dr hab. inż. Marta Cebulska


pok. 103/104 WISiE PK
tel. +48 12 12 628 2085
email: marta.cebulska@pk.edu.pl


Publikacje
Moje badania naukowe koncentrują się na następujących zagadnieniach:
 • klimatologia: ocena zmienności elementów klimatu z uwzględnieniem czynników meteorologicznych determinujących ich wystąpienie, szczególnie: w zakresie zmienności maksymalnych sum opadów dobowych, najwyższych i anomalnych miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze polskich Karpat i ich północnego przedpola
 • hydrologia: ocena okresów z nadmiarem i niedoborem wody opadowej szczególnie na obszarze polskich Karpat: ocena najwyższych opadów o różnym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia, charakterystyki hydrologiczne na potrzeby projektowania w tym hydrotechnicznego
Projekty
Spis projektów:

Tytuł projektu badawczego: Susza hydrologiczna – projekt badawczy PB 6/60238/91/01, Wykonawca: Politechnika Krakowska, 1994.

Tytuł projektu badawczego: Pilotowy program strategii zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce na przykładzie dorzecza górnej Wisły, nr Ś1/718/99 Zleceniodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1999-2000.

Tytuł projektu badawczego: Wpływ pokrywy roślinnej na kształtowanie się odpływu wezbraniowego w zlewni, PB/1144/PO4/2000/18 – KBN,
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł projektu badawczego: Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce; Projekt PBZ – KBN – 061/T07/2001,
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł projektu badawczego: Zmienność opadów i przepływów w wieloleciu w aspekcie zmian odpływu w wybranych przekrojach wodowskazowych dorzecza górnej Wisły, PB 359/P04/2002/22,
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł projektu badawczego: Metodyka oceny kształtowania elementów bilansu wodnego zlewni zalesionej, PB 303/P04/2004/26, realizacja 2004-2007,
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Wykaz prac zrealizowanych na potrzeby gospodarki:
Tytuł: Ekspertyza dotycząca maksymalnych stanów wód w potoku Lubieńka w miejscowości Tenczyn. EPRO Projektowanie systemów ochrony środowiska. 31-871 Kraków, os. Dywizjonów 303. Kraków, 2005.

Tytuł: Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Zadanie: Opracowanie danych hydrologicznych w temacie Ś1/403/2008.
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł: Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
Zadanie: Opracowanie danych hydrologicznych w temacie Ś1/343/2008.
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł: Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa śląskiego, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach. 

Zadanie: Opracowanie danych hydrologicznych w temacie Ś1/649/2008.
Wykonawca: Politechnika Krakowska.

Tytuł: Przebudowa gazociągu w/c DN 300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy -Sandomierz o długości około 21,5 km; Karta Informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, udział w realizacji:
Zadanie 1: Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z opadami.
Zadanie 3: Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych.
Zleceniodawca: OTS-IP, Sp. Z o.o., ul. Juliusza Lea 112, 2009.

Tytuł: Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla cieków wodnych powierzchniowych przecinających trasę kolejową Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów wraz z wstępną oceną przepustowości wybranych obiektów mostowych – umowa nr BFP/028/2008. Zleceniodawca: Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Spółka z o.o. ul. Boremlowska 40 A, 04-338 Warszawa, 2009.
Kierownik tematu: dr hab. inż. W. Gądek, prof.PK.

Zadanie: Obliczenie przepływów charakterystycznych w przekrojach zaporowych (Ś1/388/2009); Gospodarstwo Pomocnicze przy Tatrzańskim Parku Narodowym w Zakopanem.
Wykonawca: Politechnika Krakowska, 2009.

Umowa: Przebudowa gazociągu w/c DN 300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz o długości około 21,5 km.
Zadanie: Operat wodno-prawny na przekroczenie gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300 wraz z przewodem sygnalizacyjnym pod rzekami Trześniówka
i Mokrzyszówka.

Zleceniodawca: OTS-IP, Sp. Z o.o., ul. Juliusza Lea 112, 2010.

Tytuł: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń L= ok. 160km; Karta Informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, udział w realizacji zadań:
Zadanie 1: Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z opadami.
Zadanie 2: Zabezpieczenie wykopu przed napływem wód opadowych.
Zadanie 3: Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych.
Zleceniodawca: OTS-IP Sp. z o.o.; Kraków, 2010.

Tytuł: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń L = ok. 160km, Koncepcja programowo – przestrzenna.
Zadanie: Udział w ocenie warunków gruntowo-wodnych.

Zleceniodawca: OTS-IP Sp. z o.o.; Kraków, 2010.

