Dr inż. Stanisław Mazoń


Stanisław MazońUrodził się w Krakowie, w roku 1976 ukończył Wydział Elektroniki, Elektrotechniki i Automatyki AGH, uzyskując dyplom z wyróżnieniem mgr inż. elektryka w specjalności automatyka i telemechanika. W roku 1979 rozpoczął pracę jako projektant-analityk systemów cyfrowych w Ośrodku Obliczeniowym Południowej Dyrekcji Kolei Państwowych, która fundowała jego stypendium. Pracę w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK rozpoczął w roku 1981, początkowo jako fizyk, następnie st. asystent, a po obronie pracy doktorskiej z zakresu gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych w roku 1995 – jako adiunkt w Zakładzie Budownictwa Wodnego IIiGW. Zajmował się tworzeniem baz danych wraz z ich obsługą, tworzeniem modeli GIS. Był supervisorem instytutowej sieci komputerowej Novell. Z łatwością, opracowywał skomplikowane programy komputerowe i rozwiązywał najtrudniejsze problemy, wzbudzając podziw podejściem do zagadnienia i szybkością, z jaką uzyskiwał końcowy efekt pracy. Stworzył bazę zasobów kartograficznych, powiązaną z (ciągle poszerzaną) terenową bazą pomiarową, geodezyjną i specjalistyczną dla obszaru dorzecza górnej Wisły. Był autorem zaawansowanych programów narzędziowych, współautorem wielu artykułów, prac badawczych i projektów. W czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych opublikował kilkanaście artykułów, jest współautorem monografii „Ocena funkcjonalności oraz stanu technicznego budowli i urządzeń ochronnych w województwie małopolskim” (2000).
Prowadził zajęcia dydaktyczne na WISiW z języków oprogramowania i zastosowania metod komputerowych w budownictwie wodnym. Potrafił wzbudzić zainteresowanie studentów, bardzo dużo od nich wymagał, ale robił to z życzliwością, choć zdecydowanie. Współpracownikom nigdy nie odmawiał pomocy, nawet w banalnych problemach, które nie zawsze warte były jego zaangażowania. W zakresie dydaktyki opracował i rozwinął komputerowe podstawy projektowania, na bazie systemów CAD i GIS, tworząc cenione przez studentów i absolwentów naszej Uczelni w ich praktyce zawodowej profesjonalne oprogramowania inżynierskie.
Działał również w parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie. Interesował się historią, w której fascynowały go mechanizmy przyczyn i skutków wydarzeń, a w literaturze naukowej i fantastycznej dostrzegał wyzwanie do przekraczania granic wyobraźni człowieka. Z pasją podróżował, chodził po górach – był przewodnikiem beskidzkim. Uwielbiał piękno przyrody i często ją fotografował – z wycieczek-pielgrzymek do Turcji i Ziemi Świętej przywiózł piękne zdjęcia.
W roku 2008 otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, w 2012 zespołową Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, w 2013 Odznakę Honorową PK.
Powszechnie lubiany i szanowany przez pracowników i studentów, niezwykle ciepły, serdeczny człowiek o wielkiej pogodzie ducha, chętny zawsze do pomocy i dzielenia się swą bogatą wiedzą. Do ostatnich dni prowadził zajęcia dydaktyczne.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie