dr inż. Bernard Twaróg


pok. 203 WISiE PK
tel. +48 12 628 2849
email:
btwarog@pk.edu.pl
bernard.twarog@pk.edu.pl
btwarog@gmail.com


Publikacje
Członkowstwo
 • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
 • PAN Sekcja Budowli Hydrotechnicznych
 • The International Association for Hydro – Environment Engineering
Współpraca międzynarodowa
 • Współpraca miedzynarowodowa z University of Applied Sciences Frankfurt am Main
 • Współpraca miedzynarowodowa z Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden University of Applied Sciences
 • Chosen aspects in groundwater modelling, lectures in Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciences, 2008, (as Visiting Professor, 14 days)
 • Applying of geoinformatics in flood protection, lectures in Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden University of Applied Sciences, 2010, (as Visiting Professor, 14 days)
 • Flood in Poland, May – June 2010, Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciences, lectures 2010, (as Visiting Professor, 14 days)
 • Flood in Poland, Flood in 1997 and the development of Floods’ Events in 2010, Protection Problems and First Conclusions, Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciences, lectures 2011, (as Visiting Professor, 14 days)
Doświadczenie
 • 1989: Prezes Tarnowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushinkai, TKKF Tarnów
 • 1992-1993: Sekretarz naukowo-dydaktyczny Studium Podyplomowe nt. „Nowoczesne metody zarządzania i techniki komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej” zorganizowane przez Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.
 • 1992-2003: Pełnomocnik Dziekana d/s Ruchu Naukowego Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 • 1999 – 2001: Bank Światowy, Waszyngton, Konsultant Banku Światowego
 • 2002 – : Politechnika Krakowska, adiunkt
 • 2002 – 2004: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, z-ca Dyrektora RZGW Kraków ds. Zasobów Wodnych
 • 2009 – 2011: Politechnika Krakowska, z-ca Dyrektora IIiGW ds. Naukowo Badawczych/Nauki
 • 2011-2012, Entwicklung von Klainstwasserkraftanlagen für die spezifischen landschafts- und Gewasserstrukturen in europäischen Mittelgebirgen am Beispiel des Thüringen Waldes, ansprechpartner
 • 2011-2013; nt. Politechnika Krakowska dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – szkolenia podnoszące kompetencje kadr nowoczesnej gospodarki w sektorach inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 2177265,00 zł pln, Dyrektor Projektu
 • 2016-: Pełnomocnik Dziekana d/s Ruchu Naukowego Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Krakowskiej
 • 2017: Kierownik Seminarium Naukowego Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, PK
Profil naukowy
 • Budownictwo wodne, Gospodarka Wodna, Hydrologia, Hydroenergetyka, CFD, metody Monte Carlo, Optymalizacja, Ryzyko, Katastrofy obiektów hydrotechnicznych, Sterowanie i eksploatacja obiektów gospodarki wodnej
Nagrody
 • Medal 1977-2007, za wybitne zasługi dla Tarnowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate, 2007
 • Nagroda Rektora PK I stopnia za działalność naukową, 2007
 • Honorowa Odznaka PK, 2009
 • Nagroda zbiorowa niemieckiej Fundacji Prof. Joachima Lenza (Die Stiftung Prof. Joachim Lenz). Projekt w Kurozwękach . Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012
 • Nagroda indywidualna Rektora PK za działalność dydaktyczną/międzynarodową, 2016
 • Złota odznaka Politechniki Krakowskiej, 2016
 • Nagroda zespołowa Rektora PK za działalność dydaktyczną, 2018
Projekty
 • Operacyjne modele dyspozytorskiego sterowania wielo-zbiornikowymi systemami wodno-gospodarczymi. (CPBP 03) Politechnika Krakowska, Kraków, 1990.
 • Model oceny przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony wód na stan jakości zasobów wodnych. Temat o charakterze badań podstawowych, realizowany w roku 1992, finansowany przez Komitet Badań Naukowych.
 • Racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego ochrona przed powodziami. Indywidualny projekt badawczy KBN: PB 0015/S4/93/05. Wykonawca, Komitet Badań Naukowych, 1993.
 • Model oceny przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony wód na stan jakości zasobów wodnych. (Raport z I etapu prac indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych) Politechnika Krakowska,1992 (Praca zbiorowa).
 • Zasady polityki finansowej. Problemy samowystarczalności RZGW. (Raport z II etapu prac – zleceniodawca Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa), Politechnika Krakowska, 1992 (Praca zbiorowa).
 • Problemy przekształceń własnościowych i finansowania gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły. (Zleceniodawca Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), Politechnika Krakowska, 1992 (Praca zbiorowa).
