dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK


pok. 226 WISiE PK
tel. +48 12 628 2810
email: anna.szafarczyk@pk.edu.pl


Publikacje
Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 2008 r. na podstawie rozprawy pt. „Wyznaczanie odkształceń powierzchni terenu górniczego przy zastosowaniu rozet geodezyjnych”. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskała w 2020 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inzynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej na podstawie cyklu publikacji pt. „Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją odkrywkową”..
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Geoinformatica Polonica”
 • Członek ISM – International Society for Mine Surveying (Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierniczych Górniczych), Polski Komitet ISM. Okres współpracy od 2017 roku.
 • Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 2007 roku.
 • Członek Komisji Konkursowej na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie; organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Główny Geodeta Kraju, okres współpracy: od początku istnienia, to jest od 2015 roku.
 • Członek Komisji do Spraw Kształcenia Zawodowego przy SGP wpisanej na listę partnerów reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego trwale współpracujących z Ministerstwem Edukacji Narodowej, okres współpracy: od 2017 roku.
 • Członek Sądu Koleżeńskiego przy Polskim Komitecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych ISM, okres współpracy: od 2018 roku.
Projekty
 • 5 T12E 024 24 „Wyznaczanie powierzchniowego tensora deformacji metodami geodezyjnymi na terenach eksploatacji górniczej dla oceny zagrożenia obiektów budowlanych”, grant zespołowy realizowany w latach 2003-2006, finansowany przez KBN. Kierownik grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok; Anna Szafarczyk – wykonawca.
 • 4 T12E 042 29 „Wyznaczanie odkształceń powierzchni terenu przy wykorzystaniu rozet geodezyjnych”, grant promotorski realizowany w latach 2004-2007, finansowany przez KBN. Kierownik grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok; Anna Szafarczyk – główny wykonawca.
 • N N526 158838 „Opracowanie zasad wyznaczania drgań i przemieszczeń budowli inżynierskich z wykorzystaniem interferometrii radarowej”, projekt badawczy własny realizowany w latach 2009-2012, finansowany przez NCN. Kierownik grantu: prof. dr hab. inż. Jan Gocał; Anna Szafarczyk – wykonawca.
 • N N526 119133 „Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej”, projekt badawczy własny realizowany w latach 2007-2010, finansowany przez MNiSW. Kierownik grantu: dr hab. inż. Alina Wróbel, prof. AGH; Anna Szafarczyk – wykonawca.
 • N N524 465839 „Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej”, projekt badawczy własny realizowany w latach 2010-2013, finansowany przez NCN. Kierownik grantu: Anna Szafarczyk.
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Zestawienie współrzędnych X,Y,Z punktów kontrolowanych zastabilizowanych na wybranych osuwiskach wytypowanych do monitoringu geodezyjnego w opracowaniu >>Inwentaryzacja i monitoring wybranych osuwisk powiatu krakowskiego<< autorstwa R. Kaczmarczyk, J. Olszak, Kraków 2014r.” wykonanego na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie, 2014 rok.
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Wykonanie pracy badawczej w zakresie analizy azymutu giroskopowego wyznaczonego w wyrobiskach górniczych kopalni O/ZG Rudna w nawiązaniu do osnowy powierzchniowej” wykonanego na zlecenie firmy GTC Wektor, 2018 rok.
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Wykonanie badań geodezyjnych w postaci wyznaczenia trzech azymutów giroskopowych w wyrobiskach górniczych O/ZG Lubin oraz nawiązania do osnowy powierzchniowej” wykonanego na zlecenie firmy GTC Wektor, 2016 rok.
 • Praca badawcza (nr 30.30.150.001 AGH) „Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG Trzebionka”, na zlecenie: Proglob sp. z o. o. – Trzebionka, zrealizowano w 2008 roku. Kierownik projektu: dr inż. W. Borowiec; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza (nr 25.25.150.10 AGH) „Badanie deformacji podłoża gruntowego w rejonie Starego Miasta Sandomierz metodami geodezyjnymi z wykorzystaniem GPS” na zlecenie: Gmina Sandomierz, zrealizowano w 2008 roku. Kierownik projektu dr hab. inż. St. Mularz, A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza (nr 5.5.150.062 AGH) „Badanie ruchów zapór i przedpola składowiska oraz obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska „Żelazny Most” w latach 2010-2012”, na zlecenie: KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny. Kierownik projektu: dr inż. M. Jóźwik; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza (nr 5.5.150.122 AGH) „Pomiar i interpretacja deformacji zapory i przedpola stawu osadowego Gilów pod wpływem eksploatacji górniczej – seria 2011”, na zlecenie: KGHM Polska Miedź S.A. ZG „Lubin”. Kierownik projektu: dr inż. J. Jura; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza (nr 5.5.150.201 AGH) „Pomiar i interpretacja deformacji zapory i przedpola stawu osadowego Gilów pod wpływem eksploatacji górniczej – seria 2012r.”, na zlecenie: KGHM Polska Miedź S.A. ZG Lubin. Kierownik projektu: dr inż. J. Jura; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza (nr 5.5.150.229 AGH) „Badanie ruchów zapór i przedpola oraz obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most w latach 2013-2015”, na zlecenie: KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny. Kierownik projektu: dr hab. inż. W. Jaśkowski, prof. AGH, dr inż. J. Jura; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca (nr 25.25.150.364 AGH) „Prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują”, na zlecenie: Starostwo Powiatowe w Krakowie, zrealizowano w 2015 roku. Kierownik projektu: A. Szafarczyk.
