dr inż. Krzysztof Muszyński


pok. 106 WISiE PK
tel. +48 12 628 2843
email: Krzysztof.Muszynski@pk.edu.pl


Publikacje
W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy doktorskiej przedstawiającej budowę i możliwości sztucznych sieci neuronowych jako nowoczesnego narzędzia predykcyjnego w obszarze gospodarki wodnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie modelowania hydrologicznego/hydraulicznego w oparciu o ANN, SWMM, SWAT, GIS. Jest autorem, współautorem i kierownikiem licznych operatów wodnoprawnych, ocen OOŚ, kart KIP, raportów środowiskowych, studiów wykonalności, PFU, projektów inżynierskich, analiz, symulacji, ekspertyz i prac koncepcyjnych w zakresie modelowania matematycznego, statystycznego i geoprzestrzennego w hydrologii, gospodarce wodno-ściekowej, ochronie powietrza i ochronie przed hałasem. Stworzył kilka publikacji oraz ponad 150 prac technicznych w gospodarce wodnej i w inżynierii środowiska: hydrologicznych zlewni rzecznych; hydraulicznych pracy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych; emisji hałasu i zanieczyszczeń; budowy sztucznych sieci neuronowych do celów predykcyjnych. Trener szkoleń metodyki przygotowywania studium wykonalności; procedury ocen, prognoz i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; budowy i użytkowania modeli hydrologicznych i hydraulicznych. Uczestnik szkoleń i konferencji.
Aktualnie prowadzi badania dotyczące analiz planistycznych przestrzeni zurbanizowanych w kontekście ich adaptacji do zrównoważonego gospodarowania wodami oraz minimalizacji zagrożeń od wód opadowych. Wykonuje obliczenia i analizy symulacyjne ilościowych i jakościowych oddziaływań na wody powierzchniowe oraz obszary zurbanizowane z wykorzystaniem metod komputerowych.
Główne zainteresowania związane są ze stosowaniem nowoczesnych metod i modeli symulacyjnych gospodarowania wodami w szacowaniu zagrożeń klimatycznych w przestrzeniach zurbanizowanych z uwzględnieniem m.in. SMART i BGI.
(https://orcid.org/0000-0003-0073-789X)
Projekty
 • „Aktualizacja Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”, Kraków 2012 i 2015r.;
 • „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Bielska – Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”, Kraków sierpień 2013r.;
 • „Analiza działalności zmodernizowanej oczyszczalni ścieków„Śródmieście” w Zabrzu”, Kraków lipiec 2011r.;
 • „Analiza oddziaływania na środowisko – emisja hałasu dla przedsięwzięcia, pn.:„Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej w Kaliszu wraz z przebudową odcinka ul. Zachodniej”, Kraków luty 2012r.;
 • „Analiza oddziaływania na środowisko – emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla przedsięwzięcia, pn.:„Budowa stacji paliw w miejscowości Urszulin”, (modelowanie rozkładu stężeń substancji w powietrzu OPERAT-FB), Kraków sierpień 2012r.;
 • „Analiza techniczno-ekonomiczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Awicenny i ul. Cementowej we Wrocławiu”, Kraków grudzień 2011r.;
 • „Analiza techniczno-ekonomiczna możliwych wariantów przeróbki osadu nadmiernego generowanego w oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”, Kraków sierpień 2014r.;
 • „Analiza zagrożeń poważną awarią oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska gminy Tarnowo Podgórne wraz z interaktywną mapą zagrożeń, Kraków sierpień 2009;
 • „DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny): Zrównoważone budownictwo mieszkalne w technologii modułowej” – projekt przygotowany przez konsorcjum DMD Modular sp. z o.o. oraz PK (WA, WIL i WISIE) i przyznany IV.2021 r. w wyniku konkursu NCBIR nr 84/20/PU/P79, w ramach przedsięwzięcia„Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla stopnia piętrzącego na Drzewiczce w km 63+350 w miejscowości Petrykozy”, Kraków listopad 2010r.;
 • „Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.„Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”- uzbrojenie terenu Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”, Kraków, czerwiec 2015r.;
 • „Karta projektu subregionalnego w ramach RPO dla projektu pn. Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”, Kraków kwiecień 2016r.;
 • „Koncepcja gospodarki wodnej, z uwzględnieniem rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz modernizacji technologii uzdatniania wody, przebudowy i budowy sieci wodociągowych, a także budowy zbiorników retencyjnych oraz poszukiwania alternatywnego zaopatrzenia Miasta Jordanów w wodę pitną”, Kraków marzec 2016r.;
 • „Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Skarszewy”, Kraków luty 2015r.;
 • „Koncepcja instalacji hybrydowych lamp w technologii LED zasilanych z OZE na terenie miejscowości Brzegi w Gminie Wieliczka”, Kraków maj 2015r.;
 • „Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni ścieków w Mieście Jordanów”, Kraków marzec 2016r.;
 • „Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji/rozbudowy sieci wodociągowej dla obszarów zasilanych przez ujęcia Czatkowice, Nowa Góra i Paczółtowice w Gminie Krzeszowice”, (modelowanie hydrauliczne EPANET), Kraków kwiecień 2011r.;
 • „Koncepcja z analizą ekonomiczną wariantowych rozwiązań technologicznych zapewniających podwyższenie efektywności usuwania azotu ogólnego ze ścieków w oczyszczalni ścieków komunalnych w Dębicy”, Kraków lipiec 2015r.;
