+970(dzienne inż.)
 • 2012/13 Sieńko Katarzyna – Koncepcja regulacji technicznej potoku Paleczka w km od 6+386 do 7+262(dzienne inż.)
 • 2012/13 Bałos Katarzyna – Koncepcja regulacji technicznej potoku Zasypnica na odcinku w km od 0+442 do 0+627 z uwzględnieniem istniejącego zabezpieczenia brzegowego(dzienne inż.)
 • 2012/13 Chojaczyk Adam – Koncepcja regulacji technicznej na potoku Jachówka w km 3+617 do 5+159 z uwzględnieniem istniejącej korekcji stopniowe(dzienne inż.)
 • 2012/13 Rybińska Justyna – Koncepcja regulacji technicznej na potoku Jachówka w km 2+302 do 3+557 z uwzględnieniem istniejącej korekcji stopniowe(dzienne inż.)
 • 2011/12 Siwiec Marcin – Koncepcja regulacji technicznej potoku Cedron w miejscowości Brody z uwzględnieniem remontu istniejących budowli regulacyjnych(dzienne inż.)
 • 2011/12 Orlecki Tomasz – Koncepcja regulacji technicznej na potoku Krzeczkowskim w km 2+500 do 3+375(dzienne inż.)
 • 2011/12 Jurkowski Piotr – Remont i utrzymaniekoryta potoku Tarnawka w km od 0+889 do2+006(zaoczne inż.)
 • 2010/11 Bańdura Elżbieta – Koncepcja regulacji technicznej potoku Grzechynka w km 0+316 do 1+580 z uwzględnieniem remontu istniejących obiektów regulacyjnych(dzienne mgr)
 • 2010/11 Kantur Marcin – Koncepcja regulacji odcinka rzeki Dunajec w km od 109+800 do 111+000 w celu usunięcia skutków powodziowych w 2010(zaoczne mgr)
 • 2010/11 Gołąbek Karolina – Koncepcja zabudowy technicznej potoku Jachówka w km 2+725 do 4+332 z uwzględnieniem korekcji stopniowej(dzienne inż.)
 • 2010/11 Chrzanowska Ewa – Koncepcja regulacji technicznej potoku Jachówka w km 5+450 do 6+597(dzienne inż.)
 • 2010/11 Druzgała Mateusz – Koncepcja regulacji rzeki Soły na odcinku 55+800 do 56+700 km(zaoczne mgr)
 • 2010/11 Brenneisen Dawid – Koncepcja regulacji technicznej rzeki Soły na odcinku w km 50+200 do 51+000(zaoczne mgr)
 • 2009/10 Kubicki Daniel – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Młyniska w km 2+470 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu(zaoczne mgr)
 • 2009/10 Zając Dorota – Koncepcja regulacji rzeki Raby w celu ochrony przed erozją denną na odcinku w km 19+883 do 21+541(zaoczne mgr)
 • 2009/10 Dziedzic Tadeusz – Koncepcja utrzymania stabilnego koryta rzeki Raby na odcinku w km od 19+00 do 21+00(zaoczne mgr)
 • 2009/10 Krupa Magdalena – Koncepcja regulacji technicznej potoku Młyńska w km 0+316 do 0+871,50 na terenie miasta Zakopanego woj.. Małopolskie(zaoczne mgr)
 • 2009/10 Filipczyk Janusz – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej uwzględniającej możliwość migracji rybna potoku Poroniec w km 6+621(dzienne mgr)
 • 2009/10 Kornaga Iwona – Koncepcja regulacji technicznej potoku Tarnawka w km 2+204 do 3+730 z uwzględnieniem istniejących ubezpieczeń brzegów(dzienne mgr)
 • 2009/10 Stefańczyk Ewa – Regulacja techniczna potoku Tarnawka na odcinku w km od 0+000 do 1+273(dzienne mgr)
 • 2008/09 Rojek Jolanta – Koncepcja regulacji rzeki Raby w celu ochrony przed erozją denną na odcinku w km 23+278 do 24+200(dzienne mgr)
 • 2008/09 Bera Hubert – Koncepcja regulacji potoku Tarnawka w km 2+503 do3+485(dzienne mgr)
 • 2008/09 Kraszewski Mateusz – Możliwości rewitalizacxji i wykorzystania obszarów zawala do celów ochrony przeciwpowodziowej na rzece Dunajec w km 17+000 do 21+900(zaoczne mgr)
 • 2008/09 Nicieja Andrzej – Koncepcja regulacji potoku Tarnawka w km 0+865 do 1+541(dzienne mgr)
 • 2008/09 Łopata Mateusz – Projekt regulacji potoku Poręba na odcinku od km 2+400 do 0+836 z uwzględnieniem przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego(zaoczne mgr)
 • 2007/08 Hubiak Tomasz – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Forędówka w km 3+500(zaoczne mgr)
 • 2007/08 Gewont Andrzej – Koncepcja regulacji potoku Krzeczkowskiego na odcinku w km 0+000 do 0+863(zaoczne mgr)
 • 2007/08 Wieczorek Michał – Koncepcja regulacji potoku Krzeczkowskiego na odcinku w km 0+863 do 1+791(zaoczne mgr)
 • 2007/08 Bajer Kamil – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Starowiejskim w km 4+166(dzienne mgr)
 • 2007/08 Gądek Joanna – Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnych obszarów Oświęcimia na odcinku w km 3+900 do 4+900 biegu Soły(dzienne mgr)
 • 2007/08 Kaliniak Kinga – Koncepcja stopnia piętrzącego na rzece Rabie w km 23+464 – 22+811, kierującego wody wezbraniowe do odtworzonego meandra(dzienne mgr)
 • 2006/07 Stonawski Jakub – Powódź na potoku Targaniczanka w sierpniu 2005 – analiza przyczyn, ocena szkód i koncepcja prac zabezpieczających(zaoczne inż.)