 • Ekonomiczno-organizacyjne problemy funkcjonowania zarządów dorzeczy. (Raport końcowy – zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, 1993 (Praca zbiorowa).
 • Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Kamiennej. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), Politechnika Krakowska, styczeń 1994 (Praca zbiorowa).
 • Optymalizacja efektów realizacji programu budowy oczyszczalni ścieków w dorzeczu górnego Dunajca. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, czerwiec 1994 (Praca zbiorowa)
 • Metodologia procesu inwestycyjnego w gospodarce wodnej. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, ss. 80, Kraków, listopad 1994 (Praca zbiorowa).
 • Problemy podejmowania decyzji kolegialnych w gospodarce wodnej. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, grudzień 1994 (Praca zbiorowa).
 • Program hierarchizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy jakości wód dla dorzecza górnej Wisły. (Zleceniodawca Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), Politechnika Krakowska,1993 (Praca zbiorowa).
 • Ekonomiczno-organizacyjne problemy funkcjonowania zarządów dorzeczy. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, 1993 (Praca zbiorowa).
 • Koncepcja możliwości współpracy różnych systemów informatycznych gospodarki wodnej. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), Politechnika Krakowska, czerwiec 1994 (Praca zbiorowa).
 • Warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Kamiennej. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), Politechnika Krakowska, Kraków, styczeń 1994 (Praca zbiorowa).
 • Metodyka przeprowadzania ocen skuteczności i efektywności przedsięwzięć gospodarki wodnej wraz z oceną wybranych obiektów (Zleceniodawca IMGW Warszawa), Politechnika Krakowska, Kraków, Etap I grudzień 1994 (Praca zbiorowa).
 • Zasady opracowania zlewniowego systemu przetwarzania danych hydro- meteorologicznych dla oceny stanu i rozwoju suszy oraz modelowania procesów ilościowo – jakościowych w gospodarce wodnej w okresie suszy. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, grudzień 1994 (Praca zbiorowa).
 • Aktualny bilans wodnogospodarczy dorzeczy: Brnia, Trześniówki i Łęgu (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, grudzień 1994 (Praca zbiorowa).
 • Analiza koncepcyjno-porównawcza zasad i form finansowania inwestycji rzeczowych w gospodarce wodnej w odniesieniu do zarządu dorzecza w Krakowie w świetle założeń projektu ustawy prawo wodne. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, 1995 (Praca zbiorowa).
 • Organizacja działalności zarządu dorzecza w Krakowie w kontekście projektu ustawy prawo wodne. Studium strukturalno-funkcjonalne. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, 1995 (Praca zbiorowa).
 • Metodyka wykorzystania 'Warunków korzystania z wód dorzecza’ z uwzględnieniem ich operatywnego stosowania w zarządzaniu gospodarką wodną na przykładzie zlewni rzeki Raby. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, 1995 (Praca zbiorowa).
 • Opracowanie metodyki i narzędzi wspomagających wybory wielokryterialne w  zarządzaniu gospodarką wodną. (Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, 1995 (Praca zbiorowa),
 • Metodyka przeprowadzania ocen skuteczności i efektywności przedsięwzięć gospodarki wodnej wraz z oceną wybranych obiektów. (Zleceniodawca IMGW Warszawa), Politechnika Krakowska, Kraków, Etap II 1995 (Praca zbiorowa).
 • Opracowanie zasad określania priorytetów inwestycyjnych w zakresie ochrony przed powodziami. (Zleceniodawca IMGW Warszawa), Politechnika Krakowska, Kraków, 1995 (Praca zbiorowa).
 • Badanie stanu gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły wraz z identyfikacją podstawowych problemów. (Zleceniodawca RZGW i ODGW w Krakowie), Politechnika Krakowska, Kraków, listopad 1994 (Praca zbiorowa).
 • Plan generalny gospodarki wodnej i ściekowej dla Górnego Śląska – Ocena bilansu wodnego. (Zleceniodawca JBG Gauff Ingenieure), Politechnika Krakowska, Kraków 1995 (Praca zbiorowa).
 • Ekonomiczno-prawne podstawy i sposoby realizacji strategii gospodarki wodnej w Polsce. (Zleceniodawca IMGW Poznań), Politechnika Krakowska, Kraków 1998 (Praca zbiorowa).
 • Analiza ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice. (Zleceniodawca ODGW Szczecin, podzlecenie IMGW Poznań – praca zbiorowa, 1998, B.Twaróg – główny wykonawca).
 • Opracowanie procedur GIS dla wizualizacji sytuacji kryzysowych na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych. (Zleceniodawca IMGW Poznań), kierownik tematu B,.Twaróg, Politechnika Krakowska, Kraków 1999 (Praca zbiorowa).
 • Ocena oddziaływania na środowisko obiektów Solina – Myczkowce. Praca wykonana w zespole w styczniu 2001, na zlecenie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce S.A. (współautor).
 • Przygotowanie materiału planistycznego do projektowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów budownictwa mieszkaniowego osiedla Nadmłynówka polegającego na wyznaczeniu terenów zalewowych potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu w rejonie Ibisoru, 2000, (współautor).
 • Metodyka tworzenia optymalnych harmonogramów realizacji oczyszczalni ścieków w dużych dorzeczach. Grant KBN Politechnika Krakowska 2002-2003, (współautor).
 • Określenie stref zalewu wodami powodziowymi dla rzeki Mleczki w km 0+000- 10+000. Starostwo Powiatowe w Przeworsku, 2000.
 • Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Grant KBN , Politechnika Krakowska 2002, (współautor).
 • System narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji w gospodarce Wodnej. Zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2000, (współautor)
 • Pilotowy Program strategii zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce na przykładzie dorzecza górnej Wisły. (Zleceniodawca Ministerstwo Środowiska przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW), Kraków 1999-2000 (współautor).
 • Prognoza wpływu na środowisko studium programowo Przestrzennego zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzeki Mleczki na terenie gmin Kańczuga, Przeworsk, Roźwienica, Zarzecze, Pruchnik, Jawornik Polski i gminy miejskiej Przeworsk, województwo podkarpackie. Praca wykonana na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, maj 2001.
 • Ekspertyza zasięgu stref zagrożeń powodziowych gminie Wiśniowa – Inwestycja: Stacja Benzynowa, 2001, autor.
 • Wstępna analiza systemu monitoringu dla obszaru zlewni rzeki Biała Tarnowska. Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 2001 (autor).
 • Opracowanie i uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania przed skutkami powodzi w zlewni rzeki Biała Tarnowska. Przygotowanie merytorycznej strony wniosku o dofinansowanie z funduszu PHARE, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 2001 (współautor).
 • Ekspertyza, Wpływ na środowisko projektowanej oczyszczalni ścieków w Wołkowyji, (Zleceniodawca: Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce S. A.), Kraków październik 2002 (współautor),
 • Wyznaczanie wód wrażliwych i związanych z nimi obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na terenie działania RZGW w Krakowie, (Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Kraków grudzień 2002 (Praca zbiorowa).
 • Ekspertyzy w zakresie obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych pod kątem identyfikacji stref zagrożenia powodziowego. Opracowanie dla Hydroprojekt Kraków sp. z.o.o. Kraków, 2004, autor
 • Obiekt: Autostrada A1, Nowe Marzy – Czerniewice, Zasięg fali powodziowej wywołany przerwaniem wałów rzeki Wisły k. Grudziądza. Gdańsk 2007
 • Obliczanie Wielkości Przebiegu i Zasięgu Fali wezbraniowej Wywołanej Zniszczeniem lub Uszkodzeniem Zapory Czołowej Projektowanego Suchego Zbiornika w m. Krzanowice, Katowice 2007
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Inwestycji pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polder przepływowy) w m. Krzanowice, Katowice 2007
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla łącznika na odcinku węzeł Wierzchosławice – węzeł Krakowska – część w międzywalu rzeki Dunajec, Gmina Wierzchosławice, 2007
 • Analiza położenia zwierciadła wody w wyniku przepływu wód opadowych na odcinku rzeki Dunajec w km 112+000 do 118+000, Kraków 2007
 • Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzeki Wisłoki, Jasiołki oraz potoku Wawrzyckiego wraz z ich dopływami. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów 2008
 • Programowo – przestrzenna koncepcja ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolki wraz z dopływami na terenie gmin Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów i Dębica woj. Podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów 2008
 • Operat wodnoprawny dla modernizacji istniejącego mostu na rzece Skawince Miejscowość Skawina, Uzupełnienie, ul. Piastowska, Warszawa 2008
 • Symulacje numeryczne sytuacji zagrożeń w wyniku katastrofy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most, DHV , 2015
 • Weryfikacja kompozycji stopnia wodnego Siarzewo w warunkach przepływów ustalonych i nieustalonych z uwzględnieniem ruchu rumowiska, Wody Polskie, 2019
 • Ekspertyza sądowa katastrofy zapory na rzece Witce w 2010
 • Ekspertyza sądowa katastrofy budowlanej obiektów w dolinie rzeki Skawy w trakcie powodzi 2010
 • Ekspertyza sądowa zagrożenia powodziowego obiektów w dolinie rzeki Ropy
 • Ekspertyza sądowa wrocławskiego systemu ochrony przed powodzią w 2010
Dyplomy
 • 2003 Leksa Włodzimierz – Analiza zagrożenia powodziowego w wyniku przerwania wału dla wybranego obszaru w powiecie mieleckim. kier:
 • 2004 Szewczyk Jacek – Ocena skuteczności ochrony przeciwpowodziowej planowanego zbiornika Młynne z wykorzystaniem technik GIS. kier:
 • 2005 Bednarczyk Paweł – Harmonogram planowanych inwestycji gospodarki wodnej w Zespole Pałacowym w Kurozwękach kier:
 • 2005 Niedźwiedź Katarzyna – Transformacja zanieczyszczeń w zbiorniku retencyjnym na przykładzie Soliny kier:
 • 2005 Osuch Agnieszka – Identyfikacja wybranych stref zalewowych na obszarze Kompleksu Pałacowego w Kurozwękach kier:
 • 2005 Olchawska Agnieszka – Historia powodzi w zlewni górnej Wisły kier:
 • 2005 Paluszkiewicz Bartłomiej – Analiza półsztywnej reguły sterowania zbiornikiem Dobczyce w warunkach powodzi kier:
 • 2006 Bis Tomasz – Ochrona przeciwpowodziowa miasta Krakowa. Koncepcja Kanału Krakowskiego. kier:
 • 2006 Piorun Dariusz – Automatyzacja pomiarów i sterowania pracą zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika wodnego w Łące kier:
 • 2006 Bednarczyk Tomasz – Wykorzystanie obwiedni przepływów maksymalnych do oceny wybranej reguly sterowania zbiornikiem Dobczyce kier:
 • 2006 Borowiec Waldemar – Analiza przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla wybranych zlewni górnego Dunajca kier:
 • 2006 Perlik Tomasz – Analiza możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu inżynierii wodnej z funduszy Unii Europejskiej kier:
 • 2006 Dąbrowski Tomasz – Numeryczne wyznaczenie terenów zalewowych dla Krosna oraz koncepcja modernizacji wału przeciwpowodziowego kier:
 • 2007 Jarosław Kubica – Koncepcja suchego zbiornika poniżej zapory Chańcza na rzece Czarna Staszowska kier:
 • 2007 Agata Wyczesana – Ochrona przeciwpowodziowa miasta Krakowa – geneza Kanału Krakowskiego kier:
 • 2007 Kacper Głowacki – Symulacja rozlewu fali powodziowej w Krakowie z uwzględnieniem zagadnienia Riemanna kier:
 • 2007 Estera Leja – Historia powodzi na obszarze miejscowości Nowy Targ kier:
 • 2007 Anna Kiznar – Ocena wpływu zbiornika Świnna Poręba na bezpieczeństwo powodziowe Krakowa kier:
 • 2007 Słuszniak Marcin – Modelowanie rozpływu fali powodziowej w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego z wykorzystaniem elementów skończonych dla obszaru elektrowni Połaniec (ELECTRABEL) kier:
 • 2007 Golonka Michał – Koncepcja systemu interaktywnego informowania o zagrożeniach na przykładzie powodzi z wykorzystaniem MOBILE Web Service kier: INFOR dzienne mgr
 • 2007 Bafia Stanisław – Zasoby wód geotermalnych wykorzystywanych na przykładzie gminy Zakopane kier: IWiZZW zaoczne inż.
 • 2007 Jaworski Paweł – Modernizacja urządzeń przelewowo-upustowych na zaporze Chańcza kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2007 Sanecki Wojciech – Koncepcja jazu i małej elektrowni wodnej na terenie zespołu pałacowego w Kurozwękach kier: BWiS dzienne mgr
 • 2007 Osada Łukasz – Wpływ planowanej przebudowy stopnia Dąbie na ochronę przeciwpowodziową Krakowa kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2007 Dura Katarzyna – Analiza reguły sterowania na zbiorniku Chańcza kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2007 Kościółek Anna – Sterowanie falą powodziową na kaskadzie Czorsztyn – Sromowce kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2007 Szczurek Aneta – Sterowanie falą powodziową na kaskadzie Solina-Myczkowce kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2008 Kałuża-Ziobroń Paulina – Koncepcja jazu rozdzielczego z małą hydroelektrownią kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Rogozik Piotr – Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji przebudowy stopnia Dąbie – wybrane elementy kier: IWiZZW dzienne inż.
 • 2008 Szczerba Joanna – Koncepcja stopnia wodnego z małą elektrownia napędzaną kołem wodnym kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Kułaga Dominik – Analiza systemu gospodarki wodnej zespołu pałacowego Kurozwęki kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2008 Kizior Anita – Koncepcja toru kajakowego na obszarze kompleksu pałacowego w Kurozwękach kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Świtała Anna – Elementy raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji zbiornik Świnna Poręba kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2008 Drab Paweł – Symulacje pracy kanału krakowskiego z uwzględnieniem rzeki Wilgi kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2008 Borak Marek – Koncepcja oraz wdrożenie serwera www do wizualizacji informacji o potencjalnym zagrożeniu powodziowym w woj.. Małopolskim kier: INFOR dzienne mgr
 • 2008 Cioch Ireneusz – Możliwości wykorzystania superabsorbentów w ochronie przeciwpowodziowej kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2008 Syrek Małgorzata – Weryfikacja technicznych zabezpieczeń Krakowa przed powodzią. Analiza wybranego obszaru. Modelowanie stref zalewowych dla miasta Krakowa kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Skalny Marzena – Weryfikacja technicznych zabezpieczeń Krakowa przed powodzią. Analiza wybranego obszaru. Modelowanie stref zalewowych dla miasta Krakowa kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Janusz Marcin – Katastrofa zapory Czorsztyn kier: BWiS dzienne mgr
 • 2008 Knapik Jaromir – Katastrofa zapory Klimkówka kier: BWiS dzienne mgr
 • 2009 Stradomski Kuba – Katastrofa zapory w Solinie – modelowanie zasięgów obszarów katastrofalnej fali powodziowej kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2009 Mulawa Bartosz – Elementy Web – Servis dla systemu bilansującego gospodarką wodną na kaskadzie zbiorników Solina- Myczkowce. Opracowanie i wdrożenie kier: INFOR dzienne mgr
 • 2009 Holeksa Tomasz – Elementy operatu wodno-prawnego dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2009 Żak Jakub – Ocena wartości rezerwy przeciwpowodziowej zbiornika Świnna Poręba kier: BWiS dzienne mgr
 • 2009 Król Martyna – Analiza reguły sterowania kaskadą Rożnów Czchów dla warunków powodzi kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2009 Twaróg Marcin – Wyznaczenie zasięgu zagrożenia powodziowego dla przypadku katastrofy zapory Młynne kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2010 Gorgoń Andrzej – Ocena efektywności ochrony przeciwpowodziowej kaskady zbiorników Rożnów – Czchów kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2010 Grzyb Mariusz – Wdrażanie dyrektywy powodziowej w Polsce kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2010 Kocielska Marzena – Analiza efektywności ekonomicznej kanału krakowskiego kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2010 Grzegorzek Grzegorz – Ocena wielkości rezerwy przeciwpowodziowej planowanego zbiornika Młynne kier: BWiS dzienne inż.
 • 2010 Zięba Fabian – Katastrofa zapory Świnna Poręba kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2010 Ostrowski Filip – Koncepcja ścianki szczelnej pod zaporą na rzece Czarna Staszowska w miejscowości Kurozwęki kier: IWiZZW dzienne inż.
 • 2011 Lipska Małgorzata – Symulacja pracy zbiornika Czorsztyn na przykładzie powodzi 2010 kier: IWiZZW zaoczne inż.
 • 2011 Wąsik Anna – Ocena wielkości rezerwy przeciwpowodziowej zbiornika Świnna – Poręba dla wybranej reguły sterowania kier: BWiS zaoczne inż.
 • 2010 Bawolski Tadeusz – Dwuwymiarowe modelowanie procesu filtracji przezprawe skrzydło zapory Chańcza kier: IWiZZW dzienne mgr
 • 2011 Rogozik Piotr – Koncepcja projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz drenażu w gminie Mogilany kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2011 Sempioł Konrad – Analiza powykonawcza z modelowaniem komputerowym przykrycia rzeki Rawy kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2011 Płoszaj Marcin – Inwentaryzacja powykonawcza z modelowaniem komputerowym kanału burzowego przy oczyszczalni ścieków Klimzowiec kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2011 Kubica Jarosław – Koncepcja projektu budowlanego dla zbiornika małej retencji „Nisko – Podwolina” kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2011 Nowak Anastazja – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Białej Tarnowskiej w km 0+000 do31+070 kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2011 Biernatek Przemysław – Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego dla wybranego odcinka rzeki Soły kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2012 Mróz Paweł – Katastrofa zapory Czchów kier: IWiZZW zaoczne SUM
 • 2012 Tkacz Tomasz – Zastosowanie modułu jednowymiarowego do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego dla rzeki Osa km 0+000 – 10+900 w programie HEC-RAS kier: HiG dzienne mgr 
 • 2013 Konior Krystian – Katastrofa zapory w Czańcu kier: HiG dzienne inż..
 • 2013 Ostrowski Filip – Elementy projektowania MEW na przykładzie wybranego przekroju rzeki Raby kier: HiG dzienne mgr
 • 2013 Michałowicz Monika – Analiza skuteczności wyrównawczej zbiornika Chańcza na rzece Czarna kier: OŚ dzienne inż.
 • 2014 Kawa Sebastian – Koncepcja małej elektrowni wodnej na Rabie w km 45+230 biegu rzeki z wykorzystaniem turbiny Kaplana lub śruby Archimedesa (wyróżnienie) kier: HiG dzienne inż.
 • 2014 Pokrywa Agnieszka – Ocena efektywności przeciwpowodziowej zbiornika Dobczyce kier: HiG dzienne inż. 
 • 2014 Bodura Kamil – Koncepcja rozwiązań MEW na Rabie w km 94+100 biegu rzeki z zastosowaniem turbiny Kapelana lub śruby Archimedesa kier: HiG dzienne inż.
 • 2014 Gręda Paweł – Koncepcja MEW na rzece Rabie w km 115+750 kier: HiG dzienne inż.
 • 2014 Domagała Michał – Koncepcja małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w km 103-200 rzeki Raby kier: HiG dzienne inż.
 • 2014 Kieć Sylwia – Koncepcja MEW w 21+400 km rzeki Białej Tarnowskiej z zastosowaniem turbiny Kaplana kier: HiG dzienne mgr
 • 2014 Chołdrych Piotr – Analiza lokalizacji retencji powyżej Krakowa kier: BWiS dzienne inż.
 • 2014 Witek Kinga – Analiza katastrofy zapory w Dobczycach na rzece Rabie (wyróżnienie) kier: HiG dzienne mgr
 • 2013 Rosa Tomasz – Analiza wpływu sterowania zbiornikiem Dobczyce na zagrożenie powodziowe poniżej ujścia rzeki Stradomki – powódź 2010 kier: HiG dzienne mgr
 • 2015 Izydorczyk Mateusz – Koncepcja suchego zbiornika na rzece Soła kier: HiG dzienne mgr
 • 2014 Rendecki Jan – Koncepcja suchego zbiornika na rzece Królewski Potok kier: B zaoczne inż.
 • 2015 Kwarcińska Ewa – Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w km 57+650 kier: HiG dzienne inż.
 • 2015 Kawa Sebastian – Koncepcja elektrowni wodnej Kąty Myscowa w km 133+600 rzeki Wisłoki z wykorzystaniem turbiny Aldena (wyróżnienie) kier: HiG dzienne mgr
 • 2015 Myszka Karolina – Stateczność murów bulwarowych Wisły kier: B zaoczne inż.
 • 2016 Piechocki Jakub – Modelowanie powodziowych dopływów do zbiornika Łąka kier: B zaoczne inż.
 • 2015 Stanaszek Piotr – Koncepcja stopnia oraz elektrowni wodnej na rzece Sole w km 2+871 kier: HiG dzienne mgr
 • 2015 Łotysz Jakub – Analiza fali powodziowej po przerwaniu wału powodziowego na Wiśle w Sandomierzu kier: HiG dzienne mgr
 • 2016 Kruczek Katarzyna – Sprawdzenie warunków projektowych istniejących obwałowań przeciwpowodziowych w obszarze miasta Kraków na przykładzie danych z 2010 r. kier: HiG dzienne inż.
 • 2016 Kosiba Wioleta – Koncepcja jazu na potoku Mszanka w km 0+300 w miejscowości Mszana Dolna kier: HiG dzienne inż.
 • 2016 Jarosz Paweł – Koncepcja MEW z wykorzystaniem turbiny Archimedesa na rzece Rabie w km 81+650, kier: HiG dzienne mgr
 • 2016 Mozdyniewicz Tomasz – Koncepcja MEW w 57+650 km rzeki Dunajec z zastosowaniem turbiny Kaplana kier: HiG dzienne mgr
 • 2016 Domagała Michał – Analiza katastrofy zapory zbiornika Kąty-Myscowa kier: HiG dzienne mgr
 • 2017 Książek Konrad – Analiza katastrofy zapory ziemnej zbiornika Chańcza na rzece Czarna Staszowska kier: HiG dzienne, inż.
 • 2017 Malaca Tomasz – Analiza pracy zbiornika Świnna Poręba na przykładzie półsztywnej reguły sterowania dla warunków powodzi kier: HiG dzienne, inż.
 • 2017 Stachnik Marzena – Przebieg procesu inwestycyjnego zbiornika w Świnnej Porębie kier: HiG dzienne, inż.
 • 2017 Szot Magdalena – Koncepcja elektrowni wodnej w Kędzierzynie Koźlu na rzece Odra w km 95+600 kier: HiG dzienne, inż.
 • 2018 Duczyńska Magdalena – Koncepcja jazu na rzece Biała Tarnowska w km 40+300 kier: HiG dzienne, inż.
 • 2018 Różańska Aleksandra – Koncepcja jazu na rzece Dunajec w km 57+570 kier: HiG dzienne, inż.
 • 2018 Kruczek Katarzyna – Analiza wybranych konstrukcji wałów przeciwpowodziowych w ZSOIL kier: HiG dzienne, mgr
 • 2018 Wiktor Anna – Analiza pracy polderu Lipki-Oława w czasie powodzi 2010 kier: HiG dzienne, mgr
 • 2018 Książek Konrad – Koncepcja MEW w 36+400 km rzeki Białej Tarnowskiej z zastosowaniem turbiny Kaplana kier: HiG dzienne, mgr
 • 2018 Malaca Tomasz – Określenie zasięgu leja depresyjnego dla ujęcia wód podziemnych dla celów hodowli bizona kier: HiG dzienne, mgr
 • 2018 Duczńska Magdalena – Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Biała Tarnowska w km 40+300 kier: HiG dzienne, mgr
 • 2018 Różańska Aleksandra – Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w km 57+573 kier: HiG dzienne, mgr
Certyfikaty
 • 1992 Landbouwuniversiteit Wageningen, Interuniversity Coordinating Forum for East-West Cooperation in the Area Environment, Water and Agricultural Soils (EWA – Ring), Kurs nt: Decision making for environmentally oriented water resources management. Praque
 • 1992 NEOKART GIS – prawny przedstawiciel ACR/INFO w Polsce. Zaawansowany kurs PC/ARC/INFO
 • 1993 Komitet Lokalny AISEC (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Międzynarodowe Seminarium Ekonomiczno – Ekologiczne.
 • 1996 Pro Holding Authorized Group, Informix Training Center, Uzyskanie autoryzacji programowania w Informix 4 GL oraz Informix NewEra.
 • 1999 Firma Konsultingowa „TROTECH”, Szkolenie przy Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przygotowujące do uzyskania uprawnień biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko,
 • 2000 Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Szkolenie nt. „Programy pomocowe i wspólnotowe Unii Europejskiej – zdobywanie środków finansowych, Phare, ISPA, SAPARD”.
 • 2002 Studium Ekonomista – Kraków, Szkolenie na Członka Rad Nadzorczych oraz Zarządu Spółek Skarbu
 • 2008 Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, szkolenie nt. Kształcenie w zakresie przedmiotu Ekonomika Zaopatrzenia w wodę i Ochrony Wód, Łódź
 • 2010 Agencja Szkolenia i Promocji Kadr, Kontrola Zarządcza w Szkołach Wyższych w świetle znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, Warszawa
 • 2011 Instytut Doradztwa Regionalnego I Europejskiego, Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach
 • 2012 Europejski Fundusz Społeczny, Projekt UE Zarządzanie Przyszłością, Kraków PK
 • 2013 Europejski Fundusz Społeczny, Projekt UE Zarządzanie Przyszłością, Kraków PK
 • 2014 Flow Science, FLOW3D,A shallow water case study, Making STL, Varification & Validation with Flow3D, , Toronto, Canada,
 • 2015 Kurs modelowania komputerowego w Geotechnice z wykorzystaniem systemu ZSOIL.PC 2014,
 • 2015 Instytut Technologii Energetycznych, HYDROPOWERSESSION, Szkolenie z zakresu niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego Polski oraz wykorzystania go na bardzo niskich spadach na przykładzie turbiny Very Low Head oraz spirali Archiomedesa, Kraków
 • 2017 Flow Science, Flow Science Numerics Training, Barcelona, Hiszpania
 • 2018 Kurs teorii plastyczności w Geomechanice, Korbielów
 • 2019 Kurs modelowania komputerowego w Geotechnice z wykorzystaniem systemu ZSOIL.PC 2019
 • 2020 Kurs modelowania komputerowego w Geotechnice z wykorzystaniem systemu ZSOIL.PC 2020
Współpraca ze Studenckim Ruchem Naukowym
 • Pełnomocnik Dziekana WIŚ ds. ruchu Naukowego na Wydziale 1992 – 2003, 2016-
 • Prowadzenie i opieka: Koło Gospodarki Wodnej od 2005, od 2009 Koło Inżynierii Środowiska
 • Opieka naukowa (współautorstwo) artykułów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych sesjach Kół Naukowych
 • [1].   Zbigniew FAŁOWSKI, V rok, Hydrologia i Gospodarka Wodna, Zastosowanie „środowiska -MATLAB” do optymalizacji parametrów reguły sterowania zbiornikiem retencyjnym w warunkach przepływu wód powodziowych, mgr inż. Bernard TWARÓG, IIiGW, II miejsce, 1998
 • [2].   Małgorzata SZYPUŁA, V rok, Hydrologia i Gospodarka Wodna, Ocena dokładności algorytmów Matlaba przy tworzeniu cyfrowych modeli topografii terenu z zastosowaniem metody Monte Carlo, mgr inż. Bernard TWARÓG, Wyróżnienie, 1999
 • [3].   Paweł WAIS, V rok, Hydrologia i Gospodarka Wodna Charakterystyka ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice n/Odrą w świetle doświadczeń powodzi 1997r, mgr inż. Bernard TWARÓG, III miejsce, 1999
 • [4].   Marcin MUSIAŁ, Obliczanie przepływów minimalnych charakterystycznych dla zlewni niekontrolowanych – analiza współczynników Punzeta, mgr inż. Bernard TWARÓG, I miejsce, 2001
 • [5].   Marcin Musiał, Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia w małych niekontrolowanych zlewniach górskich – analiza współczynników wzoru Punzeta, dr inż. Bernard Twaróg, konferencja międzynarodowa, II miejsce, 2002
 • [6].   Joanna SZCZERBA, Anna NOWAK, IV rok, Budownictwo Wodne, Majątek w Kurozwękach – historia oraz stan obecny, dr inż. Bernard Twaróg, Wyróżnienie, maj 2006
 • [7].   Paulina KAŁUŻA, Paweł ZIOBROŃ, IV rok, Budownictwo Wodne, Projekt rozbudowy i modernizacji kompleksu Pałacowo Zamkowego w Kurozwękach, dr inż. Bernard Twaróg, II miejsce, maj 2006
 • [8].   Wojciech SANECKI, Mateusz MIŚ, IV rok, Budownictwo Wodne, Ocena warunków geologicznych pod kątem budowy mostów oraz jazu, dr inż. Bernard Twaróg, II miejsce, maj 2006
 • [9].   Kathrin HAASE, Christian VIET, IV rok, University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, Scope of work in Kurozwęki within water quality, dr inż. Bernard Twaróg, I miejsce, maj 2007
 • [10]. Prezentowane, Anita KIZIOR, IV rok, Budownictwo Wodne, Koncepcja zabudowy obszaru pałacowego w Kurozwękach, dr inż. Bernard Twaróg, maj 2007
 • [11]. Anita KIZIOR, V rok, Budownictwo Wodne, Koncepcja trasy kajakowej na obszarze Kompleksu Pałacowego w Kurozwękach, dr inż. Bernard Twaróg, nagrodzone II miejsce maj 2008
 • [12]. Prezentowane, Łukasz Stankowski, V rok, Inżynieria Wodna i Zarządzanie Zasobami Wodnymi, Zastosowanie oprogramowania MODFLOW do modelowania zwierciadła wód gruntowych na obszarze Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, dr inż. Bernard Twaróg, maj 2008
 • [13]. Barbara Soboń, Grzegorz Jackowski, Inżynieria Wodna i Zarządzanie Zasobami Wodnymi, Zapora Świnna Poręba oczami (nie) tylko inżyniera, dr inż. Bernard Twaróg, maj 2009
 • [14]. Monika Miska, Malwina Mokrzycka, Strategia odnawialnych źródeł energii, dr inż. Bernard Twaróg, maj 2010
 • [15]. Dagmara Kubas, Katarzyna Kosior, Filtry w klimatyzacji, dr inż. Bernard Twaróg, maj 2010
 • [16]. Barbara Jackowska, Grzegorz Jackowski, Potencjalne możliwości i pewne zyski dla studentów WIŚ wynikające ze współpracy z zewnętrzną firmą na przykładzie SKANSKA S.A., dr inż. Bernard Twaróg, maj 2010

Dopasuj wyświetlanie