 • Praca badawcza (nr 5.5.150.461 AGH) „Pomiar i interpretacja deformacji zapory i przedpola OUOW Gilów – seria 2017 r.”, na zlecenie: KGHM Polska Miedź S.A. ZG Lubin. Kierownik projektu: dr inż. J. Jura; A. Szafarczyk – wykonawca.
 • Praca badawcza „Pomiar deformacji terenów górniczych ZG Piekary”, na zlecenie: ZG Piekary, zrealizowano w 2018 roku. Kierownik projektu: dr hab. inż. W. Jaśkowski, prof. AGH; A. Szafarczyk – wykonawca.
Dyplomy:
 • Woch Ilona – Wyznaczanie objętości mas ziemnych na przykładzie górki rekreacyjnej w Parku Krowoderskim w Krakowie wraz z analizą czynników wpływających
 • Wilczyńska Aleksandra – Wyznaczanie objętości mas ziemnych na przykładzie górki rekreacyjnej w Parku Krowoderskim w Krakowie wraz z analizą czynników wpływających na dokładność uzyskanego wyniku
 • Widyńska Agata – Geodezyjne opracowanie projektu domu jednorodzinnego
 • Wanat Katarzyna – OBLICZANIE OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH I SKŁADOWISK MATERIAŁÓW SYPKICH
 • Uroda Gabriela – Analiza wyników pomiarów wybranej linii obserwacyjnej Kopalni Brzeszcze
 • Będkowska Barbara – Ocena istotności przemieszczeń osuwiska naturalnego na przykładzie osuwiska we wsi Konary
 • Drabik Sylwia – Analiza osiadań bryły sztywnej
 • Duraj Natalia – Geodezyjne opracowanie tyczenia domku jednorodzinnego
 • Frączek Justyna – Ocena dokładności i efektywności wyznaczenia objętości mas ziemnych różnymi metodami pomiaru i obliczeń
 • Galant Albert – Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń powierzchni terenu podlegajacego procesowi pełzania
 • Gawor Jakub – Analiza geometrii budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osuwisku w Sulechowie
 • Główczyk Dominik – Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie wiaduktu autostradowego WA-79
 • Grządziel Marcin – Analiza osiadań bryły sztywnej na przykładzie postumentu pod instrument geodezyjny.
 • Hall Daniel – Ocena aktywności wybranej formy krasowej
 • Huras Sylwia – Wpływ zastosowanej technologii pomiarowej na istotność wyznaczonych wskaźników deformacji
 • Januchta Maciej – Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska Ostałowa
 • Jędrzejczyk Adrian – Wpływ deformacji powierzchni terenu na uszkodzenia budynku
 • Jędrzejczyk Adrian – Ocena stabilności naturalnego zbocza z wykorzystaniem technologii GPS na przykładzie osuwiska w Sulechowie
 • Jędrzejek Tomasz – Prace geodezyjne przy budowie domu jednorodzinnego
 • Jędrzejowski Dawid – Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń powierzchni terenu podlegajacego procesowi pełzania
 • Kaczmarczyk Mateusz – Wyznaczanie wychyleń elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
 • Kapera Klaudia – Ocena dokładności i efektywności wyznaczenia objętości mas ziemnych różnymi metodami pomiaru i obliczeń
 • Kapuła Edyta – Inwentaryzacja budynku mieszkalnego
 • Koćmiel Jakub – Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska „Ostałowa”
 • Krzak Kamil – Pomiar wychylenia słupa
 • Lisowski Michał – Prace geodezyjne przy budowie domu jednorodzinnego
 • Liszka Sebastian – Inwentaryzacja Jaskini Wielkowiejskiej
 • Łokiński Adam – Geodezyjny monitoring osuwisk – mapa osuwiska.
