dr inż. Marek Bodziony


pok. 205 WISiE PK
tel. +48 12 628 2855
email: marek.bodziony@pk.edu.pl


Publikacje
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne: matematyczne modelowanie procesów zachodzących w zlewni, mała retencja zbiornikowa, retencja obszarów miejskich i wiejskich, ekspertyzy hydrologiczne, pomiary hydro i meteorologiczne, ekologia, AutoCAD, Civil 3D, GIS – generalnie woda
Projekty
 • [2022] Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu Kampusu II Uniwersytetu Jagiellońskiego (budynki UJ: ul. Reymonta 4, Ingardena 3 i 6, Oleandry 2a, al. Mickiewicza 22, al. 3 Maja 5) wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi na podstawie pozyskanych przez Zamawiającego danych opadowych. Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński; 2022 (S1/197/2022/P)
 • [2021] Tytuł opracowania: „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie – opracowanie wytycznych dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie w zakresie zadania 2 (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1 do Umowy Ś-6/332/2021/P)
  Kobylarczyk J., Cebulska M., Pasierb B., Bodziony M., Baziak B. – ”Opracowanie wytycznych dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie w zakresie zadania 2” (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1 do Umowy Ś-6/332/2021/P)
 • [2016/17] Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi – Kraków
 • [2014] Analiza zagrożenia powodziowego w zlewniach rzek Aglomeracji Krakowskiej – Kraków
 • [2009] Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla obiektów leżących na trasie kolejowej Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów
 • [2009] LOKALIZACJA STRAT POWODZIOWYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DANKOWICE W CZERWCU 2009 ROKU zleceniodawca: gmina Dankowice
 • [2009] METODYKA OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA zleceniodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • [2009] Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa Śląskiego, Umowa z dn. 03.11.2008, Zleceniodawca: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Jasionowa 9a, 40-159 Katowice
 • [2008] STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ze względu na ochronę ludzi i mienia WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, TOM I: Analiza głównych Źródeł powstawania zagrożenia powodziowego na terenie województwa oraz ocena możliwości ograniczenia przyczyn i skutków powodzi, Zeszyt I/1: Adaptacja do lokalnych warunków analizy DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact – Respons) w celu określenia przyczyn powstawania powodzi a także zdefiniowania sposobów jej ograniczenia. Załącznik I/1_3: Raport z wizji lokalnej, Kraków 2008
 • [2006] Komputerowe wspomaganie projektowania systemów retencji opóźniających odpływ powodziowy ze zlewni górskiej – praca doktorska – promotor: dr hab.inż.Wiesław Gądek, prof PK
 • [2003] Komputerowe wspomaganie projektowania systemów opóźniających odpływ powodziowy ze zlewni górskiej – Grant KBN
 • [2001] Wykonanie modelu opad – odpływ dla zlewni Bystrzycy Dusznickiej Gądek W., Szczepanek R., Banach W., Bodziony M., Jarosińska E. – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, w ramach projektu celowego KBN T07/E047/2000 C/5197, Ś-1/692/01
 • [2001] Ograniczenie skutków powodzi i profilaktyka przeciwpowodziowa w Powiecie Żywieckim współautor – Powiat Żywiecki, projekt celowy, Ś-1/17/2001
 • [2000] Ekspertyzy hydrotechniczne dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy: Miedźna, Wiślica, Cieszyn, Imielin, Mysłowice, Sosnowiec (1999-2000) – Biuro Rozwoju Regionu Sp. z.o.o. Katowice, Ś-1/600/99
 • [2000] Badanie stanu zagrożenia powodziowego i propozycje przedsięwzięć dla jego ograniczenia współautor – Gmina Legnica, Ś-1/647/2000
 • [1999] Opracowanie metod monitorowania i wizualizacji zjawisk hydrometeorologicznych zachodzących w zlewni (Projekt Badawczy KBN, PB 1135/T07/97/12, 1997-98)
 • [1998] Model WISTOO (Wizualizacja Integralnego Systemu Transformacji Opad Odpływ) przeznaczony do prowadzenia obliczeń transformacji opadu w odpływ dla dowolnie wybranej zlewni górskiej lub podgórskiej. Integralny system o parametrach rozłożonych wykorzystujący System Informacji Geograficznej GIS – zleceniodawca MOŚZNiL, NFOŚiGW
 • [1996] Wizualizacja prognoz hydrologicznych dla terenu polski Południowej z uwzględnieniem zagrożeń powodziowych – pakiet programów wizualizacji prognoz hydrologicznych „HYDROVIZ” – zleceniodawca IMGW Kraków
