dr inż. Izabela Godyń


pok. 105 WISiE PK
tel. +48 12 628 2892
email: izabela.godyn@pk.edu.pl


Publikacje
Gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem: ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych oraz ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej (ekonomiczne podstawy i instrumenty polityki wodnej i ekologicznej, opłaty za usługi wodne, wycena strat powodziowych, ocena ryzyka powodziowego, analiza ekonomicznej efektywności inwestycji).
Projekty
 • BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE I PROCESOWO, nr 84/20/PU/P79-01, projekt finasowany przez NCBiR, okres realizacji: 2021-2022, wykonawca
 • EMMAT E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie, nr PPI/APM/2018/1/00027, projekt finasowany przez NAWA, okres realizacji: 2018-2022, wykonawca
 • Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu, projekt finasowany przez PGW WODY POLSKIE, okres udziału w projekcie: 2020-2021, konsultant
 • Analiza ekonomiczna dotycząca funkcjnowania bariery odwadniającej Miasta Krakowa – element składowy „Analiza oddziaływania piętrzenia wód powierzchniowych poprzez urządzenie wodne w obszarze silnej antropopresji wraz z określeniem niezbędnych kierunków działań mających na celu minimalizację jej skutków – na przykładzie stopnia drogi wodnej w Krakowie”; Projekt wykonywany przez ProGeo sp. z o.o. na zlecenie: PGW WP, RZGW Kraków; okres realizacji: 2019, wykonawca
 • Analiza kosztów i korzyści wdrożenia metody przepływów środowiskowych – element składowy projektu „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”, Zamawiający: MGGP SA; okres realizacji: 2018, kierownik projektu
 • Analiza kosztów i korzyści dla sformułowanych planów przeciwdziałania skutkom suszy – element składowy „Opracowania Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Poznań”, Projekt wykonywany przez MGGP na zlecenie: RZGW Poznań; okres realizacji: 2016, wykonawca
 • Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS), Międzynarodowy projekt badawczy w ramach 7 Programu Ramowego UE, okres realizacji: 2009-2014, kierownik zespołu PK
 • Ochrona jakości wód nowo budowanego zbiornika Świnna Poręba wraz z wyznaczeniem obszaru ochronnego zbiornika, Zamawiający: RZGW w Krakowie, okres realizacji: 2012-13, wykonawca
Dyplomy
 • Analiza gospodarki wodnej w gminie Pysznica
 • Analiza gospodarki wodnej gminy Radymno
 • Ocena zasobów wodnych zlewni Prądnika
 • Analiza efektywności przykladowej prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej
 • Propozycja miejskiej polityki gospodarowania wodami opadowymi z przykładową koncepcją jej aplikacji
 • Analiza efektywności ekonomicznej przykładowej instalacji wykorzystującej OZE
 • Analiza koncepcji polderów zalewowych na rzece Modle
 • Opłaty za deszczówkę jako narzędzie wspomagające gospodarowanie wodami opadowymi
 • Analiza efektywności kosztowej inwestycji kanalizacyjnych w województwie świętokrzyskim
 • Gospodarka wodnościekowa gminy Gromnik
 • Ocena efektywności ekonomicznej przykładowej inwestycji miejskiej
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lisia Góra
 • Analiza rozwiązań technicznych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi pod kątem ich efektywności kosztowej
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 • Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chełmońskiego w Krakowie
 • Analiza opłacalności energetyki OZE w aukcyjnym systemie wsparcia na przykładzie elektrowni wodnej w Chańczy
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wielka Wieś
 • Analiza efektywności kosztowej programu KPOŚK w wybranym województwie
 • Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań gospodarki wodnościekowej w gminie Jerzmanowice – Przeginia
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gózd
 • Gospodarka wodno-ściekowa gminy Pcim
 • Zastosowanie metody efektywności kosztowej do oceny inwestycji
 • Analiza finansowa firmy projektowo-wykonawczej branży wodnej
 • Analiza efektywności ekonomicznej oczyszczalni ścieków w Wielogłowach – gmina Chełmiec
 • Ocena efektywności ekonomicznej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Mogilany
 • Ocena pracy zbiornika Dobczyce w czasie powodzi w 2010 r.
 • Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w Radecznicy
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowy Wiśnicz
 • Ocena pracy zbiornika w Świnnej Porębie w czasie powodzi w 2010 r.
 • Ocena pracy zbiornika Czorsztyńskiego w czasie powodzi w 2010 r.
 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kraśnik
 • Ocena ekonomicznej efektywności elektrowni Świnna Poręba
 • Bilans wodno-gospodarczy rzeki Pradnik
 • Bilans wodno-gospodarczy rzeki Rudawy
 • Bilans wodno-gospodarczy rzeki Stryszawki
 • Analiza ekonomicznej efektywności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega
 • Analiza efektywności planowanej inwestycji polegającej na zainstalowniu dodatkowego turbozespołu na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne
 • Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji modernizpwanej oczyszczalni ścieków w Skarżysku Kamiennej
 • Ocena wpływu realizacji Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych na jakość wód w zlewni Raby
 • Przegląd ekologiczny oczyszczalni ścieków w Myślenicach
 • Raport oddziaływania na środowisko zbiornika małej retencji Skrzyszów
 • Proces inwestycyjny przedsięwzięcia budowy jazu piętrzącego na Rabie w Myślenicach wraz z dokumentacją techniczną budowli
 • Analiza systemu finansowania gospodarki wodnej w Polsce
 • Zmiana systemu finansowania ochrony środowiska po integracji z Unią Europejską
 • Ocena efektywności ekonomicznej zbiornika małej retencji Grodno

Dopasuj wyświetlanie