Doc. dr inż. Józef Fiszer


Józef FiszerW okresie okupacji od kwietnia 1942 do lipca 1944 roku służył w Szarych Szeregach, żołnierz krakowskiego Kedywu Armii Krajowej „Grom”, ps. „Myśliński”, od lipca 1944 do stycznia 1945 roku w Oddziale Partyzanckim „Grom” i w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim „Skała” Armii Krajowej. Miał stopień podporucznika.
W latach 1945-49 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Akademii Górniczej (obecnie AGH), uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego. W latach 1947-1951 był asystentem w Katedrze Budownictwa Wodnego II. Od roku 1950 pracował w biurach projektów i instytucjach państwowej administracji. W okresie pracy w Biurze Komunalnym był autorem lub współautorem projektów wodociągów dla Łańcuta, Rzeszowa, Mielca, Poznania, rozbudowy sieci kanalizacyjnej miasta Krakowa. Od 1959 r. na stanowisku kierownika Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Równocześnie w latach 1955-1956 prowadził wykłady na studiach wieczorowych Wydziału Budownictwa Lądowego. W 1963 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Od 1964 r. jako starszy wykładowca był organizatorem, a następnie kierownikiem Katedry Melioracji Wodnych na Wydziale Budownictwa Wodnego PK. Od 1970 r. pracował na stanowisku docenta, pełniąc kolejno funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Sanitarnej, prodziekana Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierownika Zakładu Gospodarki Wodnej i dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej.
Działalność naukowo-badawcza doc. dr inż. J. Fiszera związana jest z problematyką dotyczącą jakości wód powierzchniowych i kompleksową ich ochroną przed zanieczyszczeniem, zaopatrzenia w wodę, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wyznaczania stref ochronnych wokół zbiorników i ujęć wodnych, usuwania i oczyszczania ścieków, utylizacji wód kopalnianych. Jest autorem około 80 rozpraw i 80 artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Jest również autorem lub kierownikiem ponad 70 niepublikowanych opracowań dla gospodarki narodowej. Wykształcił wiele roczników inżynierów, ukształtował wielu badaczy. Jest promotorem około 160 prac magisterskich i 3 doktoratów.
Był działaczem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Techników Sanitarnych pełniąc funkcje Przewodniczącego Sekcji Balneotechnicznej i członkiem Towarzystwa Technicznego, oraz Światowego Związku Żołnierzy AK.
Doc. dr inż. J. Fiszer za swoją działalność wojenną, zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń państwowych, wyróżnień i nagród, wśród nich Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Złotą Odznakę Honorową NOT, a także Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę PK i Medal 50-lecia PK.
Powszechnie lubiany i szanowany przez młodzież. Dla młodszych pracowników był nauczycielem, mistrzem i autorytetem moralnym.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie