Mgr inż. Jerzy Mizgalewicz


Jerzy MizgalewiczUrodzony w Jarosławiu mieszkał początkowo w Rawie Ruskiej. Okres wojenny skomplikował jego naukę szkolną – po wkroczeniu Rosjan rozpoczął naukę w 10-leteniej szkole średniej, a w czasie okupacji niemieckiej ukończył 2-letnią szkołę handlową i kurs przygotowawczy do szkół zawodowych. Po wyzwoleniu zdał maturę w 3-letnim Liceum Budowlanym w Jarosławiu i wyjechał do Węglińca na Dolnym Śląsku, gdzie już wcześniej przenieśli się jego rodzice. Początkowo pracował wraz z ojcem w pobliskiej parowozowni, potem w Biurze Organizacji Dostaw i w miejscowym oddziale s.a. C. Hartwig.
W 1948 r rozpoczął dwustopniowe studia na Wydziałach Politechnicznych AGH w Krakowie uzyskując w 1955 r. tytuł mgr inż. budownictwa wodnego. Jeszcze w poprzednim roku rozpoczął pracę w Katedrze Budowy Zapór i Siłowni Wodnych Politechniki Krakowskiej początkowo jako asystent, następnie starszy asystent, wykładowca i starszy wykładowca. Jako dydaktyk był dość wszechstronny – prowadził projekty z hydrologii, zaopatrzenia w wodę i odwodnienia, siłowni wodnych i budowli piętrzących, wypromował ponad 80 inżynierów. Organizował działalność dydaktyczną – organizował i prowadził uczelniane praktyki terenowe z hydrologii, uruchomił zajęcia z zaopatrzenia w wodę w krakowskim MPWiK i współpracę z wrocławskim Przedsiębiorstwem Geologicznym, kierował Punktem Konsultacyjnym PK w Nowym Targu. Prowadził również zajęcia poza Politechniką – nauczał w Technikum Komunikacyjnym i Technikum Gospodarki Wodnej, wykładał hydrografię na UJ. Był nauczycielem wymagającym lecz lubianym przez studentów.
Opracował ponad 100 ekspertyz i operatów z zakresu zaopatrzenia w wodę, hydrologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Równie szeroki zakres miały jego publikacje – dotyczyły hydrologii, hydrografii, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, energetyki wodnej.
Stale brał udział w komisjach rekrutacyjnych na studia zaoczne i kilkanaście razy na dzienne. Od 1965 stale uczestniczył w komisjach dyplomowych jako sekretarz lub członek. Organizował sesje naukowe. Przez 4 lata był członkiem Wydziałowej Komisji Socjalnej ZNP. W latach 1970-1989 Był członkiem Rady Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej i wielu komisji dziekańskich. W latach 1987-1991 pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora IIiGW ds. dydaktyki.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrną i Złotą Odznaką za Zasługi dla miasta Nowy Targ, Honorową Odznaką PK i Medalem XXX-lecia PK. W roku 1977 otrzymał nagrodę MNSzWiT stopnia III za osiągnięcia naukowe.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie