dr inż. Elżbieta Jarosińska


pok. 224 WISiE PK
tel. +48 12 628 2818
email: elzbieta.jarosinska@pk.edu.pl


Publikacje
W zakresie moich zainteresowań znajduje się hydrologia, a w szczególności hydrologia obszarów zurbanizowanych w zakresie poszukiwania możliwości bioretencyjnych w obszarach uszczelnionych oraz poszukiwania sposobów adaptacji miast do zmian klimatu. Dodatkowe zainteresowania to: e-learning oraz coaching / mentoring kryzysowy.
Projekty
 • (2018-2019) wykonawca zadania dotyczącego badania wpływu zagospodarowania zlewni na odpływ wód na podstawie aplikacji pilotażowej w zlewni miejskiej pn. Metodyczne podstawy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi – Opracowanie bazowej metodyki modelowania zagospodarowania wód opadowych na podstawie aplikacji pilotażowej w zlewni rzeki Sudoł na obszarze Krakowa (2018) oraz Rozwinięcie metodyki modelowania zagospodarowania wód opadowych w kontekście oceny efektywności rozwiązań na bazie pilotażu krakowskiego (2019) – umowa Ś1/391/2018/DS.
 • (2015-2016) współrealizacja projektu w ramach DS: Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej, zad. 2. Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły i jej dopływów na obszarze aglomeracji krakowskiej – umowa Ś1/230/2015/DS i Ś1/200/2016/DS.
 • (2015) wykonawca zadania na zlecenie MPWiK nt. opracowania koncepcji ograniczenia zagrożeń wynikających z braku możliwości efektywnego odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacyjnym w Krakowie ETAP I. Identyfikacja przyczyn, stanu i skutków obecnego funkcjonowania systemu – zamówienie nr IP/W/19666/2014 z 15.12.2014 oraz umowa ramowa pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska politechniki Krakowskiej i MPWiK S.A. w Krakowie nr RA14007 – NU/247/2014 i załącznikiem w postaci umowy definitywnej z dnia 23.04.2015 nr RE150220 (numer wewnętrzny umowy w Politechnice Krakowskiej na rzecz Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej: Ś1/261/2015/P.
 • (2013-2014) prace badawcze w ramach działalności statutowej Instytutu/Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej dot. współczesnych metod projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej (wykonawca zadania pt. Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły na jej krakowskim odcinku) – umowa Ś-1/377/2013/DS i umowa Ś-1/173/2014/DS.
 • (2012) staż naukowy w ramach projektu unijnego pt.: Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie dla pracowników naukowych i mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • (2004) wykonawca zadań w projekcie badawczym (grant doktorski) nt. procesu wielomodalności przepływów w rzekach Polski
 • (1997) projekt badawczy nt. identyfikacji parametrów matematycznych do modelowania podstawowych procesów hydrologicznych z uwzględnieniem zmian jakości wody dla zlewni potoku Wielka Puszcza
 • (1995) program małej retencji dla byłego woj. Nowosądeckiego oraz bilans wodno-gospodarczy dla zlewni rzeki Czarnej
Dyplomy

