dr inż. Leszek Lewicki


pok. 219 WISiE PK
tel. +48 12 628 2184
email: leszek.lewicki@pk.edu.pl


Publikacje
Mechanika płynów, hydraulika, inżynieria rzeczna, modelowanie numeryczne przepływu w korytach otwartych oraz pracy zbiorników retencyjnych a także zagadnienia związane z ochroną przed powodzią – w szczególności na obszarach zurbanizowanych. Przedmiotem aktywności zawodowej jest identyfikacja i analiza stanu, przyczyn i skutków zagrożenia powodziowego w środowisku miejskim oraz możliwości ochrony z wykorzystaniem modeli komputerowych.
Projekty:
 • Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły – Rozszerzenie studium ochrony przed powodzią. Szczegółowa analiza wieloletniego programu inwestycyjnego województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oparta na uzasadnionej interpretacji regionalnych i lokalnych warunków, projekt zrealizowany na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 2008
 • Opracowanie studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły, projekt zrealizowany na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 2008
 • Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły, projekt zrealizowany na zamówienie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 2008-09
 • Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa śląskiego na obszarze zlewni górnej Wisły, projekt realizowany na zamówienie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 2008-09
 • Prace badawcze dla oceny stanu technicznego bulwarów Wisły w Krakowie po wezbraniach w roku 2010, projekt realizowany na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (umowa nr: Ś-1/644/2010 z dnia 29 X 2010), 2010
 • Wykorzystanie zbiornika Dobczyce w perspektywie krótko i długoterminowej, projekt zrealizowany na zamówienie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, umowa: Ś-3/123/2001 aneks 30, 2012
 • Koncepcja ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega, projekt realizowany na zamówienie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (umowa nr Ś-1/524/2011 z dnia 13.09.2011r.), 2011.
 • Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap, Zadanie 4. Budowa i weryfikacja modelu hydrodynamicznego zbiornika, projekt: POIG 01.01.02-24-078/09, 2011-2013.
 • Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły, projekt realizowany na zamówienie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 2013-2015.
 • Opracowanie koncepcji ograniczenia zagrożeń wynikających z braku możliwości efektywnego odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacyjnym w Krakowie, ETAP I.: Identyfikacja przyczyn, stanu i skutków obecnego funkcjonowania systemu, projekt realizowany na zlecenie Małopolskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (zamówienie nr.: IP/W/19666/2014 z dnia 15.12.2014), 2015.
Dyplomy:
 • Patrycja Łabudzka, Zastosowanie programu HEC-RAS 5.0 w ocenie zagrożenia powodziowego i koncepcji jego obniżania, praca inżynierska, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: budownictwo, specjalność: budownictwo wodne i geotechnika, 2020
Certyfikaty:
 • Szkolenie: Arc GIS I: Wprowadzenie do GIS, prowadzone przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe ESRI Polska, 11 grudnia 2013, Kraków, 2013 (certyfikat)
 • Szkolenie: 2D Hydraulic Flow with SMS, prowadzone przez: AQAVEO, LLC, 23-26 marca 2015, miejsce: Politechnika Krakowska, Kraków, 2015 (certyfikat)
 • Szkolenie: Kompleksowe modelowanie powodzi 1D+2D – MIKE Flood, MIKE Hydro River (MIKE 11) + moduły dodatkowe, prowadzone przez: DHI Polska (Powered by DHI), 9-10 maja 2018, Politechnika Krakowska, Kraków, 2018 (certyfikat)
 • Szkolenie: Kompleksowe modelowanie sieci wod-kan oraz powodzi miejskich, prowadzone przez: DHI Polska (Powered by DHI), 10-12 kwietnia 2019, Politechnika Krakowska, Kraków, 2019 (certyfikat)
 • Kurs: English for Computer Science, e-learningowy kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym prowadzony przez: Navoica, Kraków, 2020 (certyfikat)

Dopasuj wyświetlanie