Projekt badawczy: Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Powiatu Żywieckiego.
Zadanie: Wdrożenie modeli hydrologicznych oraz hydraulicznych dla potrzeb wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego. Analiza dobowych sum opadów poprzedzających wezbranie – na podstawie zestawionych (w bazie) danych historycznych oraz gromadzenie publikowanych danych meteorologicznych.

Wykonawca: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. z siedzibą w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Sp.
z o.o. Kraków, 2010.

Projekt badawczy: Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Powiatu Żywieckiego.
Zadanie: Dokumentacja katastrofalnych wezbrań na obszarze powiatu żywieckiego – na podstawie dostępnych informacji historycznych.

Wykonawca: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. z siedzibą w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Sp.
z o.o. Kraków, 2010.

Projekt badawczy: Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Powiatu Żywieckiego.
Zadanie: Obliczenie maksymalnych przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p% dla przekrojów cieków naturalnych Powiatu Żywieckiego na potrzeby wyznaczenia stref zalewów powodziowych.

Wykonawca: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. z siedzibą w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Sp.
z o.o. Kraków, 2011.

Tytuł: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń L = ok. 160 km.
Zadanie: Udział w opracowaniu operatu wodno-prawnego na przekroczenie gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700/MOP 8,4MPa wraz z przewodem sygnalizacyjnym pod potokami Kanał Dąbrówki Breńskie, Olesieńka, Czarna, Przemes oraz Chotowski. Likwidacja istniejącego gazociągu DN300/MOP 5,5MPa pod potokami Kanał Dąbrówki Breńskiej, Olesieńka, Czarna, Przemes oraz Chotowski
.
Zleceniodawca: OTS-IP, Sp. z o.o., 2013, Kraków.

Tytuł: Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej; Karta Informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); udział w realizacji zadań:
Zadanie 1: Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z opadami.
Zadanie 2: Identyfikacja jednolitej części wód powierzchniowych.
Zadanie 3: Identyfikacja statusu jednolitej części wód.
Zadanie 4: Dodatkowo zgodnie z regionalizacją kraju na jednolite części wód wynikającą z Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE projektowana trasa gazociągu zlokalizowana jest na terenie JCWPd nr 148 Szczegółowy opis.
Zadanie 5: Odwodnienie wykopów.
Zadanie 6: Skrzyżowania z ciekami wodnymi.
Zadanie 7: Zrzut ścieków.
Zleceniodawca: OTS-IP, Sp. z o.o., Kraków, 2014.

Tytuł: Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły
Wykonawca: Politechnika Krakowska, MGGP, Cermet-Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie, Kraków (Ś1/264/2014).

Tytuł: Opracowanie koncepcji ograniczenia zagrożeń wynikających z braku możliwości efektywnego odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacyjnym w Krakowie.
Zadanie 1: Czynniki naturalne mające wpływ na wielkość i dynamikę odpływu ‒ aktualne i prognozowane (w tym związane ze zmianami klimatycznymi).
Wykonawca: Politechnika Krakowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Kraków, 2015 (Ś1/261/2015/P).

Umowa: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

Tytuł: Część gazociągowa. Projekt wstępny.
Zadanie 1: Pobór i zrzut wody dla prób ciśnieniowych.
Zadanie 2: Zestawienie miejsc newralgicznych dla województwa mazowieckiego.
Zleceniodawca: OTS-IP, Sp. Z o.o., ul. Juliusza Lea 112, 2016.

Tytuł: Analiza dotycząca zagrożeń zalaniem przez wody opadowe w przypadku wystąpienia opadów nawalnych dolnej kondygnacji budowanego obiektu Instytutu Nauk Geologicznych przy ul. Gronostajowej 3A w Krakowie z uwzględnieniem projektu zagospodarowania i ukształtowania terenu przyległego ze wskazaniem sposobu likwidacji występujących zagrożeń;
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński, 2016.

Tytuł: Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi;
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński; 2016-2017.

Tytuł opracowania: „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie – opracowanie wytycznych dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie w zakresie zadania 2 (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1 do Umowy Ś-6/332/2021/P).

Tytuł: Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu Kampusu II Uniwersytetu Jagiellońskiego (budynki UJ: ul. Reymonta 4, Ingardena 3 i 6, Oleandry 2a, al. Mickiewicza 22, al. 3 Maja 5) wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi na podstawie pozyskanych przez Zamawiającego danych opadowych.
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński; 2022 (S1/197/2022/P) – kierownik projektu

Tytuł: Aktualizacja raportu: „Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi;
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński; 2022(S1/23/2022/P) – kierownik projektu

Tytuł: Opinia dotycząca uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Nowe Miasto” w Krakowie, AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 2022 – wykonawca
Dyplomy

STUDIA INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE
 • 2003/2004 – Sekta Sławomir – Sposoby obliczania maksymalnych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się na przykładzie rzeki Pszczynki
 • 2005/2006 – Kudła Katarzyna – Zmiennośc opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły
 • 2005/2006 – Grodzicka Anna – Zmienność przepływów średnich rocznych i miesięcznych w wybranych przekrojach wodowskazowych dorzecza Wisły,
 • 2003/2004 – Pytel Janusz – Przyczyny i skutki powodzi w lipcu 1997 roku w zlewni Soły
 • 2007/2008 – Kaniecka Agnieszka – Niżówki rzeki Skawy w wieloleciu 1971 do 1982
 • 2007/2008 – Skowronek Adam – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższania p% w wybranych zlewniach niekontrolowanych dorzecza Górnej Wisły
 • 2007/2008 – Stankiewicz Anna – Zróżnicowanie stanów i przepływów charakterystycznych wód powierzchniowych rzeki Stradomki w drugiej połowie XX wieku
 • 2007/2008 – Wieliczko Mgdalena – Przepływy miarodajne w przyjętych przekrojach wodowskazowych rzeki Raby – metody bezpośrednie i pośrednie ich wyznaczania
 • 2007/2008 – Opalski Piotr – Zmienność sum miesięcznych i rocznych opadów atmosferycznych w Ojcowskim Parku Narodowym
 • 2008/2009 – Jedynak Wojciech – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższania p% w wybranych małych zlewniach kontrolowanych
 • 2008/2009 – Zielonka Roman – Czasoprzestrzenny rozkład miesięcznych i rocznych opadów atmosferycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • 2008/2009 – Bogusławski Piotr – Przepływy maksymalne rzeki Wisły w Tyńcu na tle historii wezbrań w Krakowie
 • 2008/2009 – Zając Paweł – Wieloletnia zmienność opadów atmosferycznych w dorzeczu Sanu
 • 2008/2009 – Ciaputa Artur – Zmienność opadów atmosferycznych i temperatury powietrza w dorzeczu Górnej Wisły
 • 2008/2009 – Boćkowski Olimp – Opad średni obszarowy dorzecza Skawy
 • 2009/2010 – Mliczek Andrzej – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranych zlewniach niekontrolowanych dorzecza Dunajca
 • 2009/2010 – Solak Piotr – Zmienność opadów atmosferycznych w zlewni potoku Trzebuńka
 • 2009/2010 – Jedynak Anna – Warunki pluwialne w Niepołomicach w świetle obserwacji instrumentalnych w latach 1954-1973
 • 2009/2010 – Polek Natalia – Warunki hydrometeorologiczne gminy Skawina
 • 2009/2010 – Skowronek Adam – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% zlewni kontrolowanych polskich Karpat
 • 2009/2010 – Bobak Urszula – Niedobory wody w zlewni rzeki Liwiec w dekadzie 1971-1980
 • 2010/2011 – Merchut Monika – Zróżnicowanie czynników hydro-meteorologicznych w zlewni potoku Trzebuńka
 • 2010/2011 – Serwan Piotr – Przepływ nienaruszalny wybranych cieków wodnych południowej Polski – metody i obliczenia wyróżnienie
 • 2010/2011 – Strycharz Marcelina – Uwarunkowania hydrometeorologiczne oraz skutki wezbrania w Krakowie w maju 2010 roku
 • 2010/2011 – Porębska Paulina – Powodzie w dorzeczu Dunajca w latach 1960 – 2010
 • 2010/2011 – Chabreska Krystyna – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranych zlewniach niekontrolowanych południowej Polski
 • 2010/2011 – Czepielik Wiktor – Największe przepływy roczne w wybranych przekrojach górnej Odry
 • 2011/2012 – Polek Natalia – Największe wezbrania w gminie Skawina w XX i XXI wieku
 • 2011/2012 – Raczyński Krzysztof – Powódź w 2010 roku na tle powodzi historycznych w obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły
 • 2011/2012 – Stoga Martyna – Uwarunkowania hydrologiczno – meteorologiczne powodzi w lipcu 1934 roku w rejonie Wierzchosławic
 • 2011/2012 – Rosa Tomasz – Maksymalne przepływy podczas powodzi w dorzeczu Stradomki w latach 1960 – 2010
 • 2011/2012 – Chowaniec Andrzej – Wody mineralne i lecznicze w rejonie Beskidu Sądeckiego
 • 2011/2012 – Szwajcowska Anna – Zmienność przepływów średnich w dorzeczu Skawy
 • 2012/2013 – Feliks Magdalena – Metody szacowania przepływów niskich na przykładzie zlewni górskiej
 • 2012/2013 – Wilczyńska Justyna – Metody szacowania przepływów maksymalnych w zlewni kontrolowanej i niekontrolowanej
 • 2012/2013 – Piekarczyk Dagmara – Metody obliczania przepływów średnich w zlewni kontrolowanej i niekontrolowanej
 • 2012/2013 – Porębska Paulina – Czasoprzestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Krakowie
 • 2012/2013 – Serwan Piotr – Metody statystyczne szacowania przepływów maksymalnych rocznych o prawdopodobieństwie przewyższenia p% – przegląd metod wyróżnienie
 • 2012/2013 – Tapa Natalia – Warunki pluwialne w Żabnie w latach 1952-1981
 • 2012/2013 – Raczyński Krzysztof – Niedobory wody w zlewni górnej Raby w latach 1971-1981 wyróżnienie
 • 2012/2013 – Sworniowska Patrycja – Powodzie w Borzęcinie w latach 1950-2010 – uwarunkowania terenu hydrologiczno – meteorologiczne
 • 2012/2013 – Domagała Magdalena – Niedobory wody rzeki Raby w wybranych przekrjach wodowskazowych (1971- 2002)
 • 2013/2014 – Chowaniec Andrzej – Przepływy maksymalne roczne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% wybranych zlewni Beskidu Sądeckiego
 • 2014/2015 – Matachowska Paulina – Uwarunkowania hydrometeorologiczne oraz skutki wezbrania w 2010 roku w Sandomierzu
 • 2014/2015 – Pytlarz Jakub – Przyczyny i skutki wystąpienia deszczu nawalnego na Żywiecczyźnie w dniu 31.07.2014
 • 2014/2015 – Bełz Barbara – Powodzie w zlewni rzeki Prądnik w XXI wieku
 • 2014/2015 – Paruźnik Anna – Powodzie w Grybowie w latach 2010-2014 – przyczyny, przebieg i ich skutki
 • 2014/2015 – Grzeszczuk Maria – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w wybranych zlewniach niekontrolowanych – górskiej, nizinnej, pojeziernej
 • 2014/2015 – Feliks Magdalena – Zróżnicowanie zabudowy zlewni Sudołu Domonikańskiego w okresie wieloletnim i jej wpływ na wartości przepływów maksymalnych prawdopodobnych
 • 2014/2015 – Całek Mateusz – Opady maksymalne o czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższania p% w przyjętych regionach geograficznych Polski – metody bezpośrednie i pośrednie ich wyznaczania wyróżnienie
 • 2015/2016 – Baś Marcel – Natężenie przepływu w zlewni kanalizacji deszczowej na przykładzie wybranych obszarów w Gliwicach
 • 2015/2016 – Bełz Barbara – Niedobór opadów atmosferycznych na obszarze południowo-wschodniej Polski w latach 2000-2009
 • 2015/2016 – Paruźnik Anna – Susza atmosferyczna na obszarze Zewnętrznych Karpat Zachodnich w latach 2000-2009
 • 2015/2016 – Grzeszczuk Maria – Warunki pluwialne w karpackiej części górnej Wisły (1980-2012)
 • 2016/2017 – Radzik Anna – Wpływ zmieniającego się zagospodarowania terenu na wielkość maksymalnych przepływów prawdopodobnych na przykładzie zlewni górskich
 • 2016/2017 – Jaromin Paweł – Maksymalne przepływy o prawdopodobieństwie przewyższenia p% rzeki Raby w przekroju Mszana Dolna
 • 2016/2017 – Łukasik Kamila – Maksymalne przepływy roczne o prawdopodobieństwie p% w makroregionie Karpaty i Sudety
 • 2017/2018 – Baran Dorota – Ekstremalne dobowe opady atmosferyczne w zlewni górnego Dunajca w latach 1987-2016
 • 2017/2018 – Czuj Agata – Przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% w zlewni rzeki Wilgi
 • 2017/2018 – Uroda Angela – Wpływ zagospodarowania zlewni potoku Olszańskiego na wartość przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia p%
 • 2017/2018 – Tlałka Gustaw – Maksymalne przepływy roczne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% rzeki Czarna Orawa
 • 2017/2018 – Kaczmarski Bartłomiej – Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w Krakowie w latach 2000-2015
 • 2018/2019 – Baran Dorota – Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania w dorzeczu górnej Wisły (1969-2018) wyróżnienie
 • 2018/2019 – Czuj Agata – Susza atmosferyczna w polskich Sudetach i Karpatach w latach 1989- 2018 wyróżnienie
 • 2018/2019 – Uroda Angela – Największe naturalne zagrożenia w wybranych aglomeracjach górnej Wisły i Odry w XX i XXI wieku
 • 2020/2021 – Bednarska Kamila – Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 • 2021/2022 – Boryło Karolina – Warunki wiatrowe w polskim pasie nadmorskim w latach 2016-2020 i możliwość ich wykorzystania jako odnawialne źródło energii
 • 2021/2022 – Forenda Dominika – Warunki solarne w Zakopanem – ich ocena i możliwości wykorzystania jako odnawialne źródło energii
 • 2021/2022 – Kupin Oleksandr – Ocena warunków solarnych w Lesku w latach 2007-2016 i możliwość ich wykorzystania w helioenergetyce
 • 2022/2023 – Joanna Srebrna – Zmienność usłonecznienia w województwie małopolskim w latach 2015-2021
 • 2022/2023 – Michał Kropielnicki – Ocena warunków wiatrowych w województwie śląskim w latach 2010-2021 w aspekcie ich wykorzystania jako odnawialne źródło energii
 • 2022/2023 – Iwona Kyzioł – Ocena przepływu charakterystycznego (Qmaxp) w zlewniach niekontrolowanych na potrzeby hydrotechniki
 • 2023/2024 – Monika Podosek – Ocena warunków wiatrowych w polskich Karpatach w świetle pomiarów instrumentalnych w latach 2010-2021
STUDIA PODYPLOMOWE
 • 2011/2012 – BOŻENA TRACZ – NATĘŻENIE PRZEPŁYWU W ZLEWNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA RÓŻNYCH JEDNOSTKOWYCH NATĘŻEŃ DESZCZU
 • 2011/2012 – MAGDALENA LINCHARD – POWÓDŹ W BIERUNIU W 2010 ROKU
 • 2011/2012 – ANNA STANKIEWICZ – BANAŚ – JEDNOSTKOWE NATĘŻENIE DESZCZU W ZLEWNI RZEKI STRADOMKI
 • 2011/2012 – MAGDALENA WIELICZKO-RAŹNIAK – WYBRANE ELEMENTY HYDROLOGII PROBABILISTYCZNEJ I STOCHASTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI POTOKU LEKSANDRÓWKA
 • 2012/2013 – MAGDALENA GRZEBINOGA – PORÓWNANIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH O ZADANYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA OBLICZONYCH WZORAMI EMPIRYCZNYMI ORAZ Z WYKORZYSTANIEM MODELU HYDROLOGICZNEGO ODPŁYWU TYPU OPAD – ODPŁYW.
 • 2012/2013 – DARIUSZ KOŹLIK – PRZEPŁYWY MAKSYMALNE PRAWDOPODOBNE POTOKU RACZA – PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH W POLSCE I USA.
 • 2012/2013 – MAŁGORZATA KUCY – CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU W POTOKU BIAŁKA.
 • 2012/2013 – KATARZYNA ROSIEK – OBLICZENIE PRZEPŁYWU MAKSYMALNEGO O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA P% DLA POTOKU BOLINA POŁUDNIOWA II WRAZ Z OKREŚLENIEM WPŁYWU WÓD OPADOWYCH WPROWADZANYCH DO CIEKU Z AUTOSTRADY A4 POPRZEZ PROJEKTOWANY WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
 • 2013 – BARBARA BAŁAJEWICZ – CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA RZEKI WIEPRZÓWKI PO PRZEKRÓJ W ANDRYCHOWIE.
 • 2013 – BLAJDA PIOTR – OPRACOWANIE HYDROLOGICZNE ZLEWNI POTOKU ROZDZIELEC.
 • 2013 – MARIOLA GURAJ-ŻĄDŁO – MAKSYMALNE PRZEPŁYWY ROCZNE O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA p% RZEKI SERAFY
 • 2013 – BARBARA KRĘGIEL – ANALIZA SSQ Z LAT 1951-1990 WYZNACZONYCH W PUNKTACH POMIAROWYCH ZLEWNI POŁOŻONYCH W DORZECZU WISŁY I ODRY.
 • 2013 – KLAUDIUSZ KUC – MAKSYMALNE PRZEPŁYWY ROCZNE O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA p% RZEKI STRADOMKI W PRZEKROJU STRADOMKA.
 • 2013 – CZESŁAW LEW – ROZKŁAD PRZEPŁYWÓW W PRZYJĘTYM OBSZARZE RACIBORZA DLA RÓŻNYCH JEDNOSTKOWYCH NATĘŻEŃ DESZCZU
 • 2013 – MAŁGORZATA PALUCH – WĄCHOCKA – OBLICZENIA HYDROLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU ODWODNIENIE TERENU CENTRUM HANDLOWEGO GALARDIA W STARACHOWICACH.
 • 2013 – REGINA POMORSKA – OPRACOWANIE HYDROLOGICZNE RZEKI MLECZNEJ I ROWU BAGNIK NA POTREZBY ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
 • 2013 – PAULINA WEREMIŃSKA – WARUNKI NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD – ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH DO RZEKI STRWIĄŻ Z UWZGLĘDNIENIEM WYLOTU BETONOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH.
 • 2013 – TOMASZ WIŚNIEWSKI – WPŁYW METOD OBLICZENIOWYCH I PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ NA WYNIKI OBLICZEŃ HYDROLOGICZNYCH ZLEWNI ODBIORNIKÓW NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH.
Certyfikaty

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach – CERTYFIKATY Szkolenia i kursy
 • Szkoła Hydrologii. Szkolenie zorganizowane przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN; Starbienino – maj 2001, Mądralin – 2004, 2006, 2021-online Współczesne zagadnienia hydrologii
 • Uczestnictwo w szkoleniach CEHM na temat zastosowanie systemów GIS
 • w gospodarce wodnej; IMGW – Kraków, 21-22.04.2009.
 • Warsztaty informacyjne pt. Rozwoju narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby – opracowanie bilansu wodno-gospodarczego, Politechnika Krakowska, Kraków, 4.02.2010.
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt. Zastosowanie oprogramowania GUAD|2D w hydrologii i inżynierii wodnej SHP i SGGW, Warszawa, 2011 (certyfikat).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Nowoczesny, zintegrowany system gospodarki odpadami w aglomeracjach miejskich i w małych jednostkach osadniczych; realizowanym w ramach projektu: Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów; Kraków, 22.03.2011 (Certyfikat).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Poszerzenie znajomości oraz implementacji ramowej dyrektywy wodnej do prawa wodnego i praw związanych realizowanym w ramach projektu: Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów; Kraków, 6-7.04.2011(Certyfikat).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt. Bazy danych – informacja naukowa – Politechnika Krakowska 17-18.09.2012.
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Procedury upowszechniania wyników badań naukowych w zintegrowanym systemie wdrażania RDW w Polsce; realizowanym w ramach projektu: Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – Najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów; Kraków, 17-20.09.2012 (Certyfikat).
 • Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska; ArcGIS I, Wprowadzenie do GIS, Kraków 2013 (Certyfikat).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Szkolenia w zakresie elektronicznej dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia, Kraków, 2013.
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Szkolenie w zakresie weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia oraz archiwizacji związanej z tą dokumentacją, Kraków, 2013.
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Szkolenie w zakresie organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi oraz systemu przydzielania punktów zaliczeniowych ECTS, Kraków, 2013.
 • Uczestnictwo w szkoleniu: Elsevier B.V. dla autorów publikacji naukowych, 2013, Politechnika Krakowska
 • Polish-French Workshop Safety of dam and levees in Poland and France, 2015, Politechnika Krakowska.
 • Methods of flood risk assesment and reduction, 2015, Politechnika Krakowska.
 • Course on Internal erosion of earthdams, levees and dikes and their foundations, 2015, Politechnika Krakowska.
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt. Statistica kurs podstawowy, zorganizowanym przez StatSoft Polska Sp. z o.o. 8-9.01.2020 (Świadectwo)
 • Uczestnictwo w e-learningowym kursie z zakresu obsługi i wykorzystania program Grapher: “Wizualizacja w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher; okres trwania kursu: 01.10-29.11.2020. Gambit – Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. (Certyfikat)
 • Uczestnictwo w kursie Quantum QGIS: “Interpolacja danych punktowych i wizualizacja z wykorzystaniem program QGIS 3, 8.01.2020 (Certyfikat)
 • Webinarium (online): Wsparcie zdalnego nauczania wybranych zagadnień statystycznej analizy danych w Statistica (17.02.2021), Analiza regresji – na czym polega i kiedy warto ją zastosować (12.05.2021) – www.StatSoft.pl; ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
 • Multidyscyplinarne bazy bibliograficzno-abstraktowe – Scopus i Web of Science, Knovel – zasoby i narzędzia inżynierskie, Repozytoria bez tajemnic, Mendeley w nowej odsłonie, Otwarte zasoby edukacyjne, Otwarty dostęp czy wolny dostęp?, Bibliografia Publikacji Pracowników PK (2021-online). Projekt: Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
 • Szkolenia z profesjonalnych baz danych i ich wykorzystania w procesie dydaktycznym (2021-online). Projekt: Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: Podstawy analizy danych w środowisku R, Kraków, 20-22.03.2023
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE – czym są i jak im przeciwdziałać, PK, Kraków 5.07.2023
ponadto:
 • Certyfikat: Marta Cebulska jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich od 18 września 2006
 • Certificate of Attendance: Marta Cebulska attended in Ist International Scientific Conference Hydrology in Natural and Anthropogenic Environments, 4-7 September 2018, Kraków, Poland
UPRAWNIENIA:
 • Uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych nadane przez Ministra Środowiska
Konferencje, seminaria
 • 1995 – Konferencja Krajowa nt. badań prowadzonych w Hydrologicznej Stacji Badawczej w Stróży, – Politechnika Krakowska (stacja pomiarowa w Stróży)
 • 1998 – Międzynarodowa Konferencja naukowa “Las i Woda”* – Politechnika Krakowska (Kraków)
 • 19-21.09.2000 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reconstructions of climate and its modelling” – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 25-27.10.2001 – Konferencja ”Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka” – Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
 • 4-6.06.2002 – Konferencja Krajowa „Las i woda” – Ustroń
 • 13-15.06.2002 – Międzynarodowa Konferencja „Man and climate in the 20th century” – Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)
 • 2003 – Posiedzenie Naukowe Sekcji Gospodarki Wodnej oraz Sekcji Geograficznej PAN* – Politechnika Krakowska (Kraków)
 • 2005 – Konferencja ”Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych”* – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 2007 – Konferencja „Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych”* – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 11-13.10.2007 – Konferencja „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”* – Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
 • 06.11.2008 – Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – Politechnika Warszawska (Warszawa)
 • 22.04.2009 – Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – Politechnika Warszawska (Warszawa)
 • 13.01.2010 – Konferencja „Zmiany klimatu i polityka klimatyczna” – Kancelaria Prezydenta RP (Warszawa)
 • 6-8.09.2010 – Kongres Hydrologów Polskich – Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 27.10.2010 – Threats caused by internal erosion on hydraulic structures and surveillance to control them – Politechnika Krakowska (Kraków)
 • 10-11.12.2010 – Konferencja ”Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”* – Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
 • 11.2011 – Posiedzenie Naukowe Sekcji Gospodarki Wodnej PAN – Politechnika Krakowska (Kraków)
 • 25-26.09.2012 – Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 18.10.2013 – Aspekty badań wody w XX i XXI wieku* – Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • 09.2014 – II Krajowy Kongres Hydrologiczny – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 12-15.05.2014 – Konferencja Naukowo – Techniczna w ramach 54-go „Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta” – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 2014 – Seminarium naukowe* – Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 14-16.09.2015 – XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem Gości Zagranicznych* – Uniwersytet Rolniczy (Kraków)
 • 9-12.05.2016 – Konferencja Naukowo – Techniczna w ramach 56-go „Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta” – Uniwersytet Rolniczy (Kraków)
 • 18.05.2016 – Studencka Konferencja GIS w Inżynierii Środowiska (Jury) – Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)
 • 1-3.06.2016 – XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Enviro 2016* – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wieliczka)
 • 18-20.09.2017 – XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów „Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu”* – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (Puławy)
 • 12-14.09.2017 – V Międzynarodowa Konferencja „Las i Woda” * – Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych (NIBIO), (Supraśl)
 • 15.12.2017 – Posiedzeniu Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk* – Uniwersytet Rolniczy Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (Kraków)
 • 19-21.09.2018 – III Krajowy Kongres Hydrologiczny – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 4-7.09.2018 – Ist International Scientific Conference* – Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, (Kraków)
 • 26-28.09.2018 – II International Scientific Conference Relief and Climate* – Uniwersytet w Chernivtsi, (Chernivtsi, Ukraine)
 • 10-12.05.2019 – Międzynarodowa Naukowa Konferencja* – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I.Franka, (Lwów, Ukraina)
 • 30.10.2020 – 4th International Conference Environmental Engineering and Design – Institute of Environmental Engineering University of Zielona Góra (online)
 • 28.01.2021 – Susza – wyzwania i perspektywy – Uniwersytet Rolniczy, Kraków (online)