 • Maj Karol – Dynamika procesu spełzywania gruntu na wybranym przykładzie
 • Maj Karol – Dokładność wyznaczania azymutów topograficznych nasadką GyroX II w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
 • Marszalec Paweł – Utworzenie numerycznego modelu terenu na podstawie pomiarów GNSS z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS
 • Marszalik Monika – Prace geodezyjne przy budowie domu jednorodzinnego
 • Michalik Sylwia – Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego
 • Misiurek Łukasz – Dynamika procesu spełzywania gruntu na wybranym przykładzie
 • Nieżychowski Maciej – Wstępna analiza dokładności przebitki górniczej na przykładzie projektowanego chodnika T 359S.
 • Nowak Natalia – Ocena aktywności wybranej formy krasowej na przykładzie leja krasowego w Wielkiej Wsi.
 • Ocena aktywności osuwiska w Milówce w okresie 2011-2014 r.
 • Opanowska Paulina – Wstępna analiza dokładności przebitki górniczej na przykładzie wyrobisk korytarzowych drążonych w kierunku szybu SG-1 oraz SG-2 w kopalni Z.G. „Polkowice-Sieroszowice”
 • Orzech Agnieszka – Ocena aktywności osuwiska w Milówce w okresie 2011-2014 r.
 • Orzeł Karol – Pomiary konwergencji wyrobisk na przykładzie komory św. Kingi w Kopalni Soli Bochnia
 • Ozga Ewa – Wstępna analiza dokładności przebitki górniczej na przykładzie wyrobisk korytarzowych drążonych w kierunku szybu SG-1 oraz SG-2 w kopalni Z.G. „Polkowice-Sieroszowice”
 • Pacek Anna – Ocena aktywności wybranej formy krasowej na przykładzie leja krasowego w Wielkiej Wsi.
 • Paluch Katarzyna – Opracowanie mapy do celów projektowych na wybranym przykładzie
 • Pawłowska Izabela – Ocena deformacji powierzchni terenu i obiektów budowlanych w rejonie osuwiska w Sulechowie
 • Pietruszka Dominik – Osiadanie i obrót bryły sztywnej
 • Rak Łukasz – Opracowanie map do celów projektowych
 • Ryć Maria – Aktualizacja mapy wyrobisk górniczych kopalni kruszywa naturalnego „Kłokoczyn”
 • Serafin Joanna – Analiza osiadań bryły sztywnej
 • Sierpińska Weronika – Ocena deformacji powierzchni terenu i obiektów budowlanych w rejonie osuwiska w Sulechowie
 • Sikora Zbigniew – Obliczanie objętości mas ziemnych i składowisk materiałów sypkich
 • Słoboda Dominika – Geodezyjne opracowanie projektu osi trasy drogowej
 • Słodowska Aleksandra – Analiza wpływu pomiarów giroskopowych na wyniki wyrównania wybranej osnowy podziemnej
 • Słodowska Aleksandra – Pomiar konwergencji na przykładzie wybranego wyrobiska chodnikowego kopalni Ziemowit
 • Socha Olga- Opracowanie mapy do celów projektowych na wybranym przykładzie
 • Strząbała Katarzyna – Aktualizacja mapy wyrobisk górniczych kopalni kruszywa naturalnego „Kłokoczyn”
 • Sypel Mariusz – Prace geodezyjne przy budowie domu jednorodzinnego
 • Sysło Alina – Prace geodezyjne przy budowie domu jednorodzinnego.
 • Szumska Małgorzata – Analiza osiadań bryły sztywnej na przykładzie postumentu pod instrument geodezyjny.
 • Szymanowski Rafał – Badanie kinematyki procesu osuwiskowego na przykładzie osuwiska 24S na terenie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Bełchatów”
 • Szymanowski Rafał – Opracowanie mapy do celów projektowych
 • Śliwa Tomasz – Prace geodezyjne przy budowie budynku handlowo-usługowego
Nagrody:
 • Nagroda zespołowa Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej III stopnia za osiągnięcia naukowe 2012 rok.
 • Nagroda zespołowa Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej III stopnia za osiągnięcia naukowe 2014 rok.
 • Nagroda zespołowa Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej III stopnia za osiągnięcia naukowe 2016 rok.
 • Nagroda zespołowa Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej III stopnia za osiągnięcia naukowe 2017 rok.
 • Dyrektor Górniczy III stopnia nadany przez Ministra Gospodarki, 2014.
 • Srebrna odznaka Honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 2017.

Dopasuj wyświetlanie