Dr inż. Piotr Jeż


Piotr JeżAbsolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej; całe życie zawodowe związany z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w którym przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy Dyrektora ds. dydaktyki.
Specjalista w zakresie hydraulicznych badań modelowych, przepływu wód gruntowych oraz regulacji stosunków wodnych.
Dydaktyk oddany młodzieży i niezwykle przez nią ceniony.
Zawodnik, a później aktywny działacz AZS, pomysłodawca i współorganizator Biegu Kościuszkowskiego Politechniki Krakowskiej – imprezy początkowo uczelnianej, a obecnie międzynarodowej.
Urodzony w Mielcu. Studia ukończył w 1965 r. jako absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i od tego czasu nieprzerwanie pracował na Politechnice Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r. Całe życie zawodowe związany był z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki. Przez 25 lat pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu, był współtwórcą laboratorium hydraulicznego i jego pierwszy kierownikiem. Był ceniony i bardzo lubiany przez studentów i współpracowników, chętnie służył bezinteresowną pomocą. Brał czynny udział w pracach nad programem studiów, głównie w zakresie specjalności budownictwo wodne i sanitarne.
Specjalizował się w hydraulicznych badaniach modelowych budowli wodnych i ruchu wód gruntowych oraz w szeroko pojętej regulacji stosunków wodnych. Większość zrealizowanych przez niego prac to badania stosowane lub rozwiązania złożonych problemów inżynierskich. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, referatów konferencyjnych, ekspertyz i szerszych opracowań badawczych. Od 1996 r. był członkiem Sekcji Fizyki Wody, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.
Od młodych lat działał w Akademickim Związku Sportowym Politechniki Krakowskiej i środowiska krakowskiego. Wiele lat pracował we władzach centralnych Związku w Warszawie. Był pomysłodawcą i współorganizatorem Biegu Kościuszkowskiego Politechniki Krakowskiej, obecnie już o zasięgu międzynarodowym. Udzielał się również w społecznościach lokalnych Ziemi Krakowskiej, miasta, osiedla i parafii.
Za swą działalność dydaktyczną i naukową, a także postawę i aktywną pracę zawodową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Krakowskiej. Otrzymał Honorową i Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej. Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał też wiele odznaczeń za działalność sportową.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie