dr inż. Bernadetta Pasierb


pok. 208 WISiE PK
tel. +48 12 628 2083
email: Bernadetta.Pasierb@pk.edu.pl


Publikacje
Dr inż. Bernadetta Pasierb jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej od 2000 roku. Tytuł doktora Nauk o Ziemi uzyskała na na WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dyscyplinie geofizyka. Jej zainteresowania badawcze i dotychczasowa działalność naukowa są wynikiem interdyscyplinarnej współpracy w dziedzinie geofizyki, geologii i petrofizyki rozwijanej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Od 2012 roku pracę naukową koncentruje na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod geofizyki inżynierskiej w badaniach geologicznych, środowiskowych i inżynierskich oraz prospekcji archeologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem metody tomografii elektrooporowej ERT w 2D i 3D badaniach. Autorka i współautorka 49 publikacji i artykułów w tym indeksowanych w bazie Scopus oraz kilkunastu opracowań. Recenzentka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach z wysokim Impact Factor np. „Science of the Total Environment”, „CATENA”, „Surveys in Geophysics”, „Near Surface Geophysics”, „Archaeological Prospection”. Współtwórca przedmiotu „Podstawy Geofizyki” oraz praktyk geofizycznych, m.in. Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Praktyki Studenckiej. Odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu Geologia, Geofizyka i Hydrogeologia oraz Podstawy Geologii Inżynierskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Współautorka 2 podręczników akademickich pt. „Zarys Geologii i Hydrogeologii” oraz „Geodezja, Kartografia i Geologia Inżynierska”. Redaktor tematyczny z zakresu geofizyki w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym pt. „Geology, Geophysics & Environmental”. Koordynator w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej do spraw Festiwalu Nauki w Krakowie.
Projekty
 • 2021 Nawrocki W, Pasierb B. ”Badania geofizyczne w celu lokalizacji zbiorników podziemnych na terenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” na podstawie zlecenia Dziekana WIŚiE.
 • 2021 Kobylarczyk J., Cebulska M., Pasierb B., Bodziony M., Baziak B.”Opracowanie wytycznych dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie w zakresie zadania 2” (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1 do Umowy Ś-6/332/2021/P)”
 • 2020 Nawrocki W., Pasierb B. „Wyniki rekonesansowych badań geofizycznych na terenie gminy Ochotnica” w ramach zadania „Ocalić od zapomnienia” z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w Kraju 2020”
 • 2020 Urban J., Pasierb B., Kasza A. „Dokumentacja Pomników Przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Piekoszów” z ramienia Speleoklubu Świętokrzyski w Kielcach na zlecenia Urzędu Gminy w Piekoszowie (pismo OŚM.6121.2.2021.EK z dnia 25.02.2021 r). Zgodnie z wymogami zawartymi w Rekomendacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • 2019 Porzucek S., Pasierb B., Ćwiklik M. Badania metodą tomografii elektrooporowej ERT w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w obrębie inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój–Chabówka km 0+000,00- km 0+ 877.22” na zlecenie firmy Aquasoil – seria II
 • 2018 Skupień T., Małysa T., Pasierb B., Gołębiowski T. sprawozdanie z „Wykonania niedestrukcyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych z użyciem przynajmniej dwóch nieinwazyjnych metod pomiarowych terenu placu przykościelnego w Wiślicy (działka nr 437)” w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”
 • 2017 Porzucek S., Pasierb B., Ćwiklik M. Badania metodą tomografii elektrooporowej ERT w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w obrębie inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój –Chabówka km 0+000,00- km 0+ 877.22” na zlecenie firmy Aquasoil – seria I
 • 2015 Pasierb B., Nawrocki W. Projekt „ Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych odkrycia „podziemnego miasta” na terenie gminy Walim” Zakład Badań Nieniszczacych, Politechnika Krakowska (Ś-2/234/2015/DS), Instytut Nauk Geologicznych PAN, INTERCERA Sp. z o.o, Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o. (wydawca miesięczników „Odkrywca” i „Archeologia Żywa”), Walim listopad 2015 na zlecenie wójta gminy Walim
 • 2015 Pasierb B., Łyskowski M., Mazurkiewicz E., ”Wyniki rekonesansowych badań geofizycznych w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy”, Politechnika Krakowska, Instytut Geotechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geofizyki, w ramach umów PK Ś-2/234/2015/DS i AGH 15.11.140.473, Krakow czerwiec 2015
 • 2014. Gołębiowski T.,Pasierb B. ”Rekonesansowe badania geofizyczne na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kurozwękach”, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Geotechniki, Kraków, listopad 2014
 • 2014 Pasierb B., Chrzanowska E., Nawrocki W. Budkiewicz M.:”Wyniki rekonesansowych badań geofizycznych w rejonie zamku w Nowym Wiśniczu”, Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, w ramach umowy nr Ś-2/234/2014/DS, czerwiec 2014
 • 2014 B. Pasierb, E. Chrzanowska, M. Budkiewicz; „Rozpoznanie budowy podłoża metodą tomografii elektrooporowej dla działki nr 719 w Nowym Wiśniczu”, Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, czerwiec 2014
 • 2013. Gołębiowski T., Pasierb B.; ”Rekonesansowe badania geofizyczne na Placu Solnym oraz w podziemiach Bazyliki w Wiślicy” lipiec 2013 w ramach prac statutowych nr. 11.11.140.769 oraz Ś-2-2/372/2013/DS
 • 2013 Pasierb B., Piasek Z., Gwóźdź R.; „Interpretacje geotechniczne podłoża gruntowego z zastosowaniem metody in-situ w wybranych obiektach Polski Południowej.” projekt w ramach umowy nr Ś-2/372/2013/DS – kierownik
 • 2013. Gołębiowski T., Pasierb B.; ”Wyniki badań georadarowych i elektrooporowych przeprowadzonych w celu lokalizacji potencjalnych kurhanów” Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska, w ramach umowy nr Ś-2/372/2013/DS, czerwiec 2013
 • 2013. Łój M., Porzucek S., Gołębiowski T., Pasierb B., Ślusarczyk R., Matuła R., Ćwiąkała P., Olesiak S., Cała M., Kolano M., Stopkowicz A.; „Techniczna analiza przydatności nieinwazyjnej metody kontroli wałów przeciwpowodziowych pn. „Nieinwazyjna metoda badań obwałowań” w ramach umowy nr 1/2013 między Wojewoda Małopolskim J. Millerem a AGH z dnia 8.11.2013
Certyfikaty
 • Szkolenie z programu VOXLER („Wizualizacja danych wolumetrycznych i jej wykorzystanie w prezentacjach złożonych struktur danych”) organizowanego przez firmę Golden Software w ramach projektu REG-Region uczący się” w ramach umowy 23/2019/POWERPKXXI2.0 w roku 2021
 • Szkolenie z programu SURFER („Wizualizacja danych w formie map izolinii i obliczenia z użyciem siatki griddingu” i „Mapy wielowarstwowe jako narzędzie wizualizacji danych”) organizowanego przez firmę Golden Software w ramach projektu REG-Region uczący się” w ramach umowy 3/2019/POWERPKXXI2.0 w roku 2020
 • ​Szkolenie z multidyscyplinarnych baz bibliograficzno-abstraktowe – Scopus i Web of Science, ScienceDirect, Knovel – zasoby i narzędzia inżynierskie, Repozytoria bez tajemnic, Mendeley w nowej odsłonie, Otwarte zasoby edukacyjne, Otwarty dostęp czy wolny dostęp?, (2021-online). Projekt: Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
 • Certyfikat uczestnictwa w XXXI Konferencji Naukowej pt. „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” wydany przez Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie, Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXI Konferencji MKwPiAKH Korbielów 2019 i Przewodniczącego MOIIB w Krakowie
 • Szkolenie z „Bazy Dziedzinowej Aqualine” organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Dni Biblioteki Politechniki Krakowskiej./przez firmę ProQuest , 13 maja 2015r
 • Certyfikat z „Bazy oraz narzędzia bibliograficzne Web of Science -Thomson Reuters, 29 maja 2015 r.
 • Szkolenie z „Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac ASAP – System Antyplagiatowy, 17 czerwca 2015
 • Certyfikat uczestnictwa w XXVI Konferencji Naukowej pt. „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” wydany przez Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie, Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXVI Konferencji MKwPiAKH Korbielów 2014 i Przewodniczącego MOIIB w Krakowie
 • Certyfikat uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym do Szwajcarii 2-5.12.2013 pt. „Nowe techniki oceny i prognozowania jakości wód w jeziorach”
 • Certyfikat kursu „ArcGIS I: Wprowadzenie do GIS” oraz uzyskanie certyfikatu wydanego przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska, 17.12.2013
 • Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach projektu „Zarzadzanie (z) Przyszłością” nr PO KL 04.01.01-00-034/11, Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Kraków dnia 22.03.2013
 • Szkolenie przez firmę GF Instruments z zakresu obsługi aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach tomografii elektrooporowej ERT oraz oprogramowania firmware do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych pomiarowych.
 • Certyfikat „Kurs AutoCAD Civil 3D –Intermediate” organizowany przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Biś Computers 2012
 • Ukończenie Studium Pedagogicznego dla Asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 8 czerwca 2001
 • Ukończenie Kursu Kwalifikacyjny z zakresu Przygotowania Pedagogicznego – Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych zorganizowany przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej nr 2384/1450 dnia 6.06.2002
Promocja Politechniki Krakowskiej: Członkostwo
 • Członek „Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”
 • Członek Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
 • Członek „Stowarzyszenia Wychowanków AGH” w Krakowie
 • Członek „Akademickiego Klubu Obywatelskiego” w Krakowie
Nagrody, dyplomy, odznaczenia
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 marca 2021 r. nr 17/p/03/2021
 • Nagroda Zespołowa J.M Rektora PK za współautorstwo podręcznika akademickiego „Zarys Geologii i Hydrogeologii 2005/2006
 • Dyplom od Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka w uznaniu wielkiego zaangażowania w działalność Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz promotorstwo pracy studentki studiów II stopnia na WIŚ PK inż. Anny Zaborskiej pt. ”Geofizyczne badania elektrooporowe gruntu” przedstawionej na Uczelnianej Sesji Studenckich kół Naukowych PK w 2014 roku.
 • Podziękowania od Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik oraz Rady Wydziału za wkład w organizację i realizację udziału Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w Festiwalu Nauki w Krakowie w maju 2014 roku”.
 • Podziękowania od Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego oraz Rady Wydziału za zaangażowanie w organizację festiwalowej prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie „W zgodzie z natura” 21 czerwiec 2017
 • Podziękowania od Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego oraz Rady Wydziału za zaangażowanie w organizację festiwalowej prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie „W zgodzie z natura” 21 czerwiec 2017

Dopasuj wyświetlanie