 • [1996] Określenie wielkości dopływu do zbiornika wodnego w Goczałkowicach z uwagi na gospodarkę wodną zbiornika oraz zagrożenia powodziowe – Osłona hydrologiczna zbiornika wodnego w Goczałkowicach – zleceniodawca: RZGW Katowice
 • [1995] Określenie wielkości dopływu do zbiornika wodnego w Czorsztynie. Analiza fal powodziowych górnej części rzeki Dunajec (po przekrój w Niedzicy) – Osłona hydrologiczna zbiornika wodnego w Czorsztynie – zleceniodawca IMGW Kraków
 • [1995] Gospodarka wodno-ściekowa gminy Kozy – zleceniodawca Samorząd Gminy Kozy
 • [1993] Model dopływu do kaskady zbiorników na rzece Sole – praca magisterska
Dyplomy
 • [2023] Felicjan Lewandowski – praca magisterska – Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określenia zmian antropogenicznych zachodzących w zlewni rzeki Sudół (The use of hydrological modeling to determine anthropogenic changes taking place in the Sudół River catchment)
 • [2013] Paula Nowak – praca magisterska – Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenia powodziowe w wybranych zlewniach cieku Bibiczanka – praca z wyróżnieniem
 • [2013] Banasik Katarzyna – praca inżynierskie – Analiza metod określania średniego opadu obszarowego dla zlewni rzeki Pokrzywianka
 • [2013] Jankowska Agnieszka – praca inżynierskie – Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Rudawy
 • [2013] Koper Monika – praca inżynierskie – Model transformacji opad-odpływ dla kontrolowanych zlewni rzeki Nidy
 • [2013] Pałka Sylwia – praca inżynierskie – Wpływ rozkładu opadu na odpływ zlewni górskiej Potoku Kościeliskiego
 • [2012] Marcin Cichoń – praca inżynierskie – Źródła wody pitnej w Polsce
 • [2012] Paula Nowak – praca inżynierska – Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenia powodziowe w wybranych zlewniach powiatu krakowskiego
 • [2009] Andrzej Gądek – praca magisterska – Wykorzystanie modelu numerycznego w analizie scenariuszy hydrologicznych na przykładzie węzła Oświęcimskiego
Konferencje
 • HYDROINŻYNIERIA, HYDROMORFOLOGIA I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM JM Rektora Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza Kraków/Dobczyce, 15-17 czerwca 2023 r.
 • [2022] Szkoła Hydrologii, 2022 on-line
Ceryfikaty
 • [2015] Certyfikat Professional AutoCAD CIVIL 3D 2015
 • [2014] Certyfikat Professional AutoCAD 2014
 • [2013] Certyfikat egzaminatora (nowy) ECDL IT
 • [2013] Certyfikat egzaminatora WebEditing
 • [2013] Certyfikat egzaminatora Edycja Obrazów (S4)
 • [2013] Certyfikat Professional AutoCAD CIVIL 3D 2013
 • [2013] Certyfikat egzaminatora ECDL IT Security nr: PL EITS0035
 • [2013] Certyfikat Professional AutoCAD 2013
 • [2013] Certyfikat egzaminatora ECDL e-Guardian nr: PL-EEG0036
 • [2012] Certyfikat Professional AutoCAD 2012
 • [2012] Certyfikat Associate AutoCAD 2012
 • [2009] Certyfikat egzaminatora ECDL nr: PL E3331
 • [2009] Certyfikat egzaminatora ECDL-A nr: PL-EA0295
 • [2009] Certyfikat egzaminatora ECDL WebStarter nr: PL-EWBS0111
 • [2009] Certyfikat egzaminatora ECDL e-Citizen nr: PL-EEC0686
 • [2009] Certyfikat egzaminatora ECDL CAD nr: PL-ECAD0065
 • [1994] Instruktor żeglarstwa, sternik jachtowy i motorowodny
Certyfikowane kursy i szkolenia
 • [2018] Szkolenie PTI: postawy programowania w języku Pyton – Kraków 23.03.2018
 • [2013] Kurs ArcGIS I: Wprowadzenia do GIS – 2013
 • [2013] Szkolenie egzaminatorów ECDL – aktualizacja uprawnień, Kraków – 12 października 2013
 • [2010] Szkolenie egzaminatorów ECDL EPP e-Guardian, Kraków – 10 grudnia 2010
 • [2009] Szkolenie E-learning w praktyce jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym – 2009 – Kraków
 • [2009] Szkolenie z zakresu ECDL CAD, ECDL Webstarter, ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5, AM6) – 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL CAD, Kraków – 03 kwietnia 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL, Kraków – 24 kwietnia 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL WebStarter, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Obywatel, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL-A, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2008] Szkolenie ABC platformy e-nauczania Blackboard – 2008 – Kraków
 • [2008] Szkolenie Projektowania na bazie programu AutoCAD CIVIL 2009 – 2008 – Kraków
Wykaz osób posiadających certyfikat Autodesk Professional w zakresie AutoCAD CIVIL 3D (CAD, CAD3D, GIS)

Dopasuj wyświetlanie