dr hab. inż. Jerzy Ratomski, prof. PK


Prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski urodził się 12 października 1941 r. we Lwowie. W 1944 r. przeniósł się wraz z rodzicami do Krakowa, gdzie rozpoczął naukę i studiował, uzyskując odpowiednie stopnie i tytuły. W 1958 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego. W 1966 r. uzyskał, z wyróżnieniem, dyplom mgr inż. budownictwa wodnego na Wydziale Budownictwa Wodnego PK. W 1982 r. Rada Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych za pracę pt. „Hydrauliczna metoda prognozy sedymentacji rumowiska wleczonego w zbiornikach retencyjnych”, nagrodzoną przez ministra (promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas). W roku 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Sedymentacja rumowiska w czaszach zapór przeciwrumowiskowych na obszarze Karpat Fliszowych”. W 1997 r. został mianowany profesorem Politechniki Krakowskiej, a w 2006 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W 1967 r. rozpoczął pracę zawodową i na stałe związał się z Wydziałem Inżynierii Środowiska, na którym przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej – od asystenta do profesora.
W działalności naukowej skoncentrował się na zagadnieniach transportu rumowiska w rzekach i zbiornikach oraz na problemach zabudowy zlewni rzek i potoków górskich. Efektem jego pracy były 4 monografie oraz 62 artykuły naukowe opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz konferencyjnych. Za prace naukowe był kilkakrotnie nagrodzony Nagrodą Rektora PK.
Działalność naukową w całym 40-letnim okresie pracy zawodowej wiązał z procesem dydaktycznym. Wychował wiele pokoleń inżynierów budownictwa wodnego, był lubianym i cenionym przez młodzież. Był promotorem ponad 100 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Dużym uznaniem i popularnością zarówno wśród studentów, jak i inżynierów hydrotechników cieszy się podręcznik akademicki „Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich”, który doczekał się V wydania.
Na Wydziale pełnił przez dwie kadencje (1996 – 2002) funkcję prodziekana, był wieloletnim kierownikiem Katedry Budownictwa Wodnego oraz kierownikiem Studium Doktoranckiego WIŚ.
Za swą działalność został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Politechniki Krakowskiej, Medalem 40-lecia oraz Złotą i Srebrną Odznaką NOT.
Był otwartym na ludzi, dobrym i szlachetnym człowiekiem, przyjacielem wielu z nas.

 

 

Dopasuj wyświetlanie