dr hab. inż. Jadwiga Królikowska


pok. 201 WISiE PK
tel. +48 12 628 2814
email: Jadwiga.Krolikowska@pk.edu.pl


Publikacje
Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2011 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt. „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej”.
Obszar i zakres zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych (konwencjonalnych, niekonwencjonalnych), możliwości jej podniesienia, które rozwijała w ramach projektu badawczego pt. Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych” finansowanego przez b. KBN. W swoich badaniach łączy ocenę niezawodności z bezpieczeństwem działania podsystemu usuwania ścieków, uwzględniając specyficzne cechy systemów kanalizacyjnych, prezentując podstawowe kierunki działania w zakresie kształtowania bezpieczeństwa obiektów i ocenę poziomu tego bezpieczeństwa co znalazło odzwierciedlenie w tematyce zagospodarowania wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód  deszczowych na odbiornik. Efektem zainteresowania zagadnieniami zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi był m.in. projekt badawczy, finansowany przez b. KBN, a którego głównym celem była ocena przydatności hydroseparatora, przelewu o zakrzywionej koronie przelewowej i stycznym wlocie do przelewu, do podczyszczania ścieków opadowych. projektu badawczego pt. Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych”.
 Jest autorem lub współautorem licznych publikacji (artykułów naukowych i referatów konferencyjnych), monografii i podręczników m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie” Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012, wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia oraz monografia (współautorstwo) pt. „Gospodarka wodomierzowa. Wyzwania i możliwości”.
W zakresie rozwoju kadr na koncie jest promotorstwo przewodu doktorskiego, zakończonego uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz szereg recenzji i opinii w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.
Wypromowała dotychczas ok. 200 inżynierów i magistrów inżynierów. Od 2012 pełni funkcje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Dopasuj wyświetlanie