dr hab inż. Tomisław Gołębiowski


Tomisław Gołębiowskipok. 225/226 WISiE PK
tel. +48 12 628 2810 / 628 2810
email: tomislaw.golebiowski@pk.edu.pl


Publikacje
W 1996 roku ukończyłem studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) AGH, broniąc pracę magisterską z zakresu petrofizyki. W latach 1996-1997 pracowałem w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych w Warszawie, gdzie zajmowałem się geofizyką inżynierską. W 1997 roku rozpocząłem pracę naukową na stanowisku asystenta, w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, gdzie zajmowałem się geofizyką górniczą oraz modelowaniem numerycznym procesów fizycznych zachodzących w górotworze. W czasie pracy w Instytucie otrzymałem stypendium naukowe przyznane przez Warszawskie Towarzystwo Naukowe, przebywałem na stażu naukowym w Instytucie Geofizyki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, a w latach 1999-2000 odbyłem studia podyplomowe na kierunku Systemy Komputerowe, na Wydziale Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Robotyki AGH. W latach 2001-2005 byłem słuchaczem studiów doktoranckich na WGGiOŚ AGH w Krakowie, podczas których odbyłem staż naukowy w Instytucie Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej w Trieście, we Włoszech. W 2005 roku obroniłem na WGGiOŚ AGH pracę doktorską z zakresu modelowania numerycznego elektromagnetycznego pola falowego. W latach 2005-2014 pracowałem na stanowisku adiunkta w Katedrze Geofizyki WGGiOŚ AGH, gdzie zajmowałem się zagadnieniami z zakresu modelowania numerycznego, geofizyki inżynierskiej, środowiska i górniczej. W 2013 roku otrzymałem na WGGiOŚ AGH stopień doktora habilitowanego, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, za rozprawę habilitacyjną łączącą zagadnienia dotyczące metody georadarowej, przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz modelowania numerycznego elektromagnetycznego pola falowego. Od roku 2014 do chwili obecnej pracuję na stanowisku profesora uczelni, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej; w latach 2014-2018 byłem zastępcą dyrektora Instytutu Geotechniki ds. nauki i jednocześnie Kierownikiem Zakładu Geodezji, Geofizyki i Geologii Inżynierskiej; w latach 2016-2020 byłem Prodziekanem ds. nauki; od 2019 roku do chwili obecnej jestem kierownikiem Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej, gdzie zajmuję się zagadnieniami z zakresu geologii inżynierskiej, geofizyki inżynierskiej, górniczej i środowiska oraz geoinformatyką. W 2018 roku odbyłem stypendium naukowe w Lille, we Francji. Jestem twórcą i opiekunem dwustopniowego kierunku Geoinformatyka, łączącego zagadnienia geoinżynierii, hydroinżynierii, kompleksowej teledetekcji oraz Data Science.
Projekty
 • Kierownik projektu KGHM, nr: KGHM-KP-U-0181-2015, pt.: „Identyfikacja metodami radarowymi porwaków anhydrytowych w złożu soli kamiennej jako potencjalnych źródeł występowania siarkowodoru”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2015.
 • Wykonawca w grancie NCN, nr: UMO-2011/01/B/ST7/06178, pt.: „Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz wykrywania niebezpiecznych zmian w strefach przypowierzchniowych ośrodka geologicznego”. Grant realizowany przez AGH w latach 2011÷2014; kierownik grantu: dr inż. P. Szymczyk.
 • Kierownik projektu KGHM, nr: JGKR/GGE/000144/12, pt.: „Analiza możliwości lokalizacji stref o podwyższonej porowatości i szczelinowatości oraz wyznaczania przebiegu granicy dolomit – anhydryt, za pomocą wybranych technik geofizycznych w O/ZG „Rudna”, na oddziałach G-12 i G-24”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2012.
 • Kierownik projektu KGHM, nr: KGHM-KP-U-0553-2011, pt.: „Geometryzacja kawerny nad stropem wyrobisk w rejonie skrzyżowania wyrobisk K-17/P-26 na oddziale G-12 metodą georadarową”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2012.
 • Kierownik projektu KGHM, nr: KGHM-KP-U-0352-2011, pt. „Określenie możliwości zastosowania metod geofizycznych do wyznaczenia zalegania stropu i spągu pokładu soli oraz występowania w tym pokładzie wkładek brył anhydrytowych”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2011.
 • Kierownik projektu KGHM, nr: KGHM-KP-U-0340-2011, pt.: „Określenie możliwości zastosowania geofizycznych technik elektrycznych i elektromagnetycznych do lokalizacji stref okruszcowanych w ZG Polkowice-Sieroszowice – KGHM Polska Miedź S.A.”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2011.
 • Kierownik grantu MNiSW, nr: N525-169335, pt.: „Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji anomalii o stochastycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym”. Grant realizowany przez AGH w latach 2008÷2011.
 • Wykonawca w grancie MNiSW, nr: 4T12A-06127, pt.: „Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeo-chemicznymi”. Grant realizowany przez AGH w latach 2004÷2006; kierownik grantu: prof. dr hab. inż. H Marcak.
 • Wykonawca w projekcie Ministerstwa Środowiska, nr: 14/2003/E, pt: „Badanie zanieczyszczeń środowiska gruntowo‑wodnego substancjami ropopochodnymi przy zastosowaniu metod geofizycznych – ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej”. Projekt realizowany przez AGH w roku 2003; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. H. Marcak.
 • Kierownik grantu KBN, nr: 5T12B-03623, pt.: „Zastosowanie modelowania numerycznego elektromagnetycznego pola falowego w reinterpretacji płytkich badań górotworu wykonanych metodą georadarową”. Grant realizowany przez AGH w latach 2002÷2003.
Dyplomy (promotor 3 prac doktorskich)
 • Mgr Tomasz Małysa – doktorat z wolnej stopy, obroniony na WGGiOŚ AGH w 2019 – tytuł: „Zastosowanie metody georadarowej i tomografii elektrooporowej do rozwiązywania wybranych problemów geologiczno-górniczych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.:
 • Mgr inż. Michał Ćwiklik – doktorat realizowany w Szkole Doktorskiej PK w ramach projektu „Polidoctus”, w latach 2019-2023 – tytuł: ” Opracowanie nieinwazyjnej metodyki pomiarowo-interpretacyjnej w celu transformacji informacji geofizycznych do analiz geotechnicznych i hydrotechnicznych”.
 • Mgr inż. Przemysław Nowak – doktorat realizowany w ramach studiów doktoranckich WIŚE PK, w latach 2018-2022 – tytuł: „Modelowanie numeryczne procesu sufozji w konstrukcjach hydrotechnicznych i ich podłożu na podstawie informacji geofizycznych”.
Ceryfikaty
 • 2003 rok – certyfikat wydany przez firmę MESCO (polski przedstawiciel amerykańskiej firmy ANSYS Inc.) – szkolenie z zakresu modelowania numerycznego metodą elementów skończonych (MES) i obsługi programu ANSYS Multiphysics.
 • 2009 rok – certyfikat wydany przez firmę MALA GeoScience AB – szkolenie w miejscowości Mala w Szwecji, z zakresu obsługi urządzeń georadarowych oraz oprogramowania firmware do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych pomiarowych.

Dopasuj wyświetlanie