Dr hab. inż. Bolesław Osuch


Bolesław OsuchWybitny specjalista w dziedzinie hydrologii doświadczalnej i regionalnej w obszarze Karpat, uważany był za twórcę tzw. Krakowskiej Szkoły Hydrologii. Był wychowawcą wielu pokoleń polskich hydrotechników i promotorem naukowym doktorów.
Całe życie związany był z Politechniką Krakowską.
Profesor Bolesław Osuch w działalności organizacyjnej na rzecz Politechniki Krakowskiej pełnił wiele funkcji:
– prorektora Politechniki Krakowskiej ds. studenckich,
– dziekana Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie Inżynierii Środowiska),
– dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej,
– kierownika Zakładu Hydrologii.
Był członkiem senackich, rektorskich i wydziałowych Komisji a także ogólnopolskich . głównie dydaktycznych grup roboczych. Był inicjatorem, organizatorem oraz kierownikiem naukowym dwóch cyklicznych międzynarodowych konferencji . naukowych pt. .LAS i WODA. oraz branżowej .HYDROTECHNIKA..
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal XXX-lecia PK, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę PK, medal Zasłużony dla PK a także medale za zasługi dla województw: nowosądeckiego, tarnowskiego oraz dla miast: Krakowa i Przemyśla.
Jego wielką życiową pasją była terenowa stacja dydaktyczno-badawcza w Stróży.
Wspomnienie:
Kochaliśmy Go, lubiliśmy, kłóciliśmy się i działo się wszystko co zwyczajnie dzieje się między ludźmi. Jedno Go wyróżniało na pewno – to On był HYDROLOGIEM i niewątpliwym autorytetem, to On nas hydrologii uczył i w większym lub mniejszym stopniu nauczył, to On po profesorze Kajetanowiczu stworzył tzw. Krakowską Szkołę Hydrologii.
Kochał Was – Studentów – i zawsze był gotów wiele dla Was poświęcić, czasu, cierpliwości, a nawet (w ostatnim okresie) zdrowia. Umiał nie tylko uczyć ale także bawić się z Wami, np. opowiadając przy ognisku naprawdę zabawne anegdoty związane z Uczelnią. Pamiętajmy o tym niezwykłym Człowieku. Przyjaciele
Dnia 14 grudnia po ciężkiej chorobie zmarł jeden z najwybitniejszych hydrologów polskich dr hab. inż. Bolesław Osuch, prof. Politechniki Krakowskiej. Urodził się 8 lutego 1932 w Przemyślu. Studia ukończył w 1956 r. na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1964, a stopień dr hab. w 1994 r., na stanowisku profesora pracował od 1995 roku.
Profesor Bolesław Osuch był pracownikiem Politechniki Krakowskiej już w czasie studiów. Od początku zajmował się hydrologią rozwijając tę dziedzinę i od 1966 roku był nieprzerwanie Kierownikiem Zakładu Hydrologii w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.
Prowadził zajęcia z: hydrologii, meteorologii, gospodarki wodnej, budowli piętrzących, siłowni wodnych, wodociągów i kanalizacji, odwodnień miejskich i przemysłowych. Był również wykładowcą poza siedzibą naszej uczelni, w AGH (1994-2000) i WSI w Rzeszowie (1968-1975).
Profesor Osuch jest autorem ponad 40 znaczących publikacji, blisko 50 wystąpień na konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych. Prowadził lub brał udział w około 110 pracach naukowo-badawczych o charakterze podstawowym, rozwojowym, studialnym i eksperckim. Był konsultantem Biur Projektów, uczestniczył w pracach projektowych obiektów hydrotechnicznych, między innymi zapór w Cedzynie i Dobczycach oraz szeregu mostów i obiektów piętrzących. Był autorem wielu ocen zasobów wodnych, a opracowane w tej dziedzinie podstawy i zasady spotkały się z powszechnym uznaniem. Uczestniczył w pracach przygotowawczych w formie ekspertyz lub operatów przy projektowaniu ujęć wodnych i zrzutów ścieków dla obiektów komunalnych i przemysłowych.
Pan Profesor Osuch wypromował 7 doktorów, był recenzentem 13 rozpraw doktorskich oraz promotorem blisko 100 prac dyplomowych.
W latach 1978-1981 był prorektorem Politechniki Krakowskiej, w latach 1987-1990 dziekanem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, dyrektorem, a później z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Był członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej i Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.
Brał czynny udział w wielu krajowych organizacjach lub stowarzyszeniach jako:
– członek zespołów dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w latach 1977-1979 oraz 1987 i 1989,
– członek sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska Komitetu Badań Naukowych na czas trwania VI i VII konkursu projektu badawczego w 1993 i 1994 r.,
– członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN nieprzerwanie od 1978 r.,
– członek Komisji Mechaniki Stosowanej PAN O. Kraków od 1975 r.,
– członek Komisji Budownictwa PAN O. Kraków od 1985 r.,
– przewodniczący Sekcji Problemów Hydrotechnicznych Komisji Budownictwa PAN O. Kraków od 1985 r.,
– przewodniczący Komisji Gospodarki Wodnej PAN O. Kraków od 1993 r., a wcześniej z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki Wodnej PAN O. Kraków od 1987-1993
– członek Sekcji Hydrologii i Oceanologii Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 6 lat,
– przedstawiciel Rady Wydziału w Senacie PK 1973-1978,
– członek kilku Komisji Senackich i Rektorskich (ds. budżetowych, nagród i odznaczeń, dyscyplinarnej dla studentów),
członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych PK,
– pełnomocnik J.M. Rektora PK d.s. współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Przemyślu od 1976 r.,
– pełnomocnik J.M. Rektora d.s. współpracy z Biurem Budownictwa Komunalnego w Krakowie.
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną! organizacyjną był wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra, Rektora i Prezydenta Miasta Krakowa i odznaczany, między innymi:
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
– Złotym Krzyżem Zasługi,
– Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej,
– Medalem XXX-lecia PK,
– Medalem \”Zasłużony dla Miasta Przemyśla\”,
– Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.
opracował: K. W. Książyński

Dopasuj wyświetlanie