 • „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Studium wykonalności , Kraków czerwiec 2009r.;
 • „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Głogowie do rzeki Odry w km 395+275”, Kraków 2015r.;
 • „Operat wodno-prawny na ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika„Lubachów” na rzece Bystrzycy”, Kraków maj 2015r.;
 • „Opinia ekspercka projektu pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Jodłownik w celu ochrony ujęć wody”, Kraków 2009r.;
 • „Opinia ekspercka projektu pn.„Modernizacja dróg powiatowych poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy drogą krajową nr 94 a drogami wojewódzkimi w powiecie olkuskim”, Kraków 2009r.;
 • „Opinia ekspercka projektu pn.„Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych Nr 1274K Proszowice – Koszyce i 1275K Książnice Małe- Łapszów”, Kraków 2009r.;
 • „Opinia techniczna funkcjonowania odpływu wód opadowych lub roztopowych i analizy ew. zmian w kierunku i natężeniu odpływu na działkach ewidencyjnych 1702/30, 1702/32, 1702/33 obręb Tenczynek oraz ich ewentualnego wpływu na działkę 1710 obręb Tenczynek, gmina Krzeszowice.”, Kraków 2021r.;
 • „Opracowanie analizy przebudowy oczyszczalni ścieków Spyrkówka obejmującej ogólną analizę techniczną przyjętych w posiadanej przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań oraz analizę porównawczą 3 wariantów realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków”, Kraków kwiecień 2019r.;
 • „Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezioro Wądół (LW10934) i jezioro Pełcz (LW11081)”, Kraków marzec 2018r.;
 • „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry. Studium wykonalności”, konsorcjum w składzie: Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting sp. z o.o., Szczecin 2011r.;
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu pn.: Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa”, Kraków maj 2012r.;
 • „Program funkcjonalno-użytkowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych”, Kraków listopad 2016r.;
 • „Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu”, Kraków 2010r.;
 • „Program rozbudowy kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyna”, Kraków lipiec 2013r.;
 • „Projekt koncepcyjny polowego laboratorium zagospodarowania wód deszczowych na obszarze kampusu Politechniki Krakowskiej „Warszawska””, Kraków marzec 2022r.;
 • „Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działalności RZGW w Warszawie”, Kraków grudzień 2018r.;
 • „Przegląd i weryfikacja wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych na obszarze działania RZGW w Szczecinie”, Kraków 2015r.;
 • „Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód w obszarze działania RZGW we Wrocławiu”, Kraków październik 2017r.;
 • „Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie – Etap II”, Kraków październik 2018r.;
 • „Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000, przedsięwzięcia polegającego na remoncie (konserwacji) cieku Pilarka w km 0+230-1+640, w m. Tworków, gm. Krzyżanowice”, Kraków 2012r.;
 • „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”, Kraków listopad 2010r.;
 • „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania„Konserwacja – rzeka Jaruga w km 0+000-5+140 – wody pozostałe – Część VI” gm. Ulanów, powiat niżański, województwo podkarpackie”, Kraków 2013r.;
 • „Sformułowanie szczegółowych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni rzek Łyna i Supraśl”, Kraków październik 2019r.;
 • „Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działania RZGW we Wrocławiu”, Kraków październik 2018r.;
 • „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód zlewni Tywy”, Kraków 2014r.;
 • „Studium ochrony wód rzek zlewni Kłodnicy, Bierawki i rzeki Nacyny w aspekcie minimalizacji wpływu odprowadzanych wód dołowych z kopalń Kompanii Węglowej S.A.”, Kraków maj 2014r.;
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne” Studium wykonalności , Kraków luty 2017r.;
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I” Studium wykonalności , Kraków lipiec 2016r.;
 • „Weryfikacja i uzupełnienie oszacowania kosztów roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych”, Kraków wrzesień 2019r.;
 • „Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków korzystania z wód regionów wodnych”, Kraków grudzień 2010 r.;
 • „Weryfikacja wód wrażliwych na azotany pochodzenia rolniczego na obszarze działania RZGW w Gdańsku”, Kraków 2015r.;
 • „Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie wraz analizą techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań”, Kraków czerwiec 2008r.;
 • „Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej Oczyszczalni ścieków„Dębe” wraz z analizą techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań”, Kraków styczeń 2008r.;
 • „Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działania RZGW w Gdańsku”, Kraków październik 2018r.;
 • Realizacja badań rozwojowych i usług badawczych w zakresie gospodarowania wodami w Gminie Zabierzów w ramach realizacji projektu, pn.„Koncepcja gospodarki wodnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Zabierzów, z użyciem narzędzi obliczeniowych w postaci uproszczonych modeli hydraulicznych.”, Kraków 2022r.;
Dyplomy

Tematy dyplomów inżynierskich:
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji ograniczającej skutki zmian klimatu.Przegląd aktualnych rozwiązań technicznych i nietechnicznych oraz nowoczesnych materiałów mających zastosowanie w gospodarowaniu wodami.Opracowanie programu adaptacji wybranej jednostki administracyjnej do zmian klimatu.Analiza zagrożenia i ryzyka powodziowego w wybranej jednostce administracyjnej.Analiza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej wraz z koncepcją adaptacji do zmian klimatu.Analiza kosztów i korzyści wybranych technologii wytwórczych energii elektrycznej.Analiza efektywności energetycznej wybranej technologii OZE dla dowolnie wytypowanego obiektu.
Tematy dyplomów magisterskich:
 • Analiza i diagnoza stanu gospodarki wodnej w wybranej jednostce administracyjnej z opracowaniem programu naprawczego.Koncepcja możliwych rozwiązań minimalizujących zagrożenia powodzi rzecznej, deszczowej i flash flood w wybranej jednostce administracyjnej.Analiza porównawcza możliwych rozwiązań koncepcyjnych budowy systemów zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem szarej i niebiesko-zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej.Projekt koncepcyjny zagospodarowania wód opadowych w wybranej jednostce osadniczej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i infrastruktury smart.
Zrealizowane prace dyplomowe:

Inżynierskie:
 • Raport oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości Głuszyno
 • Raport oddziaływania na środowisko stoku narciarskiego z naśnieżaniem w miejscowości Toporzysko
 • Raport oddziaływania na środowisko pola kempingowego w miejscowości Tyniec
Magisterskie:
 • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Sękowa ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia osuwiskowego (wyróż).
 • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Biecz z analizą możliwości wprowadzenia rozwiązań typu smart (wyróż).
 • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Mikołów z uwzględnieniem rozwoju niebiesko-zielonej infrastruktury (wyróż).
 • Opracowanie ekofizjograficzne gminy i miasta Dębica z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego (wyróż).
Certyfikaty
 • „Certyfikat Cybersecurity – Nie daj się cyberzbójom”, Kraków II. 2022r.;
 • „Przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w szkole wyższej – Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów”, Kraków X.2020r. – VII.2021r.;
 • „Regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej – projektowanie, modernizacja, eksploatacja”, Poznań 6-7.06.2011 r.;
 • „Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe.”, Gdańsk 18.05.2010 r.
 • EnviroSim Associates Ltd.: „BioWin: Calibration and use”, Kraków 10-11.09.2009r.;

Dopasuj wyświetlanie