 • 2006/07 Nowak Anna – Koncepcja regulacji potoku Słopniczanka w km 2+739 – 4+319(dzienne mgr)
 • 2006/07 Szczypczyk Aleksandra – Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Tokarnia z zastosowaniem suchych zbiorników na potoku Krzczonówka i jego dopływach(dzienne mgr)
 • 2006/07 Błaszkiewicz Edyta & Malina Krystyna – Koncepcja suchego zbiornika na potoku Gościbia w km 0+904 i analiza możliwości zastosowania elementów małej retencji w jego zlewni(zaoczne mgr)
 • 2005/06 Kubicki Daniel – Koncepcja regulacji potoku Ochotnica w km 0+000 do 1+341(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Kopacz Daniel – Koncepcja regulacji rzeki Soły na odcinku w km 69+053 do 67+314(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Garstka Joanna – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Kowaniec Wielki w km 1+800’(dzienne inż.)
 • 2004/05 Dobrowolska Edyta – Koncepcja regulacji rzeki Soły w km 55+793 do 57+417 wraz z analizą stanu ochrony przeciwpowodziowej(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Adamek-Zielonka Bernadeta – Koncepcja regulacji potoku Słopniczanka w km 4+319 do 5+840(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Łopata Mateusz – Projekt regulacji potoku Poręba na odcinku w km 2+546 do 4+216(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Gołąb Sławomir & Krupa Magdalena – Projekt regulacji rzeki Biała Tarnowska na odcinku w km 83+510 do 84+413(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Kuryś Katarzyna & Pękala Paweł – Projekt regulacji odcinka rzeki Soły w km 63+690 do 60+912(zaoczne inż.)
 • 2004/05 Brzegowy Szymon – Regulacja potoku Starowiejskiego na odcinku w km 4+116 – 4+816 (zaoczne inż.)
 • 2003/04 Hubiak Tomasz – Projekt regulacji potoku Ochotnica w km 16+580 do 18+222(zaoczne inż.)
 • 2003/04 Gądor Piotr – Projekt regulacji potoku Zasypnica na odcinku w km 0+000 do 0+641wraz z remontem istniejącej zabudowy technicznej(zaoczne inż.)
 • 2003/04 Wieleba Sylwia – Projekt regulacji potoku Przydonica w km 3+307 do 4+961 (dzienne mgr)
 • 2003/04 Idec Monika – Projekt regulacji odcinka rzeki Soły w km 74+150 do76+125(zaoczne inż.)
 • 2003/04 Wietrzk Paweł – Regulacja potoku Poniczanka w km 4+832 – 6+008(zaoczne inż.)
 • 2003/04 Zając Paweł – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Lepietnica w km 0+550(zaoczne inż.)
 • 2001/02 Błaszkiewicz Edyta – Projekt regulacji potoku Paleczka w km 3+300 do km 4+900(zaoczne inż.)
 • 2001/02 Malina Krystyna – Projekt regulacji potoku Paleczka na odcinku od 5+200 do 7+300(zaoczne inż.)
 • 2001/02 Kluska Sławomir – Projekt regulacji potoku Gostwiczanka w km 7+310 – 8+598(zaoczne inż.)
 • 2001/02 Słonka Rafał – Projekt regulacji potoku Krzczonówka w km 4+531 do km 6+100(zaoczne inż.)
 • 2001/02 Konicka Anna & Kania Katarzyna – Koncepcja regulacji rzeki Dunajec w km 114+000 – 118+905(dzienne mgr)
Ceryfikaty
 • Wizualizacja danych w formie map izolinii i obliczenia z użyciem siatki griddingu, (nr Certyfikatu: EL-GOL-002/04/2021)
 • Automatyzacja wizualizacji w formie mapy izolinii i jej zastosowanie w systemach monitoringu, (nr Certyfikatu: EL-GOL-002/04/2021)
 • Wizualizacja w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher, (nr Certyfikatu: EL-GOL-001/04/2021)

Dopasuj wyświetlanie