 • 20.03.2021 – 13 the edition of the International Conference “Air and Water – Components of the Environment”* – Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography 5-7, Clinicilor Street, 400006 Cluj-Napoca, Romania (online)
 • Szkoła Hydrologii, 2022 on-line
 • IV Krajowy Kongres Hydrologiczny, Warszawa, 21-23.09.2022
 • „50. SZKOŁĘ HYDROLOGII „”WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII””, HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ, Jabłonna, 15 – 19 maja 2023″
 • 17.09 VII Wielka Lekcja Ekologii, Kraków, – KIERUNEK KLIMAT (Oddziaływanie klimatu na zdrowie człowieka *)
 • 7th Forum Carpaticum Conference Carpathian Futures – Critical Transitions 25-28 September 2023, Kraków, Poland*
 • XL OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław-Pawłowice, 11-13.10.2023 r.*
*-czynny udział (poster/ komunikat/referat)
Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, odznaczenia
 • Nagroda Zespołowa II Stopnia J.M Rektora PK w dziedzinie badań naukowych za prace w zakresie intercepcji pokrywy roślinnej i jej oddziaływania na odpływ w zlewni; 1999.
 • Dyplom za promotorstwo pracy magisterskiej Pani Magdaleny Wieliczko pt.: ”Przepływy miarodajne w przyjętych przekrojach wodowskazowych rzeki Raby – metody bezpośrednie i pośrednie ich wyznaczania”, wyróżnionej I miejscem w ogólnopolskim konkursie im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Warszawa, 2009.
 • Dyplom za promotorstwo pracy magisterskiej Pana Piotra Serwana pt.: ”Metody statystyczne szacowania przepływów maksymalnych rocznych o prawdopodobieństwie przewyższenia p% – przegląd metod”, wyróżnionej II miejscem w ogólnopolskim konkursie im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Warszawa, 2014.
 • Nagroda Zespołowa I Stopnia za prace organizacyjne, 2012
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej – Kraków, 2012.
 • Dyplom w uznaniu zaangażowania w działalność Koła Naukowego Hydrogeomatyki Wydziału Inżynierii Środowiska, Kraków, 2013 oraz 2015.
 • Wyróżnienie przez studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015.
 • Nagroda Zespołowa J.M Rektora PK za osiagnięcia naukowe, 2016
 • Dyplom za promotorstwo pracy magisterskiej Pana Mateusza Całek pt.: ”Opady maksymalne oczasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia p% w przyjętych regionach geograficznych Polski – metody bezpośrednie i posrednie ich wyznaczania”, wyróżnionej I miejscem w ogólnopolskim konkursie im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Warszawa, 2016.
 • Podziękowanie za udział w sesjach referatów i uczestniczenie w obradach jury w czasie konferencji „GIS w inżynierii środowiska”
 • Dyplom za promotorstwo pracy magisterskiej Pani Doroty Baran pt.: ”Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia p% i różnym czasie ich trwania w dorzeczu górnej Wisły (1969-2018)”, wyróżnionej I miejscem w ogólnopolskim konkursie im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Warszawa, 2020.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2021
 • Dyplom w uznaniu wkładu pracy za prowadzenie KN Hydrogeomatyki „Szuwarek”, PK, 16 .05.2023 Kraków
 • Podziękowanie za prezentację podczas „Wielkiej Lekcji Ekologii” w dniu 17.09.2023, TAURON ARENA KRAKÓW
 • Nagroda Rektora za 2022 rok – indywidualna za osiągnięcia naukowe, PK,18.12.2023
 • Nagroda Rektora za 2022 rok – zespołowa za osiągnięcia naukowe, PK,18.12.2023
 • Podziękowanie za przeprowadzenie wykładu nt „Oddziaływanie klimatu na zdrowie człowieka”, który odbył się 24.01.2024 w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach (Dwór Konopków) – prezes SUTW H.Staszczak
RECENZJE prac naukowych w czasopismach
 • Atmosphere
 • Climate
 • Water
 • Natural Hazards Research
 • Remote Sensing
 • Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
 • Quaestiones Geographiceae
 • International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Social Sciences
 • Theoretical and Applied Climatology
 • Environmental Science and Pollution Research
 • Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
 • Hydrology
 • Scientific Reports
 • Energies
 • Sustainability
 • Earth Sciences Research Journal
 • Coasts
 • Agronomy
Współpraca naukowa
 • Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński;
 • Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Toruń ;
 • Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy;
 • Chernivtsi National University, Ukraine
Członkostwo
 • Członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich
 • Członek Komisji Gospodarki Wodnej Oddziału PAN w Krakowie
 • Członek Senatu Politechniki Krakowskiej (kadencja 2020-2024)
 • Członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Dopasuj wyświetlanie