Promotorstwo prac dyplomowych na tytuł zawodowy inżyniera:
 • (2013) Kuraś Kinga – Korzyści i zagrożenia płynące ze strony rzeki Skawa w gminie Spytkowice oraz jej wpływ na życie mieszkańców i funkcjonowanie samorządu lokalnego
 • (2011) Turkiewicz Jarosław – Kaskada Soły – znaczenie, funkcje i ich wpływ na środowisko naturalne oraz ludzi na przestrzeni lat
Promotorstwo prac dyplomowych na tytuł zawodowy magistra:
 • (2022) WIOLETTA OGAR – Wpływ zmian w użytkowaniu obszarów wiejskich na odpływ wód opadowych zlewni Bystrzycy
 • (2021) ADAMSKA Wiktoria – Wpływ zmian w użytkowaniu aglomeracji Lublina na odpływ wód opadowych w zlewni Bystrzycy (praca wyróżniona)
 • (2020) ŚWIERCZEK Agnieszka – Wpływ klimatu miejskiego na środowisko i jakość życia mieszkańców Krakowa
 • (2020) SKOWRON Marzena – Klimat przyszłości – wpływ zmian klimatycznych na warunki życia w Polsce (praca wyróżniona)
 • (2019) KAMIŃSKA Anna – Możliwości lokalnego retencjonowania wody opadowej w obszarze zlewni miejskiej na przykładzie osiedla Krowodrza Górka w Krakowie
 • (2019) GOŁDA Klaudia – Wyznaczenie potencjału retencyjnego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie osiedla Nowe Czyżyny (Avia i Orlińskiego) w Krakowie
 • (2018) KIEŁTYKA Agnieszka – Analiza wpływu stopnia uszczelnienia zlewni Sękówki na wielkość odpływu wody deszczowej
 • (2018) JĘDZURA Martyna – Analiza wpływu stopnia uszczelnienia zlewni Sufragańca na odpływ wody deszczowej
 • (2018) CZAJKA Monika – Wpływ zmian użytkowania zlewni Grajcarka na zagrożenie powodziowe
 • (2017) PAWLAK Dominika – Ocena możliwości retencyjnych zlewni Bysinki w odniesieniu do stopnia jej uszczelnienia
 • (2013) PUŁAWSKA Joanna – Zastosowanie izotopów w pomiarach hydrologicznych: możliwości i ograniczenia
 • (2011) CHRAPEK Bernadetta – Wpływ rodzaju powierzchni na odpływ wód deszczowych w obszarze naturalnym i zurbanizowanym
 • (2011) WAWRO Maciej – Analiza relacji opad-odpływ dla zlewni potoku Wielka Puszcza
 • (2011) WRONA Tomasz – Porównanie systemu ochrony przecoiwpowodziowej w Polsce i na świecie
 • (2010) KOŁODZIEJ Łukasz – Wirtualna praktyka hydrologiczna – metody pomiaru objętości przepływu
 • (2009) KRĘGIEL Barbara – Porównanie monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie (III miejsce w Konkursie Hydrologicznym)
Promotorstwo prac końcowych na Studiach Podyplomowych pn. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
 • (2012) OLMA Joanna – Ocena wpływu wybranych parametrów fizjograficznych zlewni na hydrogram odpływu
 • (2012) MAJCHERCZYK Szymon – Weryfikacja Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski na podstawie Ortofotomap, weryfikacja hydronim oraz utworzenie warstw wektorowych związanych z korzystaniem z wód na podstawie zlewni Cieku Stoła
 • (2012) KRĘGIEL Barbara – Analiza wpływu gęstości sieci rzecznej na charakterystyki wezbrania w zlewni rzeki Łubinki
 • (2012) KOZŁOWSKI Patryk – Analiza wpływu gęstości sieci rzecznej na charakterystyki wezbrania w zlewni rzeki Brennicy
 • (2012) JANKIEWICZ Mirosław – Analiza wpływu gęstości sieci rzecznej na charakterystyki wezbrania w zlewni rzeki Żabnicy
 • (2011) WIOLETTA BOGACZYK – Wpływ zmiany użytkowania terenu w zlewni Pielnicy na kształt fali wezbraniowej
 • (2011) RAFAŁ GĘGOTEK – Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Skawinki w przekroju wodowskazowym Radziszów
 • (2011) MARCIN TWARÓG – Analiza odpływu wód deszczowych z obszaru części gminy Limanowa
 • (2011) MAGDALENA PRZYBYCIEŃ – Aktualny stan systemu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Ropy oraz proponowane działania w celu poprawienia w/w stanu
 • (2011) MAGDALENA GRZEBINOGA – Wykorzystanie metody alternatywy zdarzeń do obliczeń przepływów maksymalnych w roku o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na przykładzie zlewni Ropy
 • (2010) MARTYNIUK Jolanta – Wpływ zmiany użytkowania terenu na hydrogram odpływu w zlewni górskiej Kocierzanka
 • (2010) ADAMCZYK Iga – Wyznaczenie fali hipotetycznej dla zadanej zlewni niekontrolowanej Krzeszówka do Dulówki
Ceryfikaty
 • Coach / Mentor kryzysowy: Certyfikat nr CMK/09/IPTK/2021 – Certyfikat akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego
 • Konsultant kryzysowy: Certyfikat nr KK10/08/IPTK/2020 – Certyfikat akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego
 • Udział w szkoleniu: zaświadczenie ukończenia z dnia 11 grudnia 2013 r. – ArcGis I: Wprowadzenie do GIS
 • Udział w projekcie – staż naukowy: zaświadczenie ukończenia z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie (01.02.2012 ̶ 31.07.2012) – Opracowanie modelu odpływu ze zlewni częściowo zurbanizowanej przy wykorzystaniu modelu SWMM i modeli hydrologicznych
 • Udział w szkoleniu: certyfikat ukończenia z dnia 6-7 kwietnia 2011 r. – Poszerzenie znajomości oraz implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej do Prawa Wodnego i Praw związanych
 • Trener e-learningu: nr zaświadczenia 002/2007 – Uprawnienia do szkoleń w zakresie dydaktyki tworzenia i prowadzenia e-kursów
 • Udział w szkoleniu: świadectwo uczestnictwa nr 8 z 25 kwietnia 2007 r. – EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 – nowe możliwości realizacji projektów miękkich dla szkół wyższych

Dopasuj